W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Stacje paliw

Ikonka schematycznie przedstawia dystrybutor paliwa

Uwaga! Nowe zasady bezpieczeństwa dla całego kraju.

Nowe zasady bezpieczeństwa
Od 15 maja 2021 r. dopuszczalne jest prowadzenie ogródków gastronomicznych na zasadach:

 • obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia miejsca, w których będą spożywali posiłki lub napoje,
 • obsługa realizuje obowiązek zakrywania ust i nosa,
 • udostępnianie co drugiego stolika klientom i odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 m  (chyba, że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika),

Od 29 maja do 5 czerwca można podawać posiłki i napoje w lokalu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Wytyczne dla funkcjonowania stacji paliw

w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii z Głównym Inspektorem Sanitarnym

Celem wdrażanych procedur jest:

 1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników (obsługi) stacji paliw oraz klientów.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników (obsługi) oraz klientów.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie stacji paliw w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/ obsłudze.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.
 3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika/ obsługi.
 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2  u klienta.
Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze, w szczególności poprzez:
 1. Podział realizowanych przez firmę/ stację zadań tak, aby ich część – niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie - mogła być realizowana zdalnie.
 2. Organizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).
 3. Organizację trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego (działania rekomendowane).
 4. Zapewnienie służbom porządkowym oraz pracownikom mającym kontakt z klientami dostępu
  do środków ochrony indywidualnej (m.in. maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (min. 60%).
 5. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.
 6. W zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych stosowanie się do zaleceń NIZP- PZH (w załączeniu)
 7. Nieużywanie (jeśli to możliwe) klimatyzacji.
 8. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 9. Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:
 • wprowadzenie różnych godzin przerw,
 • zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).
 1. Szczególną troskę o pracowników z grup bardziej narażonych na ciężki przebieg COVID-19 – jeśli to możliwe nieangażowanie w bezpośredni kontakt z klientami osób powyżej 60 r.ż. oraz przewlekle chorych.
 2. Zwiększanie wiedzy dotyczącej postępowania w trakcie epidemii, przede wszystkim
  w zakresie regularnego mycia i dezynfekcji rąk przed przystąpieniem do pracy, przed spożywaniem posiłku, przed i po skorzystaniu z toalety.
 3. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia
  i skuteczne poinstruowanie pracowników.
 4. Wytyczne dla pracowników:
 • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Nosić osłonę nosa i ust  oraz rękawice ochronne (jednorazowe) podczas wykonywania obowiązków lub dezynfekować ręce.
 • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników.
 • Regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). Ręce wycierać ręcznikiem papierowym.
 • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamykanego pojemnika na odpady i umyć ręce.
 • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Dołożyć wszelkich starań, aby miejsce pracy/ sala sprzedaży była czysta i higieniczna. Należy pamiętać o częstej dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak klamki, słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, elementy stanowiska pracy, włączniki urządzeń, terminale płatnicze, stanowisko kasowe itp.
 • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci,
  np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, terminale płatnicze itp.
 • Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
 • Pozostawić odzież służbową po zakończonej pracy w wyznaczonym miejscu w pomieszczeniu służbowym (wymiana odzieży).
 • Przy wydawaniu środków pieniężnych konwojentom, używać rękawiczek lateksowych lub jednorazowych oraz dezynfekować biurka po tej czynności.
Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie, w szczególności poprzez:
 1. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem informacji o maksymalnej liczbie klientów, mogących jednocześnie przebywać w obiekcie.
 2. Zapewnienie klientom środków do mycia i dezynfekcji rąk (płyny dezynfekcyjne, mydło). Rekomenduje się zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych w sklepie na stacji paliw.
 3. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych instrukcji dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji dezynfekcji rąk.
 4. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 5. Organizację sposobu korzystania z obiektów uwzględniającą wymagany dystans społeczny (minimum
  1,5 metra).
 6. Regularna dezynfekcja stanowisk kasowych i  terminali płatniczych.
 7. Udostępnienie przy dystrybutorach paliw jednorazowych rękawiczek, z których mogą korzystać pracownicy i klienci podczas tankowania lub serwisowania pojazdów.
 8. Umieszczenie na każdym dystrybutorze LPG informacji dla klientów o konieczności tankowania
  w rękawicach ochronnych.
 9. Umożliwienie dezynfekcję rąk po każdorazowym skorzystaniu z ekranów dotykowych (pojemnościowych), reagujących na nieosłonięte palce poprzez umieszczenie środka dezynfekującego przy urządzeniu.
 10. Dopilnowanie, aby klienci dezynfekowali dłonie przy wejściu oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos.
 11. Wyznaczenie strefy bezpiecznej pomiędzy sprzedawcą a klientem (minimum 1,5 m) poprzez umieszczenie taśmy na podłodze, wzdłuż linii kas oraz wyznaczenie bezpiecznych odległości pomiędzy osobami oczekującymi do kasy.
 12. Dopilnowanie, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii na podłodze.
 13. Ewentualne wyznaczenie tras poruszania się po obiekcie.
 14. Ograniczenie wykorzystania urządzeń aktywowanych dotykiem (np. ekrany dotykowe).
 15. Preferowanie płatności kartą płatniczą lub telefonem. Ustawienie skanera lub terminala w miejscu łatwego dostępu dla klienta.
 16. Doposażenie miejsc kontaktu bezpośredniego z klientem (kasa, punkt obsługi/ sprzedaży)
  w dodatkowe zabezpieczenia (zwłaszcza przezroczyste przegrody).
 17. Ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach; rekomenduje się, aby liczba osób była zgodna z liczbą umywalek.
 18. Bieżącą dezynfekcję toalet, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę potrzeby i możliwości – innych często dotykanych powierzchni.
 19. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku  pojawienia się objawów chorobowych.
 20. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 21. Emitowanie na monitorach instrukcji postępowania pozwalającego na minimalizowanie ryzyka zakażenia SARS-CoV-2.
 22. Maksymalne skrócenie czasu obsługi i pobytu klientów w sklepie lub restauracji.
 23. Wyłączenie z użytku suszarek nadmuchowych do rąk.
 24. Szczegółowe warunki postępowania na stacjach paliw podczas epidemii ustala właściciel/ zarządca w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

Gastronomia i sprzedaż żywności.

Przy prowadzeniu usług gastronomicznych należy stosować się  do aktualnych przepisów i wytycznych dla gastronomii.

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika/ obsługi
 1. Pracownicy/obsługa stacji paliw powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z właściwą miejscowo powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 5. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u klienta
 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, klient nie powinien zostać wpuszczony na teren obiektu. Powinien zostać poinstruowany o konieczności skontaktowania się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia - zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba. Przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał klient, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 4. Powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 

Materiały

Zasady prawidłowego mycia rąk
Jak skutecznie dezynfekować ręce
Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę
Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice
Zalecenia dot. działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych
Wytyczne dla stacji paliw - Tabela zmian na dzień 18.08.2020 r.
DNP​_Wytyczne​_dla​_stacji​_paliw​_-​_Tabela​_zmian​_18082020​_r.docx 0.04MB
Wytyczne dla stacji paliw -Tabela​_zmian​_na​_dzień​_10.05.2021 r.
Wytyczne​_dla​_stacji​_paliw​_-Tabela​_zmian​_na​_dzień​_10052021​_r.docx 0.05MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.08.2020 15:50 Agata Kubel-Grabau
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Jaczewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Stacje paliw 6.0 13.05.2021 12:44 Agata Kubel-Grabau
Stacje paliw 5.0 26.02.2021 16:48 Agata Kubel-Grabau
Stacje paliw 4.0 01.12.2020 16:55 Agata Kubel-Grabau
Stacje paliw 3.0 09.10.2020 14:47 Agata Kubel-Grabau
Stacje paliw 2.0 31.08.2020 15:11 Agata Kubel-Grabau
Stacje paliw 1.0 18.08.2020 15:50 Agata Kubel-Grabau

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP