W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Termomodernizacja

Termomodernizacja budynków mieszkalnych połączona z wymianą wysokoemisyjnych źródeł ciepła powinna stać się systemowym narzędziem naprawy jakości powietrza w Polsce. Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest niska emisja z nieocieplonych budynków i w tym kierunku koncentrują się nasze działania. Słuszność naszych działań potwierdza raport Banku Światowego przygotowany na zlecenie Komisji Europejskiej.

Dla Gmin - STOP SMOG - wsparcie dla domów jednorodzinnych osób ubogich energetycznie

Widzimy problem braku lub niewłaściwej termomodernizacji budynków mieszkalnych jako jednej z głównych przyczyn fatalnej jakości powietrza w Polsce.

Z raportu Instytutu Badań Strukturalnych wynika, że 12,2% mieszkańców Polski, czyli 4,6 mln osób, co stanowi ok. 1,3 mln gospodarstw domowych, żyje w ubóstwie energetycznym. Powoduje to, że osoby te nie mają jakichkolwiek szans na zgromadzenie środków materialnych niezbędnych dla przeprowadzenia termomodernizacji ich domostw.

Rozwiązanie zawarliśmy w ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów  oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza wsparcie finansowe dla domów jednorodzinnych należących do osób, których nie stać na dobrej jakości kocioł czy też ocieplenie domu w zakresie termomodernizacji budynków i wymiany urządzeń grzewczych. Dofinansowaniem zostaną objęte tzw. przedsięwzięcia niskoemisyjne, czyli wymiana wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania na urządzenia spełniające standardy emisji zanieczyszczeń lub podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej przy jednoczesnej termomodernizacji budynku.

Inwestycje te będą mogły być sfinansowane nawet w 100% ze środków publicznych, tj. bez finansowego udziału rodzin ubogich energetycznie.

Ustawa zakłada ścisłą współpracę Rządu i Samorządu w postaci montażu finansowego 70%-30%.

Zakres przedsięwzięcia niskoemisyjnego:

 • wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne
 • termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej

Forma wsparcia:

 • dotacje do 100% wartości przedsięwzięcia niskoemisyjnego

Dla kogo:

 • gminy z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem
 • rodziny z jednorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie tych gmin
 • najmniej zamożne gospodarstwa domowe (kryteria dochodowe i inne ustalone przez gminę)

Gdzie złożyć wniosek:

 • Gmina - w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
 • Mieszkaniec - zgłoś się po informację do Twojego urzędu gminy

Łączny budżet:

 • do końca 2024 r. - ponad 1,2 miliarda zł, z czego ponad 880 mln zł to środki budżetu państwa

Więcej o Programie, w tym informacje jak złożyć wniosek, znajdziesz na stronie Programu STOP SMOG.

Dla mieszkańców domów jednorodzinnych - Program Czyste Powietrze NFOŚiGW

19 września 2018 r. NFOŚiGW oraz WFOŚiGW uruchomiły ogólnopolski program poprawy jakości powietrza.

Zakres programu:

 • wymiana wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania
 • termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych

Forma wsparcia:

 • dotacje
 • preferencyjne pożyczki

Dla kogo:

 • rodziny z jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • mniej i bardziej zamożne gospodarstwa domowe

Gdzie złożyć wniosek:

 • w Twoim wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 Terminy składania wniosków:

 • nabór ciągły
 • do 2027 r.

Materiały

Informacje o programie Czyste Powietrze
Dane kontaktowe do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dla podatników - ulga termomodernizacyjna

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje ulga termomodernizacyjna, czyli możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na materiały  budowlane,  urządzenia  i  usługi,  związane  z  realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym.

Limit wydatków: 53 tys. zł

Dowód poniesionych wydatków: faktury VAT

Materiały

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Dla inwestorów i samorządów - premia termomodernizacyjna, premia remontowa, premia kompensacyjna

Fundusz Termomodernizacji i Remontów działa w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Celem Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe.

Formy pomocy:

 •    premia termomodernizacyjna
 •    premia remontowa
 •    premia kompensacyjna

W ramach obsługi Funduszu Termomodernizacji i Remontów Bank Gospodarstwa Krajowego podejmuje decyzje o przyznaniu premii oraz po spełnieniu warunków do jej wypłaty, dokonuje przekazania premii.

Materiały

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
Fundusz Termomodernizacji i Remontów

ZONE - baza danych o źródłach ogrzewania budynków mieszkalnych

Ministerstwo było liderem projektu „Zintegrowany system wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji” (ZONE).

Projekt był realizowany wspólnie z:

 • Instytutem Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
 • Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla
 • Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
 • Stowarzyszeniem Krakowski Alarm Smogowy

W ramach projektu:

 • wypracowano założenia, przygotowano, przetestowano i pilotażowo wdrożono prototyp systemu inwentaryzacji źródeł niskiej emisji wraz z bazą danych i narzędziami do analizy tych danych
 • przygotowano projekty regulacji prawnych, które pozwolą na uruchomienie ZONE w skali całego kraju oraz na zbieranie i przetwarzanie danych dla ZONE i ich systematyczną aktualizację
 • opracowano metodyki badania kosztów zewnętrznych smogu
 • przeprowadzono pilotażowe szerokoskalowe badanie przesiewowe pod kątem chorób układu oddechowego w gminach dotkniętych zjawiskiem smogu

Główne zadania ZONE po wdrożeniu:

 • gromadzenie i udostępnienie danych o źródłach emisji na potrzeby projektowania przez administrację publiczną (rząd, województwo, gmina) polityk i programów antysmogowych
 • wykorzystanie danych z ZONE do optymalizacji planowania rozwoju sieci gazowej i ciepłowniczej
 • prowadzenie zautomatyzowanych wyliczeń nakładów na poszczególne inwestycje dot. termomodernizacji i likwidacji źródeł zanieczyszczeń, analiz środowiskowych (na przykład wpływ niskiej emisji na lokalną jakość powietrza), analiz zdrowotnych oraz finansowych dotyczących zjawiska niskiej emisji i metod jej zwalczania
 • zasilanie danymi innych narzędzi IT służących do monitorowania zanieczyszczeń powietrza i modelowania jego rozprzestrzeniania się

Był to projekt naukowo-badawczy w ramach programu GOSPOSTRATEG.

Projekt zakończył się w dniu 31 maj 2020 r. Poniżej znajduje się prezentacja podsumowująca projekt. Więcej o projekcie na stronie internetowej projektu ZONE.

Materiały

Prezentacja podsumowująca projekt ZONE
prezentacja-28052020​_do-publikacji.pdf 3.46MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.10.2020 13:13 Agata Kubel-Grabau
Pierwsza publikacja:
24.07.2019 10:07 Martyna Krawczonek