W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wiceminister Iwona Michałek na posiedzeniu Zespołu Monitorującego Gwarancje dla młodzieży

10.06.2021

Zadaniem naszego Zespołu będzie wypracowanie mechanizmów, które pozwolą na dalszą realizację założeń nowej edycji Gwarancji dla młodzieży. Chciałabym podkreślić to, na czym szczególnie mi zależy - żeby wsparcie kierowane do osób młodych było wysokiej jakości i pozwalało na podejmowanie zatrudnienia w perspektywicznych, dobrze płatnych i intersujących zawodach. Osoby młode są gwarancją dalszego rozwoju gospodarczego Polski, który będzie oparty w coraz większym stopniu na innowacjach, rozwoju technologii cyfrowych i przechodzeniu do niskoemisyjnej i zasobo-oszczędnej gospodarki - powiedziała wiceminister Iwona Michałek podczas I posiedzenia Zespołu Monitorującego Gwarancje dla młodzieży.

Wiceminister Iwona Michałek na posiedzeniu Zespołu Monitorującego Gwarancje dla młodzieży

I dodała:

Obecnie w Polsce toczy się kilka procesów ważnych w kontekście odbudowy społeczno-gospodarczej. Po pierwsze, rozpoczęliśmy szeroko zakrojoną reformę rynku pracy, która – z jednej strony - dostosuje zakres i metody wsparcia do wspomnianych przemian strukturalnych na rynkach pracy, a z drugiej strony - pozwoli na lepsze dotarcie do tych grup, które wsparcia faktyczne potrzebują, w tym do osób nieaktywnych zawodowo.  W projektowanych przepisach będziemy chcieli także uwzględnić regulacje dedykowane wsparciu osób do 30 roku życia. Działania te wpiszą się w ogłoszony niedawno Polski Ład.

Wiceminister przypomniała, że w ministerstwie trwają prace nad projektami trzech ustaw kompleksowo podchodzących do wpierania zatrudnienia wysokiej jakości oraz do równoważenia podaży i popytu na pracę. Przygotowana zostanie także osobna ustawa zakładająca przekształcenie obecnych Ochotniczych Hufców Pracy w Agencję ds. Młodzieży. Reforma zakłada także wzmocnioną cyfryzację procedur w zakresie wspierania zatrudnienia oraz zastosowanie nowych narzędzi informatycznych. Na ten cel mamy zagwarantowane środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy, w którym na reformę rynku pracy przewidziano 52 mln euro.

Następnie Pani Minister przekazała głos panu Piotrowi Mazurkowi, Sekretarzowi Stanu w KPRM i Pełnomocnikowi Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, który podkreślił znaczenie partycypacyjnego modelu wypracowania polityki wobec osób młodych, z udziałem przedstawicieli młodzieży.

W pracy Zespołu biorą udział przedstawiciele środowisk młodzieżowych wskazani Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Czym są Gwarancje dla Młodzieży (GdM)

To program skierowany do państw członkowskich Unii Europejskiej, którego celem jest zapewnieni młodym ludziom w wieku do 30 lat (przede wszystkim z grupy NEET - osoby nieuczące się, niepracujące i nieszkolące się), dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu 4 miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

Jak jest teraz

Obecnie realizacja GdM w Polsce opiera się na funkcjonowaniu 4 podstawowych filarów wsparcia dla młodych osób:

  • urzędów pracy (szeroki wachlarz form aktywizacji zawodowej, podnoszenia kompetencji, wspierania przedsiębiorczości oraz zachęt zatrudnieniowych dla pracodawców);
  • Ochotniczych Hufców Pracy (działania edukacyjne i wychowawcze jednostek OHP oraz projekty aktywizacji zawodowej);
  • projektów wyłanianych w konkursach na szczeblu centralnym i regionalnym (projekty wyłania na szczeblu centralnym Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, a na poziomie regionalnym Wojewódzkie Urzędy Pracy);
  • programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” realizowanego przez BGK.

Dotychczas ze wsparcia w programie GdM w Polsce skorzystało ponad 5 mln osób młodych, spośród których ok. 2,4 mln osób podjęło zatrudnienie. W porównaniu do grudnia 2013, kiedy stopa bezrobocia wśród osób do 25 r. życia wynosiła 18,6% na koniec kwietnia br. było to 12,9% (przy średniej unijnej 13,7%).

Co ma zawierać nowa edycja GdM w Polsce:

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii jest w trakcie prac nad aktualizacją Planu realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce pod kątem nowej edycji GdM. Planowane jest zachowanie zasadniczej struktury instytucjonalnej programu i jednoczesne dostosowanie go do nowych wyzwań. Ważnym źródłem finansowania nowej GdM będą nadal środki Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach kolejnej perspektywy finansowej 2021-2027.

Nowa edycja GdM w większym stopniu położy nacisk na jakość ofert kierowanych do osób młodych, tak by przygotować je do podejmowania zatrudnienia w perspektywicznych zawodach. Szczególnie ważny będzie rozwój umiejętności cyfrowych i tzw. umiejętności „zielonych”. Planujemy przygotowanie narzędzia do oceny umiejętności cyfrowych, które będzie wykorzystywane m.in. przez pracowników publicznych służb zatrudnienia w pracy z osobami młodymi.

Więcej informacji o GdM znajduje się na stronie Gwarancji dla Młodzieży.

Zdjęcia (2)