W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Energetyka prosumencka i rozproszona

Energetyka rozproszona docelowo ma uzupełnić dostawy energii na obszarach mniej zurbanizowanych oraz obszarach wiejskich oraz zagwarantować zrównoważonych rozwój tych terenów. Głównym powodem rozwoju energetyki rozproszonej jest postęp technologiczny sprzyjający spadkowi kosztów wytwarzania energii w odnawialnych źródłach, a także chęć wykorzystania lokalnie dostępnych zasobów energii. Rozwój energetyki rozproszonej musi odbywać się z uwzględnieniem bezpieczeństwa dostaw i stabilności w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE).

Elementy energetyki prosumenckiej i rozproszonej

Kluczowym elementem rozwoju energetyki, w szczególności na obszarach wiejskich/słabiej zurbanizowanych, jest maksymalne wykorzystanie lokalnie dostępnych surowców energetycznych. Uzależnione jest to od dostępnych lokalnie różnych surowców: 

 • energia słoneczna, wiatrowa, wodna czy geotermalna, a także biomasa oraz 
 • biogaz (pochodzący głównie z przemysłu rolno-spożywczego oraz bezpośrednio z rolnictwa), ale również
 • odpady komunalne możliwe do wykorzystania na cele energetyczne. 

Podstawą właściwego gospodarowania zasobami energetycznymi na obszarach wiejskich jest zatem właściwa identyfikacja posiadanych zasobów oraz dobór narzędzi do ich wykorzystania (właściwe instalacje).
 

Kto to jest prosument energii odnawialnej?

Definicja prosumenta pochodzi od złożenia części słów: producent + konsument.
 Prosument energii odnawialnej to odbiorca końcowy, który wytwarza energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej.

System opustów

System opustów to wsparcie dla prosumentów. Daje możliwość oddawania do sieci nadwyżki wyprodukowanej energii oraz pobrania jej w późniejszym czasie. W zależności od wielkości mikroinstalacji prosument ma możliwość odebrania energii w dowolnym momencie (np. w nocy) w stosunku:

 • 1 do 0,8 dla instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW lub
 • 1 do 0,7 dla instalacji o mocy między 10 a 50 kW.

Mikroinstalacje w liczbach

31 marca 2021 r. funkcjonowało w Polsce 521 599 mikroinstalacji podłączonych do sieci (wzrost o 14% względem końca 2020) o łącznej mocy ok. 3 464 MW (dane PTPiREE). Wpływ na dynamikę przyrostu mikroinstalacji ma funkcjonujący od końca sierpnia 2019 r. dedykowany dla osób fizycznych program dotacji do mikroinstalacji fotowoltaicznych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Program priorytetowy Mój Prąd. Więcej informacji o programie znajdziesz na tej stronie: mojprad.gov.pl

 

 

Międzyresortowy Zespół ds. Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej

W naszym urzędzie działa Międzyresortowy Zespół ds. Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej. Więcej o Zespole możesz przeczytać tu: link. Zespół opracował pierwszy pakiet zmian m.in.:  w ustawie o OZE  oraz w ustawie Prawo Energetyczne, który został przyjęty w ramach szerszej nowelizacji przepisów dotyczących odnawialnych źródeł energii.  Zakres zmian:

 1. Wprowadzenie poprawionej definicji „prosumenta energii odnawialnej”, tj., odbiorcy końcowego wytwarzającego także energię elektryczną w mikroinstalacji (moc do 50kW) wyłącznie z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Takim prosumentem może teraz zostać także przedsiębiorca produkujący energię w mikroinstalacji, dla którego wytwarzanie energii nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej (produkcja z mikroinstalacji na własne potrzeby). 
 2. Objęcie wszystkich prosumentów systemem opustów, co daje możliwości istotnego ograniczenia kosztów energii poprzez wytwarzanie energii elektrycznej na własne potrzeby z możliwością „magazynowania”  nadwyżek w sieci elektroenergetycznej i jej późniejszego „odbierania” na własne potrzeby energetyczne (np. w nocy).
 3. Umożliwienie przechodzenia „zgromadzonych” nadwyżek energii elektrycznej na kolejne okresy rozliczeniowe, co umożliwia ich wykorzystanie na własne potrzeby w okresie mniejszej produkcji energii w ciągu roku (np. zimą).
 4. Wprowadzenie alternatywnego wobec opustu instrumentu sprzedaży przez prosumenta nadwyżek energii do dowolnego podmiotu koncesjonowanego po cenie wolnorynkowej, niekoniecznie do sprzedawcy zobowiązanego.
 5. Wprowadzenie obowiązku wydania przez ministra właściwego do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki dwóch nowych rozporządzeń, w których po raz pierwszy zostaną określone w przepisach powszechnie obowiązujących (a więc które będą musiały być respektowane przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się sprzedażą energii i jej dystrybucją):  
 • szczegółowe warunki oraz sposób dokonywania pomiarów i zbierania danych oraz bilansowania energii, a także zasad dokonywania na tej podstawie rozliczeń prosumentów energii odnawialnej przez sprzedawców energii, 
 • szczegółowe wymagania techniczne w zakresie przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz warunki jej współpracy z systemem elektroenergetycznym, a także szczegółowe warunki przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz tryb wydawania warunków przyłączania dla tej instalacji i dokonywania zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji.

Obie regulacje, nad którymi trwają obecnie prace, pozwolą ujednolicić procedury dotyczące przyłączania i funkcjonowania prosumentów energii odnawialnej, a także pozwolą na zmianę niektórych negatywnych praktyk dyskryminujących prosumentów energii odnawialnej stosowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne, co hamowało rozwój energetyki obywatelskiej.

 1. Skrócenie do 21 dni maksymalnego terminu na podpisanie umowy przez OSD o świadczenie dystrybucji z wybranym przez prosumenta energii odnawialnej sprzedawcą energii.
 2. Brak konieczności opracowania i uzgodnienia projektu budowlanego pod względem przepisów przeciwpożarowych w zakresie nowych mikroinstalacji o mocy do 6,5 kW (powszechnie wykorzystywanych przez gospodarstwa domowe oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa).
 3. Wydłużenie z obecnych 18 do 24 miesięcy okresu na wykonanie inwestycji i rozpoczęcie sprzedaży energii wytwarzanej w instalacjach fotowoltaicznych w wyniku przeprowadzonej aukcji na sprzedaż takiej energii (dotyczy wytwórców energii, nie prosumentów).
 4. Wprowadzenie możliwości lokalizowania mikroinstalacji na terenach, które w planach miejscowych mają przeznaczenie inne niż produkcyjne.
   

Kontakt

Za obszar energetyki prosumenckiej i rozproszonej w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii odpowiada Departament Gospodarki Niskoemisyjnej. 
E-mail: sekretariatDGN@mrpit.gov.pl
Tel. 22 411 92 40
 

Podstawa prawna