W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Polityka prywatności

Realizując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.
 2. Kontakt z Administratorem:
  • adres do korespondencji: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.
  • e-mail: kancelaria@mrpit.gov.pl
  • tel.: Tel.: +48 222 500 123
 3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ministerstwa Rozwoju i Technologii a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Panem Dariuszem Ramockim, e-mail: iod@mrpit.gov.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z:
  • realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
  • wykonywaniem umowy, której stroną może być Pani/Pan lub podjęciem działań na Pani /Pana żądanie, przed zawarciem umowy;
  • wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ministerstwem Rozwoju i Technologii przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest również Wojewoda Podlaski, w związku z korzystaniem przez Administratora z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD PUW).
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
  • prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
  • prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO;
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Siedziba Ministra Rozwoju i Technologii objęta jest systemem monitoringu wizyjnego. Monitoring stosowany jest na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w celu ochrony mienia,  zapewnienia bezpieczeństwa oraz zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych. Źródłem danych są zapisy z kamer systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Szczegółowe klauzule informacyjne każdego serwisu Administratora, znajdują się w tematycznych zakładkach strony internetowej Ministerstwa i każdorazowo wskazują:

 • właściwą podstawę prawną przetwarzania danych osobowych;
 • informację czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
 • informację o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu;
 • informację o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • informację o odbiorcach danych. 

Niektóre serwisy Administratora mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu uzyskania odpowiedzi na przesłane pytanie.

Klauzule informacyjne

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie udostępniania informacji publicznej
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie udostępniania informacji publicznej do ponownego wykorzystania
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w rządowym procesie legislacyjnym
 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rozpatrywania wniosku o objęcie patronatem MRiT
 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rozpatrywania skarg i wniosków
 6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rozpatrywania petycji
 7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób wskazanych do kontaktu w związku z realizacją zawartej umowy.
 8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzoną korespondencją.
 9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą, w związku z zawartą umową
 10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.06.2019 13:32 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dariusz Ramocki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Polityka prywatności 15.0 27.08.2021 10:40 Agata Kubel-Grabau
Polityka prywatności 14.0 24.08.2021 15:28 Agata Kubel-Grabau
Polityka prywatności 13.0 16.08.2021 15:58 Agata Kubel-Grabau
Polityka prywatności 12.0 27.10.2020 13:06 Agata Kubel-Grabau
Polityka prywatności 11.0 19.10.2020 11:43 Agata Kubel-Grabau
Polityka prywatności 10.0 22.01.2020 16:30 Agata Kubel-Grabau
Polityka prywatności 9.0 03.12.2019 14:24 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Polityka prywatności 8.0 03.12.2019 14:12 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Polityka prywatności 7.0 03.12.2019 11:31 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Polityka prywatności 6.0 03.12.2019 09:32 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Polityka prywatności 5.0 09.08.2019 12:45 Agata Kubel-Grabau
Polityka prywatności 4.0 09.08.2019 12:31 Agata Kubel-Grabau
Polityka prywatności 3.0 09.08.2019 12:13 Agata Kubel-Grabau
Polityka prywatności 2.0 09.08.2019 12:13 Agata Kubel-Grabau
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 1.4 31.07.2019 15:41 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 1.3 31.07.2019 15:39 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 1.2 03.07.2019 13:18 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 1.1 27.06.2019 13:35 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 1.0 27.06.2019 13:32 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP