W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Targi

Ikona przedstawiająca kobietę za mówinicą

Uwaga! Nowe zasady bezpieczeństwa dla całego kraju.

Wytyczne dla organizatorów targów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (dawniej Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) z Głównym Inspektoratem Sanitarnym

Celem wdrażanych procedur jest:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich uczestników targów oraz pracowników obsługujących wydarzenia.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia uczestników, pracowników oraz dostawców.
 3. Ograniczenie liczby osób przebywających na terenie targów w danym przedziale czasowym.
 4. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników/osób świadczących usługi na targach
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa na targach
 3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/osób świadczących usługi
 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem
Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników/osób świadczących usługi na targach
 1. Pracownik, który miał bliski kontakt z osobą zarażoną koronawirusem SARS-CoV-2 (osoba ta uzyskała potwierdzony, pozytywny wynik testu PCR w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2),  powinien niezwłocznie, telefonicznie zgłosić to pracodawcy i powiadomić stację epidemiologiczną, bądź skorzystać z formularza online: „Zgłoszenie do objęcia przez sanepid kwarantanną lub izolacją”, do czasu badania i decyzji winien się wstrzymać od uczestniczenia w targach.
 2. Wprowadzenie codziennych procedur przeprowadzania i dokumentowania wywiadu epidemiologicznego, w szczególności o braku wstępowania objawów chorobowych u pracownika/osoby świadczącej usługi oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną.
 3. Przeprowadzanie spotkań i narad wewnętrzne, jeśli są niezbędne, przy otwartych oknach lub drzwiach lub przy wentylacji mechanicznej pracującej w systemie 100% wymiany powietrza i z zachowaniem odległości co najmniej 1,5 metra odległości pomiędzy osobami, oraz z zachowaniem obowiązku noszenia maseczek u uczestników.
 4. Zapewnienie środków ochrony osobistej dla pracowników/osób świadczących usługi (maseczki) i preparatów do dezynfekcji rąk oraz instrukcje  właściwego mycia i dezynfekcji rąk.
Zapewnienie bezpieczeństwa na targach

TERENY WYSTAWIENNICZE

 1. Zmiana sposobu organizacji przestrzeni wystawienniczych poprzez poszerzenie ciągów komunikacyjnych pomiędzy stoiskami wystawienniczymi do szerokości minimum 3 metrów.
 2. Dostosowanie liczby uczestników do obowiązujących przepisów tj. 1 osoba na 10 m2 (osoby w pełni zaszczepione nie wlicza się do limitu osób).
 3. W celu ograniczenia liczby osób oczekujących na wejście czy przebywających na terenie targów wprowadzenie sprzedaży biletów wstępu online z podziałem na poszczególne dni.
 4. Wprowadzenie rozwiązań umożliwiających prowadzenie spraw w trybie online (systemy rejestracji wystawców, mediów, zwiedzających).
 5. Obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką oraz noszenia rękawiczek  przez każdą osobę przebywającą w przestrzeni wystawienniczej, o ile będzie to wymagane obowiązującym prawem.
 6. Zapewnienie możliwości zakupu maseczek w przynajmniej jednym punkcie na terenie obiektu targowego.
 7. Zainstalowanie odpowiedniej liczby pojemników z preparatem dezynfekującym przy wszystkich wejściach i innych ogólnodostępnych przestrzeniach w widocznym miejscu wraz z instrukcją właściwej dezynfekcji rąk.
 8. Zapewnić ciągły/ stały dostęp do płynu dezynfekcyjnego i nie dopuszczać do braku środka dezynfekcyjnego w dozownikach/pojemnikach.
 9. Zrezygnowanie z roznoszenia ulotek i takich działań na terenie obiektów wystawienniczych, które mogłyby sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi.
 10. Zmniejszenie maksymalnej liczby osób mogących jednocześnie przebywać w windzie (maksymalna dopuszczalna liczba osób podzielona przez 3, z wyłączeniem rodzin). Ponadto zaleca się używanie wind tylko przez rodziny z małymi dziećmi, osoby z niepełnosprawnością, osoby starsze oraz kobiety ciężarne.

STREFY WEJŚCIA I WJAZDU

 1. Wprowadzenie sprzedaży dokumentów wstępu na wydarzenia targowe wyłącznie w formie online.
 2. Wprowadzenie rejestracji wszystkich uczestników targów, w celu pozyskania danych osób przebywających na targach. Formularz rejestracji będzie zawierał deklarację epidemiologiczną – o nieprzebywaniu na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Wpuszczanie na targi wyłącznie osób uprawnionych i posiadających dokumenty wstępu tj. zgłoszeni wystawcy, zarejestrowani zwiedzający, pracownicy obsługi i służby serwisowe.
 4. Wyznaczenie odrębnych dróg komunikacji dla uczestników wydarzenia – jednej dla gości wchodzących na teren targów, drugiej dla wychodzących, w celu zminimalizowania bliskiego kontaktu między nimi.
 5. Zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla gości oczekujących na wejście na teren targów, wydzielenie stref kolejki do wejścia poprzez linie i naklejki wskazujące kierunki, tak, aby odległość pomiędzy osobami wynosiła minimum 1,5 m.
 6. Wprowadzenie bezdotykowej formy weryfikacji dokumentów wstępu w strefach wejścia i wjazdu.
 7. Stosowanie systemu liczenia osób, co umożliwi weryfikację liczby osób przebywających na terenie targów oraz pozwoli na blokadę wejścia, w przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób.
 8. Weryfikowanie w strefach wejścia, czy wchodzący mają na twarzy maseczkę i założone rękawiczki, jeśli będzie to nadal wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Dokonywanie bezdotykowego pomiaru temperatury ciała w strefie wejścia, o ile będzie to zalecane przez GIS.
 10. Przygotowanie zamkniętych, odizolowanych i odpowiednio dezynfekowanych pomieszczeń dla osób z objawami infekcji. Zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia pracownikom medycznym pracującym w tym pomieszczeniu.  

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA (recepcje, biura targów)

 1. Ograniczenie liczby punktów obsługi do niezbędnego minimum i umożliwienie, w jak najszerszym stopniu, obsługi online.
 2. Wyposażenie punktów obsługi w osłony z plexi, o ile nie jest możliwe zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m.
 3. Dopuszczenie do pracy jedynie pracowników po przeprowadzonej kontroli temperatury ciała, za ich zgodą, oraz wyposażonych w maseczki oraz rękawiczki, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa lub zaleceniami GIS.
 4. Przygotowanie bezpiecznych stref kolejki do punktów obsługi, w której oczekujący będą oddaleni od siebie o minimum 1,5 metra. Wyznaczenie miejsc (poprzez taśmy, słupki czy naklejki na podłodze) do zatrzymania się osób oczekujących na obsługę w odległości 1,5 metra od osoby obsługującej.
 5. Dezynfekowanie powierzchni lady recepcyjnej w punkcie obsługi nie rzadziej niż co godzinę.
 6. Zastosowanie rozliczeń bezgotówkowych, zabezpieczenie folią terminali płatniczych oraz ich dezynfekowanie nie rzadziej niż co godzinę.

STOISKA WYSTAWIENNICZE I STREFY DLA GOŚCI

 1. Dostosowanie liczby dostępnych miejsc siedzących na terenach targowych poprzez wprowadzenie specjalnych rozwiązań umożliwiających zachowanie odległości  przynajmniej 1,5 metra zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa oraz obecnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W trakcie montażu i demontażu stoisk zachowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących dla firm zabudowujących i dostawców zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zaleceniami GIS.
 3. Zobowiązanie Wystawców do zapewnienia na stoiskach stosownych środków ochrony osobistej dla personelu oraz środków dezynfekujących.
 4. Wydanie zaleceń wystawcom, aby w miarę możliwości materiały dla gości targowych były dostępne tylko w wersji online (np. na ekranach, pliki przekazywane online).

PRZESTRZENIE GASTRONOMICZNE

 1. Przygotowanie sposobu funkcjonowania przestrzeni gastronomicznych (w tym restauracji) zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla gości oczekujących na wejście do przestrzeni gastronomicznych (w tym restauracji) z zachowaniem bezpiecznych odstępów minimum 1,5 metra. 

HIGIENIA OTOCZENIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

 1. Serwis sprzątający otrzyma szczegółowy plan zachowania higieny.
 2. Zapewnienie odpowiedniej ilości urządzeń do higieny rąk  z mydłem a także z środkami na bazie 60 % alkoholu oraz instrukcji właściwego mycia i dezynfekcji rąk w toaletach. W miejscach przebywania gości, w recepcji, przed przestrzeniami gastronomicznymi itp., zapewnienie odpowiedniej ilości urządzenia do higieny rąk z środkami na bazie 60 % alkoholu oraz instrukcji właściwej dezynfekcji rąk.
 3. Przeszkolenie personelu obsługującego wydarzenie targowe w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników na terenach targowych.
 4. Regularne, nie rzadziej niż co 2 godziny, czyszczenie i dezynfekcja często dotykanych elementów infrastruktury: klamki, poręcze, balustrady, blaty z użyciem środków dezynfekujących.
 5. Przechowywanie śmieci i odpadów w pojemnikach zamkniętych, regularnie czyszczonych i dezynfekowanych.
 6. Regularne wentylowanie pomieszczeń i przestrzeni, w jakich przebywają uczestnicy.
 7. Wyposażenie wszystkich toalet w płynne mydło, środek do dezynfekcji rąk  i jednorazowe ręczniki papierowe oraz instrukcje właściwego mycia i dezynfekcji rąk. Regularna kontrola stanu asortymentu w toaletach oraz stanu toalet i wprowadzenie kart kontrolnych, z częstotliwością serwisu co godzinę.
 8. Zapewnienie obecności zespołu medycznego dostępnego na terenach targowych podczas wydarzenia.

KOMUNIKACJA Z GOŚĆMI

 1. Podejmowanie wzmożonych akcji informacyjnych dotyczących zasad bezpieczeństwa obowiązujących uczestników wydarzenia na terenach targowych.
 2. Wprowadzenie zmian w regulaminach udziału w targach z uwzględnieniem zapisów o zasadach bezpieczeństwa.
 3. Komunikowanie (przez system dźwiękowy lub systemy audiowizualne) o ograniczeniach liczby osób mogących przebywać jednocześnie na terenach targowych, zachowania odległości między kolejnymi osobami, obowiązku unikania skupisk ludzi oraz przestrzegania zasad higieny.
 4. Zamieszczenie w widocznych miejscach materiałów edukacyjnych (w postaci plakatów, plansz na ekranach czy filmów instruktażowych) na temat higieny rąk i zachowania podczas kichania lub kaszlu (toalety, punkty obsługi klienta, strefy wejściowe) oraz utrzymywania odpowiedniego dystansu z innymi ludźmi i unikania uścisków dłoni.
 5. Uruchomienie alarmowego numeru telefonu, dostępnego w czasie wydarzeń targowych, oznakowanie w widocznych miejscach informacji o tym numerze i zasadach korzystania.
Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/osób świadczących usługi
 1. Pracownicy/osoby świadczące usługi powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że  mogą  być  zakażeni  koronawirusem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 5. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. W zakresie szczegółowych rozwiązań i ważnych wątpliwości dotyczących organizacji targów należy kontaktować się z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym pełniącym nadzór epidemiologiczny na terenie, na którym odbywa się dane przedsięwzięcie.
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem
 1. Ustalenie listy pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w danym obiekcie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywał zakażony klient (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona) oraz zdezynfekowanie  narzędzi, które były wykorzystywane w trakcie świadczenia usługi.

 

Materiały

Instrukcja mycia rąk
Instrukcja dezynfekcji rąk
Instrukcja prawidłowego zdejmowania maseczki
Instrukcja prawidłowego zdejmowania rękawiczek
Instrukcja gospodarowanie odpadami
Wytyczne dla targów - tabela zmian na dzień 12.08.2020 r.
Targi​_12.08.2020.docx 0.04MB
Wytyczne dla targów - Tabela zmian na dzień 25.06.2021 r.
Wytyczne​_dla​_targów​_-​_Tabela​_zmian​_na​_dzień​_25062021.docx 0.05MB