W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj patronat ministerstwa

Co to jest patronat honorowy Ministerstwa Rozwoju i Technologii?

Patronat honorowy Ministerstwa Rozwoju  i Technologii, zwany dalej „patronatem”, to wyróżnienie honorowe, które podkreśla szczególny charakter wydarzeń lub przedsięwzięć o dużym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Mogą to być wydarzenia lub przedsięwzięcia z zakresu:

 • gospodarki,
 • budownictwa,
 • planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 • mieszkalnictwa.

Patronat może być przyznany wyłącznie najważniejszym wydarzeniom lub przedsięwzięciom o wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, które mają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie lub ponadregionalne, a także wpisują się merytorycznie w obszary zadań realizowanych przez urząd.

Przyznanie patronatu nie oznacza deklaracji osobistego udziału Ministra Rozwoju i Technologii oraz wsparcia finansowego lub organizacyjnego przedsięwzięcia.

Korzyści

Dzięki naszemu patronatowi podniesiesz rangę oraz zasięg twojego wydarzenia lub przedsięwzięcia. Będziesz także mógł wykorzystywać w materiałach promocyjnych logo naszego urzędu.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o patronat powinieneś złożyć:

 • nie później niż 8 tygodni przed terminem wydarzenia
 • nie wcześniej niż 12 tygodni przed terminem wydarzenia.

Wnioski otrzymane w terminach krótszych niż terminy wskazane powyżej mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia.

Jak ubiegać się o patronat?

 1. Wypełnij wniosek - formularz na stronie internetowej (poniżej) co najmniej 8 tygodni przed wydarzeniem lub przedsięwzięciem.  
 2. Możemy zwrócić się do Ciebie z prośbą o uzupełnienie złożonego wniosku lub przekazanie dodatkowych wyjaśnień.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do nie rozpatrywania wniosków, które wpłyną w terminie krótszym niż  8 tygodni od wydarzenia, o ile nie są to wnioski szczególnej wagi.
 4. Informację o tym, czy Twoje wydarzenie lub przedsięwzięcie zostanie objęte patronatem, otrzymasz w formie elektronicznej, na adres e-mail podany we wniosku. Odmowa przyznania patronatu jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia. Nie ma możliwości odwołania się w tej sprawie.

Wyróżnienie jest indywidualne i dotyczy jednego przedsięwzięcia. Jeśli wydarzenie jest cykliczne, przy każdej edycji należy wystąpić o nowy patronat.

Kogo nie obejmujemy patronatem?

Patronatem nie obejmujemy statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związków lub innych organizacji, a także wydarzeń lub przedsięwzięć:

 1. o charakterze reklamowym lub lobbystycznym;
 2. niezgodnych z polityką wizerunkową Ministerstwa Rozwoju i Technologii, zasadami równości i uczciwej konkurencji;
 3. dotyczących budowy obiektów, produkcji filmowych, publikacji i opracowań oraz innych przedsięwzięć o charakterze twórczym lub artystycznym, które znajdują się w fazie przygotowawczej;
 4. organizowanych przez podmiot, który ma nieuregulowane należności wobec Skarbu Państwa, w tym z tytułu udzielonych dotacji celowych uzyskanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub który pozostaje w sporze sądowym w zakresie takich należności.

Obowiązki organizatora, które wynikają z przyznania patronatu

 1. Otrzymując patronat zobowiązujesz się do zadbania o nienaruszanie wizerunku Ministerstwa podczas wydarzenia, któremu udzielony jest patronat.
 2. We wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz na stronach internetowych związanych z realizacją wydarzenia lub przedsięwzięcia powinieneś zamieścić informację o objęciu wyróżnieniem danego wydarzenia lub przedsięwzięcia oraz znak graficzny Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
 3. Zamieść na stronie wydarzenia lub przedsięwzięcia link do strony internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii (www.gov.pl/rozwoj-technologia).
 4. W czasie trwania wydarzenia lub przedsięwzięcia umieść informacje o patronacie znaki identyfikacji wizualnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii , tak aby były one widoczne dla wszystkich uczestników wydarzenia lub przedsięwzięcia.
 5. Jeśli nie wywiążesz się ze swoich obowiązków lub będziesz nieprawidłowo używać znaków graficznych Ministerstwa Rozwoju i Technologii, możemy nie rozpatrzyć kolejnego wniosku o objęcie Twojego wydarzenia lub przedsięwzięcia patronatem.
 6. Do 30 dni po zakończeniu wydarzenia lub przedsięwzięcia prześlij sprawozdanie z jego przebiegu (wzór poniżej) w formie elektronicznej na adres: patronat@mrit.gov.pl.

Do sprawozdania z przebiegu wydarzenia lub przedsięwzięcia możesz załączyć informację prasową, maksymalnie 5 fotografii (o wielkości nieprzekraczającej łącznie 3,5 MB) oraz link do strony internetowej wydarzenia lub przedsięwzięcia. Jeśli nie prześlesz sprawozdania w wyznaczonym czasie, możemy nie rozpatrzyć kolejnego wniosku o objęcie Twojego wydarzenia lub przedsięwzięcia patronatem.

Odebranie patronatu

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. naruszenia wizerunku Ministra Rozwoju i Technologii lub naruszenia zasad przyznawania patronatów Ministerstwa Rozwoju i Technologii) objęcie patronatem może zostać cofnięte. Poinformujemy o tym drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.
 2. Odebranie patronatu jest ostateczne. Nie możesz odwoływać się w tej sprawie.
 3. Odebranie patronatu oznacza, że musisz niezwłocznie poinformować o tym współorganizatorów i nie możesz już zamieszczać informacji o przyznanym patronacie.

 

Materiały

Wzór sprawozdania MRPiT
Wzór​_sprawozdania​_MRPiT.doc 0.06MB
Wzór sprawozdania MRiT
Wzór​_sprawozdania​_MRiT.doc 0.06MB
{"register":{"columns":[]}}