W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Chcę uczestniczyć w europejskich projektach obronnych

Zaproszenia do składania wniosków w ramach działania przygotowawczego dla badań nad obronnością na rok 2019

Komisja Europejska opublikowała zaproszenia do składania wniosków, ujęte w programie prac dla działania przygotowawczego w zakresie badań nad obronnością (PADR) na rok 2019. Program został powołany jako jeden z programów pilotażowych Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF) i stanowi instrument finansowania badań w celu zwiększenia integracji przemysłowego sektora obronnego w UE. Program ma duży wymiar gospodarczy i ukierunkowany jest na rozwój wspólnych europejskich projektów badawczych (R&T), które mają tworzyć wartość dodaną dla przemysłowego sektora obronnego. Program jest koordynowany przez Komisję Europejską, która upoważniła do jego implementacji Europejską Agencję Obrony (EDA).

Projekty mogą prowadzić konsorcja europejskie składające się z trzech podmiotów z trzech różnych państw członkowskich UE (przedsiębiorstwa, w tym MŚP, centra badawcze, jednostki publiczne). Finansowanie projektów przewidziano w formie grantów, które pokrywają 100% kosztów kwalifikowanych. Schematy finansowania obejmują m.in. działania badawcze, działania koordynacyjno-wspierające i inne.

Ogłoszenia znajdują się na portalu Komisji Europejskiej.

1. Dominacja w przestrzeni radiowej

Środowisko radiowe stało się w ostatnich latach integralną częścią nowoczesnej przestrzeni prowadzenia działań wojennych. Poza tradycyjnymi funkcjami wykrywania i komunikacji, walka elektroniczna odgrywa zasadniczą rolę.  Zaawansowana architektura elektroniczna pozwala na optymalizację łącznego zastosowania: radaru, komunikacji i walki elektronicznej w jednym, funkcjonalnym, zintegrowanym systemie. W kontekście rosnących zagrożeń, pojawia się potrzeba rozwoju zaawansowanych systemów częstotliwości radiowych dla zastosowań obronnych w rozmaitych dziedzinach walki elektronicznej. Powinno to pozwolić państwom członkowskim UE na zapewnienie w tej dziedzinie autonomii strategicznej i zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw systemów i komponentów.

Temat 1. Połączenie funkcji radaru, komunikacji i walki elektronicznej bazujące na aktywnym układzie odczytu elektronicznego (AESA) dla zastosowań militarnych  PADR-EMS-03-2019

Budżet dla tej kategorii wynosi od 9 000 000 do 10 000 000 EUR (planowane jest finansowanie jednego projektu).

2. Przyszłe przełomowe technologie obronne

Nowo powstające technologie, zastosowane w kontekście militarnym mogłyby przyczynić się do radykalnej zmiany stosunku sił pomiędzy przeciwnikami. Technologie przełomowe mogą także spowodować znaczące zmiany w wojskowych paradygmatach. Eksploracja nowoczesnych technologii pod kątem zastosowań wojskowych ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania bądź utrzymania przewagi technologicznej.

Temat 2. Nowo powstające technologie przełomowe PADR-FDDT-EMERGING-03-2019

Budżet przewidziany dla tej kategorii wynosi 7 500 000 EUR w 2019 r.

W ramach tej kategorii planowane jest sfinansowanie 5 projektów (każdy do 1 500 000 EUR) w ramach następujących podtematów:
1) autonomiczne pozycjonowanie satelitarne, nawigacja oraz pomiar czasu (ang.  Autonomous positioning, navigation and timing)
2) sztuczna inteligencja w obronności (ang. Artificial Intelligence (AI) for defence)
3) technologie kwantowe dla zastosowań obronnych (ang. Quantum technologies for defence applications)
4) efekty długiego zasięgu (ang. Long-range effects)
5) poprawa zdolności żołnierzy (ang. Augmenting soldier capacity)

Temat 3. Wyzwania przyszłości PADR-FDDT-OPEN-03-2019

Temat ten podlega bezpośredniemu zarządzaniu przez Komisję Europejską (bez udziału EDA) i ma charakter dwuetapowy. W tym przypadku wnioski składać można od dnia 4 czerwca 2019 r., terminy końcowe: etap I – 3 września 2019 r. godz. 17.00, etap III – 30 stycznia 2020 r. godz. 17.00.

Budżet w ramach tematu 3 wynosi 3 965 000 EUR (planowane finansowane trzech projektów).

3. Systemy bezzałogowe

Systemy bezzałogowe znalazły dotąd szerokie zastosowanie w sektorze obronnym. Usprawnienia i przełomy technologiczne w dziedzinach takich jak mikroelektronika, przetwarzanie danych, nawigacja i kontrola, jak również rosnące skomplikowanie zadań militarnych będą sprzyjać rosnącemu wykorzystaniu bezzałogowych systemów. Operacje z ich zastosowaniem, zarówno zakładające jedynie kierowanie, jak i bezpośredni udział człowieka, wymagają podjęcia kwestii technicznych aspektów dotyczących interoperacyjności i standaryzacji różnych systemów, wyposażenia, komponentów i procedur w celu maksymalizacji i optymalizacji wykorzystania tych systemów w siłach zbrojnych.

Temat 4. Standardy interoperacyjności dla wojskowych systemów bezzałogowych PADR-US-03-2019

Przewidywany budżet dla tej kategorii wynosi 1 500 000 EUR (planowane finansowanie jednego projektu).

Zaproszenia do składania wniosków w ramach Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego na 2019 rok

Komisja Europejska opublikowała zaproszenia do składania wniosków, ujęte w programie prac dla Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego (EDIDP) na rok 2019. Program został powołany w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego i ma na celu zwiększenie konkurencyjności oraz wydajności unijnego przemysłu obronnego poprzez finansowanie projektów w fazie rozwojowej związanych z rozwojem produktu obronnego lub technologii obronnej takich jak: studia wykonalności i inne środki towarzyszące, tworzenie prototypów systemów, testowanie, kwalifikowanie, certyfikacja  oraz działania związane ze zwiększaniem wydajności w całym cyklu życia produktu obronnego lub technologii obronnej. Celem jest rozwój współpracy przemysłowej w UE, wspieranie transgranicznego udziału MŚP w projektach oraz tworzenie nowych możliwości rynkowych w Unii.

Program przewiduje finansowanie projektów w formie grantów dla konsorcjów europejskich składających się z min. z 3 podmiotów ustanowionych w 3 państwach UE. Konsorcja muszą reprezentować prywatne, publiczne podmioty z różnych państw członkowskich UE lub państw stowarzyszonych. Konsorcja będą mogły otrzymać do 100% finansowania ze środków UE na większość działań fazy rozwojowej poza fazą budowy prototypów, gdzie ustalono dofinansowanie 20% kosztów.

Program oferuje również bonusy finansowe dla projektów z udziałem MŚP i spółek o średniej kapitalizacji oraz projektów powiązanych z PESCO (szczegóły dotyczące systemu bonusów w przewodniku).

Zaproszenia do składania wniosków znajdują się na portalu Komisji Europejskiej.

Sposób aplikowania został szczegółowo opisany w przewodniku, który jest dostępny na końcu tekstu (załącznik)

Komisja przy pomocy niezależnych ekspertów będzie oceniać propozycje projektów. Lista projektów, które uzyskają finansowanie będzie podlegała procedurze akceptacji w ramach Programu Komitetowego. Wybrane konsorcja będą informowane i zapraszane do podpisania umów grantowych w terminie luty 2020 r.

W pierwszym kwartale 2020 r. Komisja Europejska ustanowi kolejne calls i zaproszenia do składania ofert na rok 2020.

1. Wielozadaniowy bezzałogowy system naziemny

Występują znaczące możliwości współpracy w ramach Unii w zakresie systemów bezzałogowych, które mogą opierać się na wspólnej koncepcji operacyjnej oraz wynikającym z niej ujednoliceniu wymogów. Ponadto, w ramach analizy CDP następuje identyfikacja potrzeb dotyczących rozmieszczenia systemów bezzałogowych w celu zmniejszenia zagrożenia dla personelu i platform załogowych, a także zwiększenia stabilności, równowagi i wytrzymałości systemów naziemnych. Kompleksowy zestaw systemów bezzałogowych powinien przyczynić się do zwiększenia zdolności w zakresie manewrów lądowych we wspólnym środowisku operacyjnym, pozwalając na uzyskanie przewagi pozycyjnej w stosunku do przeciwnika. Wymogi w zakresie zdolności obejmują zdolność rozmieszczania charakteryzujących się rosnącym stopniem autonomii i odporności systemów we wszelkiego rodzaju środowiskach geograficznych i operacyjnych (w tym w strefach zakazanych) w celach związanych z transportem, ochroną sił, powstrzymaniem wroga, ISTAR oraz uderzeniem na przeciwnika. W drodze długoterminowej analizy CDP zidentyfikowano potrzebę rozwoju zdolności w zakresie bezzałogowych zdolności bojowych na lądzie, obejmujących: modułową, otwartą, skalowalną i zapewniającą ochronę przed cyberatakami architekturę zdolności w zakresie załogowego i bezzałogowego wspólnego rażenia ogniowego; bezzałogowe systemy naziemne (bojowe, wsparcia dla żołnierzy, technicznego wsparcia obrony, dostaw zaopatrzenia, zwiadu, obserwacji i rozpoznania (ISR), zapewnienia łączności, ewakuacji medycznej lub ochrony przed CBRN), ocenę i prowadzenie prac rozwojowych nad technologiami wsparcia w przyszłości; integrację rosnącej liczby systemów bezzałogowych, z możliwością zdalnej obsługi przez człowieka dzięki rozwojowi platform automatycznych i autonomicznych w przyszłości.

Temat 1. Wielozadaniowa architektura bezzałogowych systemów i rozwiązań naziemnych w celu integracji systemów oraz współpracy platform konwencjonalnych z bezzałogowymi EDIDP-MUGS-2019

Budżet dla tej kategorii wynosi 30 600 000 EUR w 2019 r.

2. Stałe zdolności powietrzne lub w przestrzeni kosmicznej w zakresie zwiadu, obserwacji i rozpoznania (ISR) oraz komunikacji, taktyczne zdalnie sterowane systemy powietrzne (RPAS) oraz zestaw czujników przeznaczony do włączenia do zarządzania ruchem

Brak różnego rodzaju powietrznych zdolności w zakresie ISR uważany jest za kwestię o znaczeniu krytycznym. CDP podkreśla stałą potrzebę śledzenia statków, statków powietrznych oraz innego sprzętu poprzez rozmieszczony w przestrzeni kosmicznej rozległy interoperacyjny system ciągłej obserwacji przy pomocy urządzeń bezzałogowych, zdolny do działania w każdych warunkach pogodowych oraz w każdym środowisku (również zakazanym), a także zapewniający gwarantowany poziom integralności danych. Stała powietrzna oraz rozmieszczona w przestrzeni kosmicznej platforma ISR i komunikacyjna, taktyczne RPAS oraz czujniki powinny wspierać pozyskiwanie danych oraz terminowe przekazywanie zdobytych informacji w celu zapewnienia danych zwiadowczych i świadomości bieżącej sytuacji.

Temat 2. Rozwój trudnych do wykrycia taktycznych RPAS pozwalających na przekazywanie informacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego, z nowoczesnymi zabezpieczeniami urządzeńEDIDP-ISR-TRPAS-2019

Temat 3. Europejska funkcja wykrywania i unikania (DAA) oparta na nowych czujnikach oraz przetwarzaniu, pozwalająca na włączenie RPAS do zarządzania ruchem powietrznym EDIDP-ISR-DAA-2019

EDIDP-ISR-EHAPS-2019

Temat 5. Stała obserwacja ziemi z przestrzeni kosmicznej z automatyczną interpretacją danych i informacji, z uwzględnieniem sztucznej inteligencji, rozwiązań opartych na chmurze oraz lokalnego przetwarzania w czasie rzeczywistym przez czujniki EDIDP-ISR-PEO-2019

Budżet dla tej kategorii wynosi 43 700 000 EUR w 2019 r.

3. Cyfrowe zdolności w zakresie świadomości sytuacyjnej i obronności, sieci i technologie obronne przeznaczone do bezpiecznej komunikacji i wymiany informacji

Analiza CDP wskazuje na rosnące ryzyko zakłóceń powodowanych przez cyberataki. Podkreśla także, że technologie cyfrowe, takie jak cyfrowe technologie świadomości sytuacyjnej oraz cyfrowe technologie obronne mają kluczowe znaczenie dla ochrony przed zagrożeniami z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego, przed którymi stają państwa członkowskie, a w szczególności struktury dowodzenia Unii i państw członkowskich, od poziomu taktycznego do strategicznego. W analizie zidentyfikowano ponadto potrzebę komunikacji i wymiany informacji poprzez stosowanie przenośnych interoperacyjnych systemów łączności i platform wymiany danych (w tym zdolności w zakresie przechowywania i wymiany danych), sieci typu ad-hoc oraz rozproszone.

Temat 6. Modułowe i adaptacyjne sieci taktyczne przeznaczone do kontroli, zmian oraz zarządzania zachowaniem sieci, w tym cyberbezpieczeństwem
EDIDP-CSAMN-SDN-2019

Temat 7. Pakiet oprogramowania umożliwiający uzyskanie świadomości sytuacyjnej w czasie rzeczywistym w zakresie cyberobronności, pozwalający na podejmowanie decyzji związanych z obronnością EDIDP-CSAMN-SSC-2019

Temat 8. Rozwiązanie w zakresie pakietu oprogramowania umożliwiającego tropienie zagrożeń cybernetycznych w czasie rzeczywistym oraz reagowanie na incydenty w czasie rzeczywistym na podstawie wspólnego wywiadu w zakresie zagrożeń cybernetycznych EDIDP-CSAMN-SSS-2019

Budżet dla tej kategorii wynosi 17 700 000 EUR w 2019 r.

4. Zdolności w zakresie pozycjonowania, nawigacji i pomiaru czasu (PNT) oraz łączności satelitarnej

CDP wskazuje na potrzebę rozwoju wymogów Unii w zakresie pozycjonowania, nawigacji i pomiaru czasu (PNT) w związku z obronnością, a także zdolności powiązanych, jak również promowania rozwoju stabilnych, bezpiecznych i odpornych zdolności Unii w zakresie PNT związanego z obronnością. Analiza CDP podkreśla ponadto potrzebę rozwoju zdolności do spełniania rosnących wymogów w zakresie łączności satelitarnej. Kompleksowy zestaw zdolności w zakresie PNT i SATCOM powinien pozwolić na poprawę w zakresie rozpowszechniania danych, powinien być także zdatny do przekazywania terminowych danych, informacji, danych zwiadowczych oraz specjalistycznych i kompleksowych analiz w odpowiedniej i dostępnej formie, zależnie od potrzeb w ramach oraz pomiędzy sieciami.

Temat 9. Rozwój jednolitych europejskich oraz krajowych zdolności w zakresie odbiorników nawigacyjnych Galileo PRS  kompatybilnych z rozwiązaniem GPS/PRS dla celów związanych z obronnością EDIDP-PNTSCC-PNT-2019

Temat 10. Rozwój europejskich chronionych struktur sygnałowych, zabezpieczających łączność satelitarną w celach związanych z obronnością w czasie pokoju, misji i operacji wojskowych EDIDP-PNTSCC-SCC-2019

Budżet dla tej kategorii wynosi 44 100 000 EUR w 2019 r.

5. Europejski system dowodzenia i kontroli (C2) od poziomu strategicznego do taktycznego

Zgodnie ze Strategią Globalną UE , Unia powinna doskonalić strategiczne planowanie, obserwację, realizację i ocenę misji w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBIO). Analiza CDP podkreśla również, że charakteryzujące się odpornością zdolności w zakresie C2 są krytycznymi czynnikami umożliwiającymi realizację operacji i misji w ramach WPBIO.

Temat 11. Zdolności i sprzęt potrzebny do utworzenia systemu C2 od poziomu strategicznego do taktycznego, uzupełniającego istniejące systemy Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych EDIDP-ESC2S-2019

Budżet dla tej kategorii wynosi 20 000 000 EUR w 2019 r.

6. Modernizacja istniejących oraz rozwój kolejnej generacji zdolności naziemnych w zakresie precyzyjnego uderzenia

Dostępność mobilnych systemów precyzyjnego uderzenia zdolnych do zapewnienia wymaganego wysokiego poziomu dokładności i skuteczności w przypadku konieczności użycia siły, pozwalających na uniknięcie licznych przypadkowych ofiar oraz zmniejszenie narażenia sił przyjacielskich na zagrożenie jest priorytetem sił zbrojnych państw członkowskich. W analizie CDP zidentyfikowano potrzebę modernizacji istniejących oraz rozwój kolejnej generacji zdolności w zakresie bezpośredniego i pośredniego wsparcia ogniowego dla precyzyjnych i charakteryzujących się wysoką skutecznością uderzeń, w tym systemów amunicji i kontroli kierowania ogniem.

Temat 12. Zdolności obrony przeciwpancernej poza zasięgiem optycznym (BLOS) EDIDP-NGPSC-2019

Budżet dla tej kategorii wynosi 6 500 000 EUR w 2019 r.

7. Zdolności w zakresie walki powietrznej

Przewaga w powietrzu jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym europejskim siłom zbrojnym obronę europejskiego terytorium i obywateli, a także reagowanie w bardziej odległych regionach geograficznych. Analiza CDP podkreśla znaczenie rozwoju zdolności w zakresie tłumienia obrony powietrznej wroga, potrzebę integracji oraz połączenia platform załogowych i bezzałogowych w szerzej zakrojony system operacyjny, potrzebę zdolności w zakresie sterowanego elektronicznie ataku z powietrza, zdolności realizacji głębokich uderzeń, a także modernizacji lub rozwoju kolejnej generacji śmigłowców bojowych, w tym systemów zabezpieczeń dla statków powietrznych posiadających skrzydła nieruchome oraz obrotowe. Analiza zdolności długoterminowych CDP stwierdza ponadto potrzebę zapewnienia odpowiednich możliwości ataku powietrze-powietrze, w tym walki z całkowicie autonomicznymi bezzałogowymi bojowymi statkami powietrznymi (UCAV) oraz penetracji przestrzeni powietrznej kontrolowanej przez przeciwnika w celu osiągnięcia pożądanej przewagi w powietrzu.

Temat 13. Zdolności w zakresie sterowanego elektronicznie ataku z powietrza EDIDP-ACC-AEAC-2019

Temat 14. Platformy szkoleniowe dotyczących odrzutowych statków powietrznych EDIDP-ACC-CJTP-2019

Budżet dla tej kategorii wynosi 12 000 000 EUR w 2019 r.

8. Przyszłe platformy marynarki wojennej i technologie powiązane

Przewaga pod względem siły marynarki wojennej jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym europejskim siłom zbrojnym obronę europejskiego terytorium i obywateli, a także reagowanie w bardziej odległych regionach geograficznych. Ewoluujące środowisko operacyjne i zagrożenia wymagają rozwoju kolejnej generacji systemów morskich, a zapewnienie przewagi w obszarze nawodnym jest priorytetem określonym w CDP. Rosnąca różnorodność i ewolucja zagrożeń operacyjnych, takich jak wielokrotne ataki, zagrożenia związane z atakami z powierzchni wód i/lub szybkimi atakami z powietrza, większa powszechność pocisków przeciwokrętowych oraz nowe zagrożenia, takie jak broń ponaddźwiękowa i przeciwokrętowe pociski balistyczne, wymagają nowych zdolności w zakresie obronności na morzu, ustalanych na podstawie oceny ryzyka. Co więcej, rozszerzanie się środowiska operacyjnego (np. rejon Arktyki), a także przepisy dotyczące środowiska naturalnego wymagają rozwoju kolejnej generacji systemów dla marynarki wojennej i taktyki zapewniającej przewagę na morzu w obszarach uzbrojenia przeciwlotniczego (AAW), uzbrojenia przeciw obiektom nawodnym (ASuW) oraz uzbrojenia przeciw celom podwodnym (ASW).

Temat 15. Technologie platform dla marynarki wojennej, przeznaczone do celów związanych z obronnością, w tym platform zdolnych do działania w ekstremalnych warunkach klimatycznych i regionach geograficznych EDIDP-FNPRT-2019

Budżet dla tej kategorii wynosi 14 500 000 EUR w 2019 r.

9. Kategoria dla MŚP – Innowacyjne i przyszłościowe rozwiązania z zakresu obronności

Rozwój innowacyjnych i przyszłościowych produktów i technologii z zakresu obronności opiera się na zdolnościach innowacyjnych MŚP. Innowacyjne produkty, rozwiązania, materiały i technologie z zakresu obronności, w tym takie, które są w stanie wywoływać zakłócenia oraz zwiększać gotowość, możliwość rozmieszczenia, niezawodność, bezpieczeństwo i zrównoważoność sił Unii w całym spektrum zadań i misji, na przykład pod względem działań operacyjnych, wyposażenia, infrastruktury, baz, rozwiązań energetycznych, nowych systemów obserwacji.

Temat 16. Innowacyjne produkty, rozwiązania, materiały i technologie z zakresu obronności EDIDP-SME-2019

Budżet dla tej kategorii wynosi 7 500 000 EUR w 2019 r.

Pytania dotyczące implementacji EDIDP

Komisja Europejska umożliwiła zadawanie wszelkich pytań dotyczących EDIDP, w tym postępowania z informacjami niejawnymi.
Kontakt: ec-edidp-proposals@ec.europa.eu

Eksperci dla ewaluacji i monitorowania projketów EDIDP

Komisja Europejska tworzy bazę niezależnych ekspertów, którzy mogliby asystować Komisji podczas oceny wniosków oraz monitorowania realizacji działań dotyczących europejskiego programu rozowju przemysłu obronnego.

Niezależni eksperci z państw członkowskich UE są wybierani na podstawie ich wysokich umiejętności, doświadczenia zawodowego, a w szczególności wiedzy specjalistycznej z zakresu kategorii projektów EDIDP. Eksperci muszą posiadać dobrą znajomość języka angielskiego w celu wykonywania prac w grupach oraz przygotowywania dokumentacji.

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.

Dzień informacyjny dla EDIDP

W dniu 22 maja 2019 r. w Brukseli odbył się dzień informacyjny dla EDIDP organizowany przez Komisję Europejską. Informacje dostępne są na stronie Komisji.

Materiały

Zaproszenie do składania ofert dla edidp 2019
Zaproszsnie​_do​_składania​_ofert​_dla​_EDIDP.pdf 1.49MB
Przewodnik dotyczący aplikowania dla edidp​_en
Przewodnik​_EDIDP​_en.pdf 1.60MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
22.11.2019 15:03 Agata Kubel-Grabau
Pierwsza publikacja:
31.07.2019 15:30 Monika Waćkowska-Kabaczyńska