W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Mały ZUS

13.06.2019

Postać kobiety pokazującej wykres plus tekst o małym ZUS-ie

Na czym polega tzw. mały ZUS?

Mały ZUS to rozwiązanie, którego celem jest zmniejszenie obciążeń najmniejszych firm, dla których obecna miesięczna składka na ubezpieczenia społeczne jest zbyt wysoka.

Mały ZUS to zatem niższe, proporcjonalne do przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne. Mogą z niego skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody nie przekroczyły 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku poprzednim (w 2018 r. kwota ta wynosiła 5250). Osoby te będą mogły płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne, niezależnie od stażu firmy. Składki będą proporcjonalne do przychodu.

Komplementarny system

Mały ZUS to kolejna zmiana w prawie, którą można zaliczyć do proprzedsiębiorczych ułatwień wprowadzonych w ostatnim czasie. Co ważne jest to zmiana komplementarna wraz z innymi nowymi regulacjami.

Dlaczego? Jeśli przedsiębiorca zaczyna działalność i jego miesięczny przychód jest niższy niż połowa najniższej pensji krajowej (obecnie 1125 zł), w ogóle nie musi rejestrować swojej działalności. Jeśli zacznie mu się powodzić lepiej, musi założyć firmę, ale może skorzystać z tzw. ulgi na start, czyli przez pół roku od rejestracji przedsiębiorstwa będzie zwolniony ze składek społecznych.

Później, przez kolejne dwa lata, ten sam przedsiębiorca będzie miał możliwość korzystania z preferencyjnej składki  675-złotowej, a po tym czasie będzie mógł korzystać z udogodnień małego ZUS-u (jeśli spełni kryterium przychodowe).

Jak skorzystać z Małego ZUS-u

Przedsiębiorcy chcący opłacać niższe składki w kolejnym roku mają czas na zawiadomienie ZUS-u o zmianie tytułu ubezpieczenia w ciągu 7 dni od nabycia uprawnień. Dla większości przedsiębiorców termin ten mija 8 stycznia każdego roku. W ciągu roku do Małego ZUS-u mogą się zgłosić również przedsiębiorcy, którzy skończą korzystać właśnie z innych ulg albo rozpoczną bądź wznowią zawieszoną działalność gospodarczą (również z zachowaniem 7-dniowego terminu).

Nowe kody ubezpieczeń (05 90, 05 92) zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Następnie należy poinformować  ZUS o przychodzie z prowadzonej działalności gospodarczej za poprzedni rok oraz o najniższej podstawie wymiaru składek. Powyższe informacje należy zawrzeć w imiennym raporcie miesięcznym (ZUS RCA) albo w deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA), jeżeli przedsiębiorca płaci składki wyłącznie za siebie.

W przypadku opłacania składek tylko za siebie, przedsiębiorca powinien jednorazowo złożyć deklarację za styczeń danego roku do 10. dnia następnego miesiąca. Następnie do końca roku nie musi składać deklaracji. Obowiązek złożenia kolejnej deklaracji będzie się aktualizował w lutym kolejnego roku. W przypadku opłacania składek również za pracowników, imienne raporty miesięczne należy składać do 15. dnia następnego miesiąca.

Przy wyliczeniu składki możesz skorzystać z kalkulatora dostępnego na stronie ZUS.

Uwaga!

„Mały ZUS” pozwala na obniżenie podstawy wymiaru składek tylko w przypadku ubezpieczeń społecznych (tj. emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego). Składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy płacić w pełnej wysokości.

ZUS będzie mógł weryfikować poprawność przekazanych danych i zobowiązać przedsiębiorcę do dostarczenia w ciągu 14 dni dokumentów potwierdzających wysokość rocznego przychodu za poprzedni rok kalendarzowy. W przypadku niewywiązania się z powyższego obowiązku, ZUS ustali podstawę wymiaru składek w wysokości 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Wyłączenia

Co ważne, zmiany nie będą dotyczyć przedsiębiorców, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia od podatku VAT. Powyższe uniemożliwia bowiem ZUS-owi pozyskiwanie danych do weryfikacji poprawności ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek. Z kolei wprowadzenie wymogu prowadzenia min. 60 dni działalności gospodarczej w roku poprzednim ma wyeliminować nadużycia w postaci celowego zakładania albo wznawiania działalności na koniec roku kalendarzowego.

Natomiast zawieszenie działalności gospodarczej lub jej rozpoczęcie w trakcie trwania danego roku kalendarzowego będzie skutkowało proporcjonalnym zmniejszeniem rocznego limitu przychodów uprawniającego do skorzystania z wprowadzonej zmiany. Zaś brak możliwości wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy ma zapobiec tzw. wypychaniu na samozatrudnienie. Z zaproponowanego rozwiązania zostały wyłączone również osoby korzystające z 24-miesięcznych preferencyjnych składek, ponieważ będzie ono dla nich zawsze mniej korzystne.

Rozszerzenie "Małego ZUSu"

Aktualnie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii pracuje nad rozszerzeniem "Małego ZUS-u". Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (UD576), podniesiony zostanie próg przychodu uprawniający do skorzystania z ulgi (z obecnych 63 tys. zł do 120 tys. zł). Przedsiębiorcy, którzy nie przekroczą tego progu, będą mogli obliczać składki na ubezpieczenia społeczne proporcjonalnie do wysokości średniomiesięcznego dochodu za rok ubiegły. Planujemy również wydłużyć termin na dokonywanie zgłoszeń do tzw. "Małego ZUS-u plus" do końca stycznia. Szczegółowe informacje dot. projektu i poszczególnych etapów procedowania znajdują się na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326205.

 

Materiały

Zobacz informację na Biznes.gov.pl --> ulga w składkach ZUS dla przedsiębiorców, którzy działają na małą skalę

Wideo

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
15.11.2019 15:48 Agata Kubel-Grabau
Pierwsza publikacja:
18.07.2019 15:17 Monika Waćkowska-Kabaczyńska