W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Międzyresortowy Zespół ds. Strategii „Europa 2020”

Do zadań Zespołu należy:

 1. opiniowanie projektów Krajowych Programów Reform, zwanych dalej „KPR”, oraz innych dokumentów przygotowywanych w związku z realizacją i monitorowaniem realizacji strategii „Europa 2020”;
 2. opiniowanie projektów dokumentów strategicznych, opracowywanych przez organy administracji rządowej pod kątem ich zgodności z KPR, w celu zapewnienia komplementarności działań wdrażających na poziomie krajowym strategię „Europa 2020”;
 3. udział w monitorowaniu i ewaluacji wdrażania reform strukturalnych, o których mowa w KPR, oraz przygotowywanie rekomendacji dotyczących zwiększenia efektywności realizacji strategii „Europa 2020”;
 4. wzmacnianie współpracy i współodpowiedzialności za realizację strategii „Europa 2020” na szczeblu krajowym poprzez jej promocję oraz zapewnienie efektywnej komunikacji z partnerami społeczno-gospodarczymi.

W skład Zespołu wchodzą:

 1. przewodniczący – minister właściwy do spraw gospodarki;
 2. zastępcy przewodniczącego – sekretarz lub podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki oraz osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów na przewodniczącego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju;
 3. członkowie:
  1. sekretarz lub podsekretarz stanu z każdego ministerstwa oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
  2. prezes lub wiceprezes:
   1. Głównego Urzędu Statystycznego,
   2. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
   3. Urzędu Zamówień Publicznych,
 4. zaproszeni przez przewodniczącego do udziału w pracach Zespołu przedstawiciele innych podmiotów niż wymienione w lit. a i b, a w szczególności:
  1. organów jednostek samorządu terytorialnego,
  2. jednostek naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092),
  3. organizacji pracodawców i związków zawodowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm. 2)),
  4. izb gospodarczych w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710),
  5. samorządu rolniczego w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, z późn. zm. 3)),
  6. organizacji pozarządowych wskazanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego,
 5. sekretarz – dyrektor lub zastępca dyrektora komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki, właściwej w kwestii realizacji strategii „Europa 2020”.

W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego.

Kontakt:

Obsługę administracyjno-biurową prac Zespołu zapewnia Departament Analiz Gospodarczych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Zastępca Dyrektora Aneta Piątkowska, tel. (22) 262 95 33 faks (22) 262 91 44, E-mail: sekretariatdag@mpit.gov.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.01.2019 12:30 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Barbara Gruszecka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Międzyresortowy Zespół ds. Strategii „Europa 2020” 1.0 28.01.2019 12:30 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP