W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Pakiet Przyjazne Prawo

29.10.2019

Na rysunku widać dłonie z dwoma dokumentami, jednym zaznaczonym czerwonym iksem, drugi niebieskim ptaszkiem.

Co to jest i co nam daje Pakiet Przyjazne Prawo (PPP)?

 • Prawo do błędu przez pierwszy rok działalności
 • Ochronę konsumencką, czyli m.in. prawo do reklamacji, dla firm zarejestrowanych w CEIDG
 • Wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie, by wzmocnić pozycję polskich portów w konkurencji z zagranicznymi
 • Szereg ułatwień dla rzemieślników

To tylko niektóre zmiany prawne, które przewiduje Pakiet Przyjazne Prawo (PPP).

PPP ma wpływ na wiele różnych branż: od pocztowej, telekomunikacyjnej, lotniczej, energetycznej, aż po usługi płatnicze. Pakiet wszedł w życie 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Kluczowe rozwiązania PPP

Prawo do popełnienia błędu

Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorca – osoba fizyczna – gdy popełni błąd (za który grozi mandat karny lub kara pieniężna) – nie dostanie kary, a jedynie pouczenie, oraz będzie musiał usunąć naruszenie. Prawo do błędu obejmie wyłącznie przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG. Będzie obowiązywać przez rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy. Albo ponownie, po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności. Przewidziane są pewne ograniczenia, w tym: popełnianie naruszeń po raz kolejny czy przypadki rażącego lub nieusuwalnego naruszenia prawa (ciężar wykazywany przez odpowiedni organ).

Większość naruszeń, które popełniają początkujący przedsiębiorcy, nie wynika ze złej woli, lecz ma raczej charakter nieintencjonalnych omyłek. Szacujemy, że propozycja może dotyczyć ok. 300 tys. przedsiębiorców. Podobne rozwiązania działają we Francji i na Litwie.

Ochrona konsumencka dla firm z CEIDG

Będzie ona przysługiwać firmom zarejestrowanym w CEIDG w relacjach z innymi przedsiębiorcami. Obejmie jednak tylko umowy, które nie mają dla danego przedsiębiorcy charakteru zawodowego. 

UWAGA! W ramach tzw. "Tarczy antykryzysowej" wprowadzonej w związku z COVID-19, termin wejścia w życie przepisów w zakresie ochrony konsumenckiej dla firm został przesunięty na 1 stycznia 2021 r.

Przykład

Mechanik samochodowy, któremu popsuła się drukarka, będzie miał takie samo prawo do reklamacji jak konsument, nawet jeśli wykorzystuje drukarkę w warsztacie (i rozliczył jej zakup jako koszt prowadzonej działalności).

Przedsiębiorcom będzie przysługiwać ochrona przewidziana dla konsumentów, jeśli chodzi o stosowanie niedozwolonych postanowień umownych (klauzule abuzywne), rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Regulacja obejmie ok. 2,7 mln przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG. Podobne rozwiązania stosują np. Francja, Niemcy, Dania, Słowacja, Grecja czy Włochy.

Wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie

Rozwiązanie to ma wzmocnić pozycję polskich portów w konkurencji z zagranicznymi. Dziś obowiązuje restrykcyjny termin płatności podatku VAT od importu (10 dni od odprawy celnej albo od dnia wydania decyzji celnej). Dzięki PPP rozliczenia będą mogły być dokonywane na zasadach ogólnych (co do zasady do 25. dnia następnego miesiąca, wraz z deklaracją VAT-7). Teraz takie preferencyjne rozliczenie przysługuje obecnie podmiotom spełniającym warunki procedury uproszczonej i tzw. upoważnionym przedsiębiorcom AEO, czyli ok. 4 tys. importerów, głównie dużym firmom. Po naszej zmianie skorzystać z niego będzie mogło nawet 47 tys. importerów. Poprawi to ich płynność finansową, zmniejszy ich koszty transportowe, a w rezultacie zwiększy wolumen i wartość importu odprawianego przez polskie porty. Odroczoną płatność VAT oferują m.in. Niemcy, Holandia i Litwa.

Rozszerzenie definicji rzemieślnika

Ustawa umożliwia przedsiębiorcom-rzemieślnikom wybór innej niż wpis w CEIDG formy prowadzenia działalności gospodarczej. Rzemiosłem będzie więc mogła zajmować się: spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna czy jednoosobowa spółka kapitałowa. Warunkiem jest to, aby wspólnicy w takiej spółce mieli kwalifikacje zawodowe w rzemiośle lub byli członkami rodziny (małżonkiem, dzieckiem lub rodzicem). Firmy rzemieślnicze to głównie przedsiębiorstwa rodzinne. Dzięki temu, że udziałowcami w spółkach będą członkowie najbliższej rodziny, będzie można przekazywać im wiedzę czy doświadczenie w zarządzaniu. A także wspólnie ustalać strategię dalszego rozwoju firmy, z zachowaniem wartości danego biznesu i rodziny. Jest to oferta dla ponad 211 tys. rzemieślników z dyplomem mistrza lub świadectwem czeladnika. Podobne rozwiązania są w Belgii i Austrii.

Pozostałe wybrane rozwiązania  

 • Ułatwienia dla pracowników gastronomii – będą oni mogli przebadać się na swój wniosek. Jeśli mają aktualne orzeczenie lekarskie, przy zmianie pracodawcy, nie będą podlegać ponownym badaniom sanitarno-epidemiologicznym (w okresie ważności orzeczenia).
   
 • Wyłączenie z egzekucji kwot niezbędnych przedsiębiorcy i jego rodzinie do utrzymania przez dwa tygodnie. Trudna sytuacja finansowa przedsiębiorców, która kończy się wobec nich egzekucją majątkową, nie zawsze jest przez nich zawiniona. Często jest ona skutkiem utraty płynności spowodowanej przez nierzetelność ich kontrahentów, którzy nie płacą im w ustalonych terminach.
   
 • W zakresie sukcesji firm - zasada przejęcia koncesji, zezwoleń, licencji oraz pozwoleń w przypadku zmiany właściciela przedsiębiorstwa osoby wpisanej do CEIDG. Rozwiąże to dotychczasowy problem braku możliwości korzystania z decyzji administracyjnych – które są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa - w sytuacji gdy przedsiębiorca sprzedaje firmę albo przekazuje ją nieodpłatnie swojemu następcy. Do przejęcia decyzji wystarczające będzie: złożenie wniosku w terminie 3 miesięcy od nabycia przedsiębiorstwa; przedstawienie dowodów, które potwierdzą, że nabywca firmy spełnia wymagania; złożenie oświadczenia, że akceptuje się obowiązki, które wynikają z decyzji; jeżeli przedsiębiorstwo jest własnością kilku osób – uzyskanie zgody pozostałych właścicieli na przejęcie decyzji przez nabywcę.

PPP to także ograniczenie obowiązków administracyjnych

 • Niektóre obowiązki będzie można wypełniać rzadziej niż dotychczas, np. roczne zamiast kwartalne przekazywanie Ministrowi Energii informacji o poniesionych kosztach tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw; półroczne zamiast kwartalne sprawozdania OSD elektroenergetycznego i OSD gazowego dla Dyrektora Generalnego KOWR; roczne zamiast kwartalne informacje statystyczne o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych przekazywane przez biura usług płatniczych do KNF.
   
 • Cyfryzacja niektórych obowiązków sprawozdawczych, np. obowiązku składania sprawozdania w zakresie rodzajów oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych i ich przeznaczeniu, informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności. A także ograniczenie liczby organów, do których składane są dokumenty.
   
 • Zniesienie obowiązku załączania dokumentów, które są dostępne danej instytucji lub zawierają informacje, które może ona ustalić sama. Np.: zniesienie obowiązku dołączania odpisów z KRS, zniesienie wymogu załączania oryginału zaświadczenia o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu do wniosku o przyznanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego, gdy akta egzaminacyjne osób, które przystąpiły do egzaminu, przechowywane są w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości.
   
 • Zmniejszenie liczby egzemplarzy dokumentów dołączanych do wniosków (w przypadku wniosku o wydanie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego, zgłoszenia wierzytelności przez wierzycieli stoczni, wniosku kwalifikacyjnego dot. poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż, dokumentacji geologicznej dot. obszarów morskich RP).
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
15.04.2020 10:06 Agata Kubel-Grabau
Pierwsza publikacja:
12.12.2019 16:07 Agata Kubel-Grabau