W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Polskie Marki Turystyczne

19.12.2019

Na niebieskim tle mapa Polski złozona z ikonek, w dolnych rogach logo MR oraz POT

Czym są „Polskie Marki Turystyczne”?

Projekt „Polskie Marki Turystyczne” został stworzony przez Departament Turystyki Ministerstwa Rozwoju we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. Zakłada stworzenie pakietów produktów turystycznych, tworzących jedną, spójną całość promowaną jako marka turystyczna. Ideą projektu jest stworzenie katalogu najbardziej atrakcyjnych polskich regionów i szlaków turystycznych, które będą profesjonalnie zarządzane i promowane.

Zarządcy tych terytorialnych marek turystycznych otrzymają wsparcie o charakterze doradczo-eksperckim, a także, na dalszym etapie, pomoc w przygotowywaniu i pozycjonowaniu wysokiej jakości materiałów promocyjnych.

Czas trwania pilotażu

Rozstrzygnięty został pierwszy nabór do projektu. Informacje o kolejnych edycjach zostaną podane w późniejszym terminie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Formularz zgłoszeniowy (online), wraz z załącznikami, należy wypełnić i przesłać w wersji elektronicznej poprzez stronę internetową: www.polskiemarkiturystyczne.gov.pl. Załączniki wymagające podpisów (potwierdzenie zgłoszenia do udziału w Projekcie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu wnioskującego; rekomendacja ROT) należy wydrukować, opatrzeć podpisami, a następnie załączyć do formularza on-line jako skan.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Projektu: www.polskiemarkiturystyczne.gov.pl.

Kto może składać wnioski?

Do udziału w projekcie „Polskie Marki Turystyczne” mogą aplikować zarejestrowane w Polsce organizacje, samorządy terytorialne i gospodarcze, instytucje, spółki, fundacje, stowarzyszenia, przedsiębiorcy prywatni, organizatorzy turystyki oraz inne jednostki, których jednym z celów lub zadań statutowych jest promocja turystyki.

Kryteria wyboru

Kapituła przeprowadza ocenę formalną oraz merytoryczną zgłoszeń, zgodnie z protokołem oceny zgłoszenia, stanowiącym załącznik 1 do Regulaminu.

Pracom Kapituły przewodniczy wyznaczony przez Ministra właściwego do spraw turystyki członek Kapituły, zwany dalej: Przewodniczącym Kapituły.

Przewodniczący Kapituły wskazuje członków Kapituły (nie mniej niż 2) odpowiedzialnych za dokonanie oceny formalnej zgłoszeń.

Oceny merytorycznej zgłoszeń dokonują wszyscy członkowie Kapituły.

Ostatecznym wynikiem punktowym zgłoszenia jest średnia arytmetyczna oceny wszystkich członków Kapituły.

Tytuł „Polskiej Marki Turystycznej” może zostać przyznany, gdy zgłoszenie uzyska przynajmniej 70% możliwych do zdobycia punktów.

Tytuł „Polskiej Marki Turystycznej - kandydat” może zostać przyznany, gdy zgłoszenie uzyska przynajmniej 50% możliwych do zdobycia punktów.

Żaden tytuł nie może zostać przyznany, a marka turystyczna nie może zostać zakwalifikowana do udziału w Projekcie, jeśli zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych. W takim przypadku zgłoszenie nie jest oceniane pod względem merytorycznym.

Marki turystyczne, którym zostanie przyznany tytuł „Polskiej Marki Turystycznej - kandydat” mogą wnioskować o dokonanie ponownej oceny po wdrożeniu rekomendacji – nie wcześniej jednak niż 1 rok po dokonaniu poprzedniej oceny.

Marki turystyczne, którym zostanie przyznany tytuł „Polskiej Marki Turystycznej”, będą monitorowane pod względem jakości, co najmniej raz na 5 lat. W przypadku drastycznego obniżenia poziomu usług lub zaprzestania spełnienia wymogów, Tytuł może zostać odebrany.

Materiały

Wszystkie informacje oraz regulamin projektu dostępny na stronie