W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku

03.01.2020

Konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w części 40 - Turystyka w roku 2020.

Minister Rozwoju ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki w 2020 roku i zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

Czym jest konkurs

Program dofinansowania zadań w obszarze turystyki jest wynikiem konieczności systematycznego podnoszenia konkurencyjności sektora turystyki oraz wzmacniania turystycznego wizerunku Polski.

Program (konkurs) ogłasza się na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), dalej jako: ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czas trwania

Okres realizacji zadań: od 1 marca 2020 r do 31 grudnia 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5 , 00-507 Warszawa.

Sposób składania wniosków

Oferty należy składać  do dnia 24 stycznia 2020 roku w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-568 Warszawa lub przesyłać na adres: Ministerstwo Rozwoju, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-568 w Warszawie z adnotacją na kopercie „konkurs turystyka 2020 r.” (decyduje data stempla pocztowego). Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę.

Kto może składać wnioski?

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż 2 lata. Okres działania organizacji liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Priorytety na 2020 rok zostały określone zgodnie z Programem Rozwoju Turystyki do 2020 roku. Zadania zostaną dofinansowane z budżetu państwa cz. 40 Turystyka, dział 630 rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”.

Zadanie 1. Renowacja i wytyczanie szlaków turystycznych na terenie Polski.

Zadanie 2. Działania na rzecz zwiększenia dostępności turystyki dla osób z niepełnosprawnościami / osób starszych.

Zadanie 3. Działania na rzecz poprawienia bezpieczeństwa turystów – bezpieczny wypoczynek.

Zadanie 4. Działania na rzecz tworzenia i rozwoju terytorialnych marek turystycznych.

Kryteria wyboru projektów

Ocena aplikacji będzie dokonywana w oparciu o kryteria oceny określone w załączniku do Regulaminu konkursu.

Finanse

Wysokość środków publicznych na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2020 roku wynosi 2 600 000 zł. Wysokość środków finansowych może ulec zmianie.

Dofinansowanie nie może przekroczyć 75% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Wymagany jest wkład własny finansowy podmiotu wnioskującego o dotację w wysokości minimum 10% kosztu całkowitego zadania. Do wkładu własnego finansowego nie zalicza się dotacji innych organów rządowych, samorządowych, sponsorów oraz wpłat uczestników, które należy ująć w kategorii „inne źródło finansowania zadania”.

Minimalny koszt całkowity realizacji zadania publicznego dla priorytetu 1 musi wynosić: 80 000 zł, natomiast dla priorytetów nr 2, 3 i 4: 50 000 zł.
Szczegółowe informacje dostępne w regulaminie.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Ministerstwie Rozwoju, pod nr tel: (22) 244 3194 i na stronie internetowej www.gov.pl/rozwoj

Niezbędne dokumenty

  1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do pospisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.
  2. Oświadczenie, że osoby uprawnione do dysponowania środkami finansowymi danej organizacji i do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych nie były karane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  3. Aktualny odpis z KRS lub pobrany ze strony www.ms.gov.pl, ewentualnie inny aktualny dokument z rejestru lub ewidencji, stanowiący o podstawie działalności oferenta.
  4. Obowiązujący statut organizacji, umowa lub akt założycielski dotyczący prowadzenia działalności przez wnioskodawcę.
  5. Podpisana, przez osobę/osoby składające w imieniu podmiotu ofertę w konkursie, informacja o przetwarzaniu danych osobowych. Formularz określa załącznik nr 1 do ogłoszenia.
  6. Oświadczenie czy podmiot jest bądź nie jest „Zamawiającym” w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
  7. Umowa zawarta między podmiotami składającymi ofertę wspólną.

Materiały

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w części 40 z zakresu turystyki w 2020 roku.
Ogłoszenie​_konkursu​_dotacyjnego​_na​_2020​_.pdf 0.47MB
Załącznik nr 1 do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w części 40 z zakresu turystyki w 2020 roku – informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
Załącznik​_nr​_1​_​_do​_ogłoszenia​_konkursu​_dotacyjnego​_.pdf 0.20MB
Wzór oferty - załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
Wzór​_oferty.pdf 0.63MB
Zarządzenie nr 1 Ministra Rozwoju z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie powołania i trybu działania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji w 2020 r. zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa - Turystyka
Zarządzenie​_wraz​_z​_załącznikami.pdf 0.13MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.01.2020 15:27 Agata Kubel-Grabau
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Komenda
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku 3.0 03.01.2020 15:30 Agata Kubel-Grabau
Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku 2.0 03.01.2020 15:28 Agata Kubel-Grabau
Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku 1.0 03.01.2020 15:27 Agata Kubel-Grabau

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP