W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Analiza dot. aktywności technologicznej, innowacyjnej i biznesowej przedsiębiorstw działających w ramach krajowych inteligentnych specjalizacji - szacunek ceny

07.06.2019

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Departament Innowacji, z siedzibą przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa uprzejmie prosi o przesyłanie szacunków dot. wartości zamówienia na przeprowadzenie badania i przygotowanie opracowania analitycznego dot. aktywności i osiągnięć przedsiębiorstw w Polsce zakresie tworzenia, rozwoju i absorpcji technologii w kontekście krajowych inteligentnych specjalizacji.

Osobą uprawnioną do kontaktów roboczych w ramach niniejszego zamówienia ze strony zamawiającego jest Marcin Łata (tel. 22 262 95 07, e-mail: Marcin.Lata@mpit.gov.pl).

Kalkulację ceny netto zamówienia należy złożyć w terminie do 12 czerwca 2019 r. do godziny 15.00 w formie elektronicznej na adres Marcin.Lata@mpit.gov.pl

Szczegóły przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku poniżej - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii, z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel.: 22 262 98 99, 22 262 98 55;
 • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii: iod@mpit.gov.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach procesu szacowania wartości zamówienia, którego podstawę stanowi art. 32 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579);
 • Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom oraz podmiotom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem;
 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu oszacowania wartości zamówienia;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.);
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Materiały

SOPZ - Analiza aktywności technologicznej, innowacyjnej i biznesowej przedsiębiorstw
DIN​_SOPZ​_analiza​_przedsiebiorstw​_20190606.pdf 0.16MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.06.2019 08:07 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Justyna Gorzoch
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Analiza dot. aktywności technologicznej, innowacyjnej i biznesowej przedsiębiorstw działających w ramach krajowych inteligentnych specjalizacji - szacunek ceny 1.0 07.06.2019 08:07 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP