W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Strategia Europa 2020

„Europa 2020” to strategia wzrostu społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej (UE) do roku 2020. Za proces koordynacji strategii w Polsce odpowiada Minister Przedsiębiorczości i Technologii. W tym zakresie wspiera go Międzyresortowy Zespół do spraw Strategii „Europa 2020”.

Piorytety strategii

Strategia podkreśla potrzebę wspólnego działania państw UE na rzecz wychodzenia z kryzysu, wprowadzania reform związanych z globalizacją, starzeniem się społeczeństw i rosnącą potrzebą racjonalnego wykorzystania zasobów.

W celu realizacji tych założeń zaproponowano następujące priorytety:

 • wzrost inteligentny (ang. smart growth), czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach,
 • wzrost zrównoważony (ang. sustainable growth), czyli transformacja w kierunku gospodarki konkurencyjnej, niskoemisyjnej i efektywnie korzystającej z zasobów,
 • wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth), czyli wspieranie gospodarki z wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

Cele strategii

1. Zatrudnienie

 • na poziomie 75 proc. wśród osób w wieku 20-64.

2. Badania i rozwój

 • 3 proc. PKB UE przeznaczone na inwestycje w badania i rozwój.

3. Energia i klimat

 • spadek emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990 roku,
 • 20 proc. energii pochodzi ze źródeł odnawialnych,
 • wzrost efektywności energetycznej o 20 proc.

 4. Edukacja

 • poniżej 10 proc. uczniów kończy przedwcześnie edukację,
 • co najmniej 40 proc. osób w wieku 30-34 ma wyższe wykształcenie.

5. Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

 • spadek liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 mln.

W celu skutecznej realizacji nowej strategii:

 • wzmocniono system koordynacji polityki makroekonomicznej i zarządzania procesem wdrażania reform strukturalnych w UE,
 • przyjęto Zintegrowane wytyczne na rzecz wzrostu i zatrudnienia (zrewidowane następnie w 2015 r.),
 • ustanowiono Semestr Europejski, czyli cykl koordynacji polityk gospodarczych.

Krajowe Programy Reform

Podstawowym instrumentem realizacji strategii „Europa 2020” na szczeblu państwowym są Krajowe Programy Reform (KPR). Ich cel to budowa trwałych podstaw wzrostu gospodarczego przez połączenie priorytetów unijnych i krajowych.

W kwietniu 2011 roku państwa członkowskie po raz pierwszy przygotowały i przekazały Komisji Europejskiej (KE) KPR. Przedstawili w nich swoje cele strategii „Europa 2020” oraz reformy ukierunkowane na wzrost inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu. KPR są aktualizowane w toku Semestru Europejskiego i przekazywane do KE w kwietniu każdego roku.

Więcej informacji na temat realizacji strategii "Europa 2020" można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej i Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostatu)

Konsultacje społeczne dotyczące realizacji strategii „Europa 2020”

Strategia „Europa 2020” to plan na lata 2010-2020. W okresie maj - październik 2014 roku odbyły się, zainicjowane przez KE, konsultacje społeczne dotyczące czteroletnich doświadczeń wynikających z realizacji strategii "Europa 2020".

Polskie stanowisko

Rząd RP uznał za aktualne nadrzędne cele strategii „Europa 2020”. Jako główną słabość strategii wskazał zróżnicowany postęp w realizacji poszczególnych jej celów na poziomie UE. Rząd RP uznał za istotne utrzymanie tempa reform strukturalnych oraz zwiększenia inwestycji poprzez stworzenie dodatkowego bodźca inwestycyjnego w skali całej UE. Ponadto wskazał na potrzebę zmian w ramach Semestru Europejskiego, zmierzających do silniejszego ukierunkowania na realizację celów strategii. Osiągnięcie przez Polskę w roku 2020 wszystkich wyznaczonych celów krajowych ocenił jako ambitne i realne.

2 marca 2015 roku KE przedstawiła wyniki konsultacji społecznych w sprawie strategii "Europa 2020".

26 listopada 2015 r. KE podsumowała przegląd strategii „Europa 2020” w Rocznej Analizie Wzrostu Gospodarczego na 2016 rok. KE podkreśliła, że strategia stanowi nadal ważny element procesu koordynacji polityk gospodarczych w UE. KE dostosowała wytyczne dla państw członkowskich dotyczące opracowywania Krajowych Programów Reform, aby zagwarantować, że strategia „Europa 2020” w dalszym ciągu będzie odgrywać ważną rolę w tym procesie. Jednocześnie, KE zapowiedziała rozpoczęcie prac nad nową strategią, wykraczającą poza perspektywę roku 2020. Podczas tych prac uwzględnione zostaną wnioski ze wspomnianego przeglądu strategii „Europa 2020”.

Zintegrowane wytyczne

W 2010 r. KE opracowała, a Rada UE przyjęła, zintegrowane wytyczne na rzecz wzrostu i zatrudnienia.

To zestaw ogólnych zaleceń dla krajów UE w różnych obszarach polityk gospodarczych, służących osiągnięciu głównych celów strategii „Europa 2020”. W 2015 roku, na wniosek KE, zaktualizowano zintegrowane wytyczne. Rada UE ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) przyjęła wytyczne do polityk gospodarczych (nr 1-4), a Rada UE ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Polityki dotyczącej Konsumentów (EPSCO) przyjęła wytyczne do polityki zatrudnienia (nr 5-8).

Zintegrowane wytyczne na rzecz wzrostu i zatrudnienia z 2015 roku:

Część I

 • Wytyczna 1: Wspieranie inwestycji.
 • Wytyczna 2: Sprzyjanie wzrostowi gospodarczemu na szczeblu wspólnotowym przez wdrożenie reform strukturalnych.
 • Wytyczna 3: Usuwanie największych barier dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na poziomie UE.
 • Wytyczna 4: Lepsze zrównoważenie finansów publicznych i zwiększenie ich prowzrostowego charakteru.

Część II

 • Wytyczna 5: Pobudzanie zapotrzebowania na pracę.
 • Wytyczna 6: Zwiększenie podaży pracy, umiejętności i kompetencji.
 • Wytyczna 7: Poprawa funkcjonowania rynków pracy.
 • Wytyczna 8: Działania na rzecz włączenia społecznego, zwalczania ubóstwa i promowania równych szans.

Zgodnie z regułami Semestru Europejskiego, zintegrowane wytyczne, obok innych czynników, są również brane pod uwagę przy formułowaniu zaleceń dla poszczególnych państw członkowskich (tzw. CSR – country-specific recommendations).

Pełny tekst wytycznych jest dostępny w Dzienniku Urzędowym UE:

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
28.12.2018 09:14 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Pierwsza publikacja:
28.12.2018 09:14 Monika Waćkowska-Kabaczyńska