W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Szacowanie wartości kampanii informacyjnej w Internecie

20.03.2019

W celu przygotowania zamówienia, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zwraca się z prośbą o przesyłanie szacowania wartości ofert na przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w Internecie.

Przedmiot zamówienia dotyczy oszacowania wartości usługi polegającej na zaplanowaniu i realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej, która przybliży przedstawicielom grupy docelowej (przedsiębiorcy i osoby, które chcą założyć własny biznes) korzyści i oszczędności oraz praktyczne aspekty nowowprowadzanych proprzedsiębiorczych rozwiązań.

W formularzu przedstawiono elementy obowiązkowe, które zostaną zrealizowane w trakcie kampanii oraz elementy opcjonalne, z których Zamawiający może, ale nie musi skorzystać.

Szacowanie wartości zamówienia dotyczy wszystkich elementów, które należy wycenić w Załączniku 1 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Okres realizacji zamówienia wynosi 240 dni.

Prosimy o przesyłanie szacowania kosztów do 24 marca 2019 roku (do końca dnia) na adres: internet@mpit.gov.pl podając w tytule wiadomości: „Szacowanie kosztów oferty na realizację kampanii informacyjnej w Internecie”.

Do wiadomości należy załączyć uzupełniony formularz (Załącznik 1 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia).

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii, z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel.: 22 262 98 99, 22 262 98 55;
 • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii: iod@mpit.gov.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach procesu szacowania wartości zamówienia, którego podstawę stanowi art. 32 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579);
 • Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom oraz podmiotom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem;
 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu oszacowania wartości zamówienia;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.);
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 • Posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Materiały

Opis zadania kampania internetowa
Opis Zadania Kampania Internetowa.pdf 0.23MB
Załącznik 1
Zal​_1​_Wskazniki​_dla​_kampanii.xlsx 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.03.2019 14:16 Agata Żołnacz-Okoń
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agata Żołnacz-Okoń
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szacowanie wartości kampanii informacyjnej w Internecie 1.1 20.03.2019 14:19 Agata Żołnacz-Okoń
Szacowanie wartości kampanii informacyjnej w Internecie 1.0 20.03.2019 14:16 Agata Żołnacz-Okoń

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP