W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Szkoła dla Innowatora

19.08.2019

Zapraszamy do składania aplikacji w konkursie na realizację pilotażu Programu Szkoła dla innowatora. Nabór jest organizowany w ramach projektu pozakonkursowego 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB, Programu Inteligentny Rozwój. Aplikacje można składać od 19 sierpnia do 9 września 2019 r. Okres realizacji pilotażu Szkoła dla innowatora został zaplanowany w okresie październik 2019 – sierpień 2022 r.

Czym jest "Szkoła dla innowatora"?

Projekt „Szkoła dla innowatora” jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jego celem jest wypracowanie  i przetestowanie w mikroskali rozwiązań służących kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych w systemie oświaty oraz opracowanie rekomendacji w tym zakresie.
Pilotaż zostanie przeprowadzony w 20 szkołach podstawowych, w których zostanie wdrożony system nauczania kompetencji proinnowacyjnych w oparciu o narzędzia i metody opracowane w ramach projektu. 

Czas trwania pilotażu

Okres realizacji pilotażu Szkoła dla innowatora został zaplanowany w okresie październik 2019 – sierpień 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi poprzez zatwierdzenie listy rankingowej aplikacji ocenionych w ramach naboru. Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru wynosi 20 dni od dnia zakończenia naboru aplikacji. 

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Departament Innowacji
Plac Trzech Krzyży 3/5 
00-507 Warszawa

Sposób składania wniosków

Aplikację przygotowaną w języku polskim należy dostarczyć do Ministerstwa w wersji elektronicznej (skan dokumentacji zapisanej w formacje PDF) na adres e-mail: szkoladlainnowatora@mpit.gov.pl

Kto może składać wnioski?

Instytucja (osoba prawna), której celem jest rozwój edukacji, poprawa jakości i efektywności systemu oświaty i/lub rozwój metod i narzędzi edukacyjnych. Wnioskodawcą może być również konsorcjum wyżej określonych osób prawnych.

Grantobiorcą – operatorem w projekcie może być instytucja lub konsorcjum, które spełnią kryteria oceny określone w regulaminie konkursu. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Finansowanie przeznaczone jest przede wszystkim na:

 • koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych w realizacje projektu,
 • koszty związane ze świadczeniem usług zleconych trenerom, doradcom metodycznym i innym ekspertom zewnętrznym,
 • podróże służbowe osób zaangażowanych w realizację Zadania
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, używanych do realizacji Zadania
 • koszty organizacji szkoleń, warsztatów i spotkań
 • koszty opracowania, publikacji i dystrybucji materiałów szkoleniowych, dydaktycznych i edukacyjnych
 • zakup lub wynajem sprzętu, aparatury, mebli lub wyposażenia niezbędnego do realizacji celów projektu, oraz koszty niezbędnych prac instalacyjnych i dostosowawczych, certyfikatów i oprogramowania
 • organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczniów obejmujących elementy przyczyniające się do rozwoju kompetencji proinnowacyjnych, wizyt w firmach innowacyjnych i jednostkach naukowych, spotkań z wynalazcami, itp.
 • koszty działań ewaluacyjnych, w tym przygotowania narzędzi badawczych, przeprowadzenia wywiadów itd.,
 • koszty administracyjne (np. usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, opłaty skarbowe, materiały biurowe, usługi drukarskie, koszty wynajmu lub utrzymania powierzchni biurowej w zakresie niezbędnym do realizacji Zadania),
 • działania informacyjno-promocyjne.                                                   

Kryteria wyboru projektów

Ocena aplikacji będzie dokonywana w oparciu o Kryteria oceny określone w załączniku do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom finansowania dla wydatków kwalifikowanych wynosi 100%. 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to maksymalnie 10 000 000,00 zł

Inne ważne informacje

Wnioskodawcy nie przysługują środki odwoławcze od negatywnej decyzji w sprawie powierzenia grantu.

Uwaga! Zaktualizowano dwa załączniki:

1) w zał. 1 do regulaminu – wzór aplikacji – dokonano niewielkich korekt o charakterze porządkowo-edycyjnym,

2) w zał. 3 do regulaminu – założenia projektu – wprowadzono korektę we wskaźniku dot. alokacji liczby godzin szkoleń/warsztatów dla nauczycieli pomiędzy Etap I i II realizacji projektu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać na adres poczty elektronicznej: szkoladlainnowatora@mpit.gov.pl wpisując w tytule „pytanie – 2.4.1 PO IR, Szkoła dla innowatora”.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Materiały

Regulamin pilotażu Szkoła dla innowatora
DIN​_2019​_Regulamin​_pilotażu.pdf 0.54MB
Zał. 2 do regulaminu - lista kompetencji proinnowacyjnych
DIN​_2019​_Zał​_2​_do​_Reg​_-​_Lista​_kompetencji​_proinnowacyjnych.pdf 0.39MB
Zał. 3 do Regulaminu - Założenia projektu - stara wersja (nieobowiazująca)
Zał​_3​_do​_Reg​_-​_​_Założenia​_projektu​_-​_stara​_wersja 20190819.pdf 0.82MB
Zał 3 do Regulaminu - Założenia Projektu - wersja aktualna z 19.08.2019r.
Zał​_3​_do​_Reg​_-​_​_Założenia​_projektu​_190819.docx 0.16MB
Zał. 4 do regulaminu - kryteria oceny
DIN​_2019​_Zał​_4​_do​_Reg​_-​_Kryteria​_oceny.pdf 0.52MB
Zał. 5 do regulaminu - oświadczenie o bezstronności
DIN​_2019​_Zał​_5​_do​_Reg​_-​_Oświadczenie​_o​_bezstronności.docx 0.10MB
zał. 7 do regulaminu klauzula obowiązku informacyjnego
DIN​_2019​_Zał​_7​_do​_Reg​_-​_klauzula​_obowiązku​_Informacyjnego​_final.docx 0.08MB
Pytania i odpowiedzi 19.08.2019r.
Pytania​_i​_odpowiedzi​_Sdi​_190819.docx 0.03MB
Pytania i odpowiedzi 03.09.2019r.
Pytania​_i​_odpowiedzi​_Sdi​_3919.pdf 0.13MB
Informacja o zakończeniu oceny formalnej w projekcie pilotażowym „Szkoła dla Innowatora”
DIN​_Szkoła​_dla​_innowatora​_Informacja​_o​_zakończeniu​_oceny​_formalnej​_20191002.pdf 0.34MB
Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej w projekcie pilotażowym "Szkoła dla Innowatora"
ogłoszenie​_wyniki​_oceny​_merytorycznej​_09102019.pdf 0.34MB

Wzór wniosku o dofinansowanie

Materiały

Zał 1 do Regulaminu - Wzór aplikacji - wersja aktualna z 19.08.2019r.
DIN​_2019​_Zał​_1​_do​_Reg​_-​_​_Wzor​_aplikacji​_190819.docx 0.13MB
Zał. 1 do Regulaminu - Wzór aplikacji - stara wersja (nieobowiazująca)
Zał​_1​_do​_Reg​_-​_​_Wzor​_aplikacji​_-stara​_wersja 20190819.docx 0.13MB

Wzór umowy o dofinansowanie

Materiały

Zał. 6a do regulaminu projekt wzoru umowy powierzenia grantu (grantobiorca)
DIN​_2019​_Zał​_6​_a​_do​_Reg​_-​_Projekt​_wzoru​_umowy​_powierzenia​_grantu​_(Grantobiorca)​_final.pdf 0.75MB
Zał. 6b do regulaminu projekt wzoru umowy powierzenia grantu (konsorcjum)
DIN​_2019​_Zał​_6​_b​_do​_Reg​_-​_Projekt​_​_wzoru​_umowy​_powierzenia​_grantu​_(konsorcjum)​_final.pdf 0.75MB

Załączniki

Materiały

Zał. 4 do umowy - harmonogram płatności
DIN​_2019​_Zał​_4​_do​_umowy​_-​_Harmonogram​_płatności.docx 0.11MB
Zał. 5 do umowy - harmonogram rzeczowo-finansowy
DIN​_2019​_Zał​_5​_do​_umowy​_-​_Harmonogram​_rzeczowo-finansowy.docx 0.11MB
Zał. 6 oświadczenie o kwalifikowalności vat
DIN​_2019​_Zał​_6​_do​_umowy​_Oświadczenie​_o​_kwalifikowalnosci​_VAT​_final.docx 0.10MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
09.10.2019 17:09 Martyna Krawczonek
Pierwsza publikacja:
26.07.2019 10:52 Monika Waćkowska-Kabaczyńska