W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zwolnienie z kwarantanny – zasady obowiązujące od 11.01.2021 r.

12.01.2021

Z dniem 1 października 2020 r. władze Republiki Słowackiej wprowadziły stan nadzwyczajny na terytorium całego kraju, który będzie obowiązywał do 8 lutego 2021 roku. W związku z tym wprowadzone zostały ograniczenia w zasadach wjazdu do Republiki Słowackiej i pobytu na jej terytorium.

koronawirus uwaga

Obywatele polscy, przebywający w ciągu 14 poprzednich dni  w krajach, które nie zostały uznane za bezpieczne pod względem zagrożenia epidemicznego koronawirusem (m.in. Polska, Austria, Republika Czeska, Węgry) mogą wjechać na terytorium Słowacji pod warunkiem posiadania negatywnego wyniku testu antygenowego (nie starszego niż 72 h) wykonanego w laboratoriach na terytorium Czech lub Austrii lub negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19 (nie starszego niż 72 h) albo po wjeździe na terytorium Słowacji pozostawać w domowej kwarantannie (obowiązkowa wcześniejsza – najpóźniej w chwili wjazdu do Słowacji – rejestracja na stronie https://korona.gov.sk/ehranica/) do momentu uzyskania potwierdzenia negatywnego wyniku testu na COVID-19 (lub nie dłużej niż 10 dni w przypadku braku objawów choroby).

Informacje dla osób przylatujących z Wielkiej Brytanii od dnia 21 grudnia 2020 roku zamieszczono w oddzielnym komunikacie: https://www.gov.pl/web/slowacja/aktualnosci

Zasad tych nie stosuje się do niżej wymienionych kategorii osób określonych w § 1 ust. (6), § 4, § 5, § 6 i § 7 Zarządzenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego Republiki Słowackiej podczas stanu zagrożenia zdrowia publicznego Nr 7/2021 obowiązującego od dnia 11 stycznia 2021 r. (Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ).

1. kierowcy samochodów ciężarowych wykonujących transport towarów, kierowcy autokarów i autobusów, piloci, członkowie załóg statków powietrznych i inni członkowie personelu lotniczego, członkowie załóg w transporcie wodnym śródlądowym, maszyniści kolejowych i inni pracownicy obsługi transportu kolejowego, przy czym osoby te są uprawnione do przekraczania granicy Republiki Słowackiej także innymi środkami transportu w celu przemieszczania się do miejsca wykonywania swych czynności albo w celu powrotu do domu, pod warunkiem okazania wystawionego przez pracodawcę zaświadczenia sporządzonego w języku słowackim lub świadectwa pracownika transportu międzynarodowego, którego wzór został określony w załączniku nr 3 do Obwieszczenia Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania zielonych pasów ruchu (Green Lanes). Dla pracowników kolejowych pracodawca wystawi zaświadczenie potwierdzające fakt, iż przekraczanie granicy państwowej wynika z wykonywania poleceń służbowych pracodawcy;

2. kierowcy i załogi środków transportu osobowego (busy, autokary, autobusy, samoloty) wykonujący przywóz osób posiadających prawo pobytu w Republice Słowackiej i powracających z zagranicy na jej terytorium;

3. kierowcy i załogi pojazdów służby zdrowia przewożących pacjentów oraz kierowcy i załogi pojazdów przewożących organy do przeszczepów oraz kierowcy i załogi pojazdów przeznaczonych do transportu krwi i jej składników;

4. pracownicy usług pogrzebowych wykonujący międzynarodowy transport zwłok lub szczątków ludzkich w celu pochowania lub dokonania kremacji;

5. osoby posiadające prawo pobytu stałego lub czasowego na terytorium Republiki Słowackiej i wjeżdżające na jej terytorium  oraz wyjeżdżające z jej terytorium – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Zdrowia Republiki Słowackiej – w celu podjęcia leczenia swoich poważnych zachorowań lub poważnych zachorowań ich bliskich. Osoby wjeżdżające w tym celu na terytorium Republiki Słowackiej na okres nie dłuższy niż 12 godzin mogą wjechać na jej terytorium nie posiadając wyżej wymienionej zgody Ministerstwa Zdrowia Republiki Słowackiej, w przypadku posiadania przez nich wystawionego w tym dniu przez lekarza zaproszenia na badanie albo zabieg lub w drodze powrotnej zaświadczenia lekarskiego o udzieleniu im świadczeń zdrowotnych. W razie pobytu trwającego dłużej niż 12 godzin należy wystąpić o rozpatrzenie wniosku za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Zdrowia Republiki Słowackiej: https://cestujem.standardnepostupy.sk.

6. funkcjonariusze policji wjeżdżający na terytorium Republiki Słowackiej albo przejeżdżający tranzytem przez jej terytorium w celu pełnienia obowiązków wynikających z członkostwa w UE – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej oraz funkcjonariusze Sił Zbrojnych i NATO wjeżdżający na terytorium Republiki Słowackiej albo przejeżdżający tranzytem przez jej terytorium w celu pełnienia obowiązków wynikających z członkostwa w UE i NATO – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Obrony Republiki Słowackiej;

7. obywatele państw członkowskich UE i członkowie ich rodzin przejeżdżający tranzytem przez terytorium Republiki Słowackiej do innego państwa członkowskiego UE. Osoby te muszą przejechać przez terytorium RS bez zatrzymywania się w ciągu 8 godzin od wjazdu, w tym uwzględniono niezbędne tankowanie paliwa na stacjach benzynowych;

8. osoby posiadające prawo pobytu stałego lub czasowego w innym państwie członkowskim UE  i przejeżdżający tranzytem przez terytorium Republiki Słowackiej do państwa, którego są obywatelami. Osoby te muszą przejechać przez terytorium Republiki Słowackiej bez zatrzymywania się w ciągu 8 godzin od wjazdu, w tym uwzględniono niezbędne tankowanie paliwa na stacjach benzynowych;

9. obywatele państw trzecich przejeżdżający tranzytem przez terytorium Republiki Słowackiej do innego państwa członkowskiego, w którym posiadają prawo stałego lub czasowego pobytu. Osoby te muszą przejechać przez terytorium RS bez zatrzymywania się w ciągu 8 godzin od wjazdu, w tym uwzględniono niezbędne tankowanie paliwa na stacjach benzynowych;

10. osoby przejeżdżające tranzytem bez zatrzymywania się przez terytorium krajów, które nie zostały ujęte na liście państw uznanych za bezpieczne pod względem zagrożenia koronawirusem, pod warunkiem udokumentowania swego pobytu lub przebywania w państwie, w którym rozpoczyna się ich tranzyt, oraz czas wjazdu do wyżej wymienionego państwa;

11. osoby wjeżdżające na terytorium RS na wniosek sądu albo organów w zakresie postępowania karnego – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

12. pracownicy instytucji państwowych oraz pracownicy służby cywilnej delegowani do pełnienia funkcji związanych z reprezentacją Republiki Słowackiej w organizacji międzynarodowej albo w międzynarodowym przedstawicielstwie wojskowym poza terytorium Republiki Słowackiej wjeżdżający na terytorium RS w trakcie i po zakończeniu delegacji zagranicznej wraz z członkami swych rodzin;

13. osoby korzystające na terytorium Republiki Słowackiej z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych;

14. pracownicy organizacji międzynarodowych, międzynarodowych instytucji finansowych i instytucji UE, których miejsce wykonywania pracy znajduje się na terytorium RS oraz członkowie ich rodzin – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich RS;

15. posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani w Republice Słowackiej oraz członkowie ich rodzin;

16. osoby wjeżdżające na terytorium RS w trakcie i po zakończeniu czasowej delegacji zagranicznej w przedstawicielstwie Republiki Słowackiej oraz członkowie ich rodzin; 

17. osoby wjeżdżające na terytorium RS w celu realizacji prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie sprawowania naprzemiennej opieki nad dziećmi ew. prawa do kontaktu z małoletnim dzieckiem. Osoby te są obowiązane podczas wjazdu na terytorium RS do okazania prawomocnego orzeczenia sądu lub ugody rodziców w sprawie uregulowania kontaktów z dziećmi oraz do zawiadomienia Ministerstwa Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny RS (Centrum ds. Międzynarodowej  Ochrony Prawnej Dzieci i Młodzieży) o zamiarze wjazdu na terytorium RS z wyżej wymienionego powodu;

18. pracownicy infrastruktury krytycznej w sektorze energetyki i przemysłu – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Gospodarki Republiki Słowackiej;

19. pracownicy infrastruktury krytycznej w sektorze łączności elektronicznej – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Transportu i Budownictwa Republiki Słowackiej;

20. osoby wykonujące serwis i konserwacje maszyn i urządzeń rolniczych, załogi maszyn rolniczych oraz osoby im towarzyszące – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich RS;

21. osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu w Republice Słowackiej  i zatrudnione lub wykonujące pracę w kraju sąsiednim oraz posiadające zaświadczenie o wykonywaniu takiej pracy, wystawione przez pracodawcę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do w/w Zarządzenia. Osoby powyżej 10 roku życia podczas przekraczania granicy są zobowiązane do okazania  wydanego przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Słowackiej certyfikatu z wpisanym negatywnym wynikiem testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 14 dni albo zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 14 dni, wydanego przez mobilny punkt pobrań albo przez punkt pobrań w domu pomocy społecznej/domu opieki na terytorium Republiki Słowackiej według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do w/w Zarządzenia  lub zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID nie starszego niż 14 dni albo negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19 nie starszego niż 14 dni; 

22. osoby zamieszkałe na stałe lub czasowo na obszarach przygranicznych kraju sąsiedniego w odległości do 30 km od czynnego przejścia granicznego na terytorium Republiki Słowackiej i zatrudnione lub wykonujące pracę na obszarach w odległości do 30 km od czynnego przejścia granicznego na terytorium Republiki Słowackiej oraz posiadające wystawione przez pracodawcę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do w/w Zarządzenia zaświadczenie o wykonywaniu takiej pracy, a także osoby wspólnie z nimi zamieszkujące lub gospodarujące, pod warunkiem przekraczania granicy w ich towarzystwie. Osoby powyżej 10 roku życia podczas przekraczania granicy są zobowiązane do okazania wydanego przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Słowackiej certyfikatu z wpisanym negatywnym wynikiem testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 14 dni albo zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 14 dni, wydanego przez mobilny punkt pobrań albo przez punkt pobrań w domu pomocy społecznej/domu opieki na terytorium Republiki Słowackiej według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do w/w Zarządzenia lub zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID nie starszego niż 14 dni albo negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19 nie starszego niż 14 dni; 

23. obywatele Republiki Słowackiej posiadający prawo pobytu czasowego lub stałego na obszarach przygranicznych w kraju sąsiednim w odległości 30 km od czynnego przejścia granicznego na terytorium Republiki Słowackiej oraz osoby wspólnie z nimi zamieszkujące lub gospodarujące, pod warunkiem przekraczania granicy w ich towarzystwie. Osoby powyżej 10 roku życia podczas przekraczania granicy są zobowiązane do okazania wydanego przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Słowackiej certyfikatu z wpisanym negatywnym wynikiem testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 14 dni albo zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 14 dni, wydanego przez mobilny punkt pobrań albo przez punkt pobrań w domu pomocy społecznej/domu opieki na terytorium Republiki Słowackiej według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do w/w Zarządzenia lub zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID nie starszego niż 14 dni albo negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19 nie starszego niż 14 dni; 

24. osoby posiadające udzielone przez słowacki Główny Inspektorat Sanitarny w drodze wyjątku zezwolenie, zgodnie z § 6 ust. (2) w/w Zarządzenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego Republiki Słowackiej podczas stanu zagrożenia zdrowia publicznego Nr 44, pod warunkiem okazania przez nich podczas wjazdu na terytorium RS negatywnego wyniku testu RT-PCR na zachorowanie na COVID-19, nie starszego niż 72 godziny. W uzasadnionych przypadkach Główny Inspektorat Sanitarny Republiki Słowackiej może odstąpić od wymogu okazania negatywnego wyniku testu na zachorowanie COVID-19 nie starszego niż 72 godziny, zgodnie z  § 6  ust. (4) wyżej wymienionego Zarządzenia;

25. osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu w Republice Słowackiej i uczęszczające do przedszkola, do szkoły podstawowej lub średniej albo studiujące na uczelniach wyższych w Austrii, Czechach, Polsce i na Węgrzech lub ubiegające się o podjęcie nauki albo o przyjęcie na studia w wyżej wymienionych szkołach, w tym 1 osoba towarzysząca im w podróży, oraz posiadające zaświadczenia o tym fakcie oraz o odbywaniu się kształcenia w formie stacjonarnej (zaświadczenie wystawione przez szkołę lub uczelnię), w przypadku osoby towarzyszącej także zaświadczenie potwierdzające jej wyżej wymieniony status. Osoby powyżej 10 roku życia podczas przekraczania granicy są zobowiązane do okazania wydanego przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Słowackiej certyfikatu z wpisanym negatywnym wynikiem testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 14 dni albo zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 14 dni, wydanego przez mobilny punkt pobrań albo przez punkt pobrań w domu pomocy społecznej/domu opieki na terytorium Republiki Słowackiej według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do w/w Zarządzenia lub zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID nie starszego niż 14 dni albo negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19 nie starszego niż 14 dni; 

26. osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu w Austrii, Czechach, Polsce i na Węgrzech i uczęszczające do przedszkola, do szkoły podstawowej lub średniej albo studiujące na uczelniach wyższych lub ubiegające się o podjęcie nauki albo o przyjęcie na studia w wyżej wymienionych szkołach na terytorium Republiki Słowackiej, w tym 1 osoba towarzysząca im w podróży, oraz posiadające zaświadczenia o tym fakcie oraz o odbywaniu się kształcenia w formie stacjonarnej (zaświadczenie wystawione przez szkołę lub uczelnię), w przypadku osoby towarzyszącej także zaświadczenie potwierdzające jej wyżej wymieniony status. Osoby powyżej 10 roku życia podczas przekraczania granicy są zobowiązane do okazania wydanego przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Słowackiej certyfikatu z wpisanym negatywnym wynikiem testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 14 dni albo zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 14 dni, wydanego przez mobilny punkt pobrań albo przez punkt pobrań w domu pomocy społecznej/domu opieki na terytorium Republiki Słowackiej według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do w/w Zarządzenia lub zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID nie starszego niż 14 dni albo negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19 nie starszego niż 14 dni; 

27. uczniowie szkół podstawowych lub średnich albo studenci studiów dziennych na uczelniach wyższych, którzy nie ukończyli 26 lat i posiadają prawo stałego lub tymczasowego pobytu na terytorium Republiki Słowackiej, będący uczestnikami procesu treningowego jako członkowie klubu sportowego w Austrii, w Czechach, w Polsce albo na Węgrzech w tym 1 osoba towarzysząca im w podróży, oraz posiadający zaświadczenia o tym fakcie oraz o odbywaniu się kształcenia w formie stacjonarnej (zaświadczenie wystawione przez właściwą instytucję), w przypadku osoby towarzyszącej także zaświadczenie potwierdzające jej wyżej wymieniony status. Osoby powyżej 10 roku życia podczas przekraczania granicy są zobowiązane do okazania wydanego przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Słowackiej certyfikatu z wpisanym negatywnym wynikiem testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 14 dni albo zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 14 dni, wydanego przez mobilny punkt pobrań albo przez punkt pobrań w domu pomocy społecznej/domu opieki na terytorium Republiki Słowackiej według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do w/w Zarządzenia lub zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID nie starszego niż 14 dni albo negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19 nie starszego niż 14 dni; 

28. osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Republiki Słowackiej i sprawujące osobistą opiekę nad bliskimi członkami rodziny przebywającymi na terytorium państwa sąsiedniego, którzy nie są w stanie zatroszczyć o siebie, w tym 1 osoba towarzysząca im w podróży. Podczas przekraczania granicy osoba taka jest zobowiązana do okazania zaświadczenia, wystawionego przez lekarza bliskiego członka rodziny, o potrzebie sprawowania osobistej opieki oraz oświadczenia o stosunku pokrewieństwa, w przypadku osoby towarzyszącej także zaświadczenie potwierdzające jej wyżej wymieniony status. Dokumenty te muszą zostać przetłumaczone na język słowacki. Osoby powyżej 10 roku życia podczas przekraczania granicy są zobowiązane do okazania wydanego przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Słowackiej certyfikatu z wpisanym negatywnym wynikiem testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 14 dni albo zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 14 dni, wydanego przez mobilny punkt pobrań albo przez punkt pobrań w domu pomocy społecznej/domu opieki na terytorium Republiki Słowackiej według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do w/w Zarządzenia lub zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID nie starszego niż 14 dni albo negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19 nie starszego niż 14 dni; 

29. osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium państwa sąsiedniego Republiki Słowackiej i przekraczające granicę Republiki Słowackiej w celu sprawowania osobistej opieki nad bliskimi członkami rodziny przebywającymi na terytorium Republiki Słowackiej, którzy nie są w stanie zatroszczyć o siebie, w tym 1 osoba towarzysząca im w podróży. Podczas przekraczania granicy osoba taka jest zobowiązana do okazania zaświadczenia, wystawionego przez lekarza bliskiego członka rodziny, o potrzebie sprawowania osobistej opieki oraz oświadczenia o stosunku pokrewieństwa, w przypadku osoby towarzyszącej także zaświadczenie potwierdzające jej wyżej wymieniony status. Dokumenty te muszą zostać przetłumaczone na język słowacki. Osoby powyżej 10 roku życia podczas przekraczania granicy są zobowiązane do okazania wydanego przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Słowackiej certyfikatu z wpisanym negatywnym wynikiem testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 14 dni albo zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 14 dni, wydanego przez mobilny punkt pobrań albo przez punkt pobrań w domu pomocy społecznej/domu opieki na terytorium Republiki Słowackiej według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do w/w Zarządzenia lub zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID nie starszego niż 14 dni albo negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19 nie starszego niż 14 dni; 

30. osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Republiki Słowackiej i gospodarujące gruntami znajdującymi się w Austrii, w Republice Czeskiej, w Rzeczypospolitej Polskiej lub na Węgrzech w odległości do 10 km od słowackiej granicy państwowej, w tym 1 osoba towarzysząca im w podróży. Podczas przekraczania granicy Republiki Słowackiej osoby te są zobowiązane do okazania wiarygodnego dokumentu potwierdzającego ten fakt, w przypadku osoby towarzyszącej także zaświadczenie potwierdzające jej wyżej wymieniony status. Osoby powyżej 10 roku życia podczas przekraczania granicy są zobowiązane do okazania wydanego przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Słowackiej certyfikatu z wpisanym negatywnym wynikiem testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 14 dni albo zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 14 dni, wydanego przez mobilny punkt pobrań albo przez punkt pobrań w domu pomocy społecznej/domu opieki na terytorium Republiki Słowackiej według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do w/w Zarządzenia lub zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID nie starszego niż 14 dni albo negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19 nie starszego niż 14 dni; 

31. osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu w Austrii, w Republice Czeskiej, w Rzeczypospolitej Polskiej lub na Węgrzech i gospodarujące gruntami znajdującymi się na terytorium Republiki Słowackiej w odległości do 10 km od granicy państwowej, w tym 1 osoba towarzysząca im w podróży. Osoby te są zobowiązane do okazania na granicy Republiki Słowackiej wiarygodnego dokumentu potwierdzającego ten fakt, w przypadku osoby towarzyszącej także zaświadczenie potwierdzające jej wyżej wymieniony status. Osoby powyżej 10 roku życia podczas przekraczania granicy są zobowiązane do okazania wydanego przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Słowackiej certyfikatu z wpisanym negatywnym wynikiem testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 14 dni albo zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 14 dni, wydanego przez mobilny punkt pobrań albo przez punkt pobrań w domu pomocy społecznej/domu opieki na terytorium Republiki Słowackiej według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do w/w Zarządzenia lub zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID nie starszego niż 14 dni albo negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19 nie starszego niż 14 dni; 

32. osoby wjeżdżające na terytorium Republiki Słowackiej z Austrii, z Czech, z Polskiej lub z Węgier lub powracające na terytorium Republiki Słowackiej i biorące udział w transgranicznej produkcji – w tym udział w próbach i emisji online – utworu audiowizualnego lub programu telewizyjnego, spektaklu teatralnego, utworu muzyczno-dramatycznego albo muzycznego, w produkcji medialnej, w pracach konserwatorskich zabytków, w wykopaliskowych badaniach archeologicznych, w badaniach w muzeum, w archiwum lub w innych instytucjach akademickich i naukowych, w montażu i demontażu  wystawy w muzeum, galerii lub hali wystaw albo czynne twórczo w teatrach lub instytucjach muzycznych. Podczas przekraczania granicy Republiki Słowackiej osoby te są zobowiązane do okazania zaświadczenia wystawionego przez producenta utworu audiowizualnego, producenta programu, instytucję medialną, teatr, instytucję muzyczną, zleceniodawcę konserwacji zabytku, galerię, halę wystaw, muzeum, archiwum, instytucję akademicką albo naukową lub przez inny podmiot odpowiedzialny za realizację wyżej wymienionej działalności. Osoby powyżej 10 roku życia podczas przekraczania granicy są zobowiązane do okazania wydanego przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Słowackiej certyfikatu z wpisanym negatywnym wynikiem testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 14 dni albo zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 14 dni, wydanego przez mobilny punkt pobrań albo przez punkt pobrań w domu pomocy społecznej/domu opieki na terytorium Republiki Słowackiej według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do w/w Zarządzenia lub zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID nie starszego niż 14 dni albo negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19 nie starszego niż 14 dni; 

33. zawodnicy drużyn sportowych albo członkowie zespołów realizujących ich udział w następujących zawodach sportowych: TIPOS extraliga (hokej na lodzie – mężczyźni), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej na lodzie – mężczyźni) oraz MOL Liga (piłka ręczna - kobiety), wjeżdżający na terytorium Republiki Słowackiej w celu wzięcia udziału w wyżej wymienionych zawodach sportowych i posiadający zaświadczenia w tym zakresie. Osoby powyżej 10 roku życia podczas przekraczania granicy są zobowiązane do okazania wydanego przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Słowackiej certyfikatu z wpisanym negatywnym wynikiem testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 14 dni albo zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 14 dni, wydanego przez mobilny punkt pobrań albo przez punkt pobrań w domu pomocy społecznej/domu opieki na terytorium Republiki Słowackiej według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do w/w Zarządzenia lub zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID nie starszego niż 14 dni albo negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19 nie starszego niż 14 dni; 

34. osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu w Republice Słowackiej i będące obywatelami państwa członkowskiego UE, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu lub Szwajcarii, które w ciągu 3 poprzednich miesięcy pokonały zachorowanie na COVID-19 (tzw. „ozdrowieńcy”) oraz są w stanie okazać przy wjeździe na terytorium Republiki Słowackiej zaświadczenie lekarskie wystawione według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do w/w Zarządzenia;

35. osoby zapewniające przewóz innych osób do lub z międzynarodowych portów lotniczych położonych w Austrii, Czechach, Polsce lub na Węgrzech. Osoby te, przed przekroczeniem słowackiej granicy państwowej, są zobowiązane zarejestrować się na stronie https://naletisko.mzv.sk/ i okazać w trakcie kontroli potwierdzenie spełnienia tego obowiązku (w formie drukowanej lub elektronicznej) oraz bilet osoby przewożonej lub jego elektroniczną kopię. Osoby te są zobowiązane do odbywania przejazdu na lotnisko i z powrotem bez zatrzymywania się, za wyjątkiem postojów w celu uzupełnienia paliwa oraz wsiadania i wysiadania przewożonych osób.