Badania i analizy

Badania i analizy w obszarze sportu i infrastruktury sportowej

Biuro Ministra odpowiada za koordynację działalności analityczno-planistycznej w zakresie zadań ministra właściwego do spraw kultury fizycznej w obszarze sportu. Opracowania o charakterze badawczo-analitycznym są realizowane przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne lub wykonywane w ramach pracy własnej odpowiednich komórek organizacyjnych Ministerstwa Sportu i Turystyki. Celem prowadzenia działalności badawczo-analitycznej w obszarze sportu jest optymalizacja prowadzonej polityki, a tym samym przygotowanie możliwie najlepiej dopasowanej do potrzeb interwencji w obszarze sportu.

W zakładce zostały umieszczone zarówno analizy, których realizacja była finansowana ze środków MSiT, jak i podstawowe, istotne z punktu widzenia kreowania polityki dokumenty opracowane przez inne podmioty publiczne (w tym organizacje międzynarodowe) lub środowisko naukowe.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 09.03.2018 10:05
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 09.03.2018 10:05
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl