Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

grafika aktualności Ministerstwa Sportu i Turystyki

Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2018 r.

1 lipca 2018 r. zaczęła obowiązywać ustawa wdrażająca do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302/UE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG.

Dla wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku usług turystycznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, dyrektywa oznacza, że zasady oraz przepisy dotyczące prowadzenia biznesu będą zbieżne. Polska jako jedno z pierwszych państw członkowskich UE wdrożyła postanowienia dyrektywy.

Nowe przepisy niosą za sobą korzyści zarówno dla turystów, jak i przedsiębiorców. Do głównych zmian należą m. in.:

poprawienie funkcjonowania rozwiązań prawnych, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa finansowego podróżnych,
wprowadzenie obowiązku przekazania podróżnemu szczegółowych informacji na temat imprezy turystycznej przed zawarciem umowy,
objęcie regulacjami przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych,
stworzenie nowego systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję przedsiębiorców turystycznych, sprzyjającego zarówno turystom, jak i przedsiębiorcom,
zdefiniowanie nowej grupy produktów, którymi są powiązane usługi turystyczne.
Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych została uchwalona przez Sejm 24 listopada 2017 roku, a opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. Poz. 2361) 18 grudnia 2017 roku.

Treść całej ustawy znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Więcej informacji: https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/prawo/7635,ustawa-o-imprezach-turystycznych-i-powiazanych-uslugach-turystycznych-oraz-akty-.html

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 04.07.2018 12:51
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 04.07.2018 12:39
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl