PROBACJA

PROBACJA czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości

Kwartalnik „Probacja” powołany Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2008 roku, jest czasopismem naukowym traktującym o zagadnieniach związanych z szeroko rozumianą probacją. Publikowane w nim artykuły podlegają recenzji naukowej. Przy redakcji czasopisma działa Rada Programowo – Naukowa, w skład której wchodzą naukowcy zajmujący się tematyką z dziedziny nauk prawnych, nauk społecznych, psychologii, socjologii, pedagogiki resocjalizacyjnej.

W czasopiśmie prezentowane są istotne poglądy przedstawicieli środowisk zajmujących się problematyką probacji oraz zagadnienia prawa, jego wykładni i stosowania oraz tworzenia nowych rozwiązań, a także zagadnienia dotyczące pedagogiki, kryminologii i innych nauk społecznych ukierunkowane na przeciwdziałanie przestępczości dorosłych i nieletnich. Rozważania zawarte w publikacjach dotyczą refleksji nad celami probacji, funkcji ochrony społeczeństwa przed przestępcą i przestępczością.

„Probacja” jest zbiorem merytorycznych stanowisk i poglądów naukowców oraz forum wymiany doświadczeń praktyków (sędziów, kuratorów sądowych, adwokatów, prokuratorów, funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz osób zajmujących się resocjalizacją i terapią uzależnionych) wykorzystujących swoją wiedzę w sferze wymiaru sprawiedliwości oraz wykonywania orzeczeń sądów. Publikacje poświęcone aktualnym zagadnieniom społecznym i prawnym  probacji, ukazują jej aspekty w różnych ustawodawstwach oraz w ramach prawa europejskiego.

Czasopismo ukazuje się nakładem 3 500 egzemplarzy oraz jest dostępne w wersji elektronicznej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Lista dystrybucyjna obejmuje m.in. uczelnie wyższe, biblioteki, instytuty, prokuratury, sądy powszechne.

Roczniki kwartalnika PROBACJA.

Redakcja kwartalnika PROBACJA uprzejmie informuje, że zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r.  poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191), ogłoszono w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych.

Za publikację w czasopiśmie naukowym PROBACJA przyznano 6 punktów. Więcej informacji na stronie: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Redakcja

Redaktor Naczelny:

dr Adam Błachnio

Z-ca Redaktora Naczelnego:

Krzysztof Mycka

Sekretarz Redakcji:

dr Ewelina Wojtera - Stasiorowska

Redaktor tematyczny:

dr Sławomir Stasiorowski

Recenzenci zewnętrzni:

prof. zw. dr hab. Stefan Lelental, UŁ
prof. zw. dr hab. Karol Poznański, APS
prof. zw. dr hab. med. Antoni Florkowski
prof. zw. dr hab. Jarosław Majewski, UKSW
dr hab. Leszek Korporowicz, UJ
prof. dr hab. Paweł Łuków, UW
dr hab. Andrzej Hankała, prof. UW
dr hab. Robert Opora, prof. UG
dr hab. Beata Maria Nowak, prof. AJD
dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO
dr hab. Jerzy Nikołajew, prof. UO
dr hab. Agnieszka Lewicka – Zelent, prof. UMCS
ks. dr hab. Mirosław Kosek, UKSW
ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
dr hab. Mieczysław Dudek, prof. SAN
dr Sławomir Stasiorowski, UKSW
dr Łukasz Kwadrans, UŚ
dr Piotr Zakrzewski, UKSW
dr Sylwia Jaskuła-Korporowicz, PWSIiP
dr Mariusz Kuryłowicz, PTE
dr Paweł Dzienis, sędzia
Marek Marewicz, sędzia
Joanna Przybylska, sędzia
Roman Kaczor, sędzia
Tomasz Kozłowski, sędzia
Marcin Morawski, sędzia
Marcin Kokoszczyński, sędzia 

Opracowanie redakcyjne:

Piotr Kurasiak

Nakład: 3 500 egz.

Numer ISSN: 1689-6122

Rada Programowo-Naukowa
Przewodniczący Rady:

Zbigniew Ziobro

Zastępcy Przewodniczącego:

dr hab. Adam Taracha, prof. UMCS

dr hab. Henryk Haak, prof. USz, sędzia

 

Członkowie:

prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński, UwB
prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, UJK
prof. zw. dr hab. Leon Chełmicki-Tyszkiewicz
prof. zw. dr hab. Teodor Szymanowski
dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. UwB
dr hab. Jacek Izydorczyk, prof. nadzw. UŁ
dr hab. Anna Błachnio-Parzych, PAN
dr hab. Krystyna Ostrowska, prof. UW
dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW
dr hab. Tomasz Przesławski, UW
Prof. DDr Janusz Surzykiewicz
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
dr Marcin Wielec, UKSW
dr Piotr Chrzczonowicz, UMK
dr Magdalena Błażek, UG
dr Wojciech Sych, sędzia
Andrzej Martuszewicz
Robert Pelewicz, sędzia 

WYDAWCA

Ministerstwo Sprawiedliwości

Adres Wydawcy:

00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11

tel. 22 521 24 07,

e-mail: Ewelina.Wojtera-Stasiorowska@ms.gov.pl

Informacja dla autorów

 

Procedura recenzowania artykułów

 

Informacja dla czytelników

Redakcja uprzejmie zawiadamia, że kwartalnik „Probacja” nie jest dostępny w prenumeracie. Równocześnie – pod adresami: www.ms.gov.pl/pl/probacja – jest udostępniona wersja elektroniczna czasopisma, którą można odczytywać programem Acrobat Reader od 6.0.

Czasopismo jest afiliowane przez zagranicznych autorów.

W związku z równoległym publikowaniem czasopisma zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej informujemy, iż wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.02.2019 10:13
Osoba publikująca: Andrzej Niedziałek
Zmodyfikowano: 07.02.2019 10:13
Osoba modyfikująca: Andrzej Niedziałek