W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zasady odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w szpitalu

Zarządzenie Nr 154/2021

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi z dnia 11 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia zasad odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach niecovidowych w SP ZOZ MSWiA w Katowicach im sierż. Grzegorza Załogi w sytuacji zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub pandemii.

 

Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej z późn. zm., ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i o Rzeczniku Praw Pacjenta z późn. zm., ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z późn. zm. oraz § 11 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi

zarządzam, co następuje:

§1

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów niniejszym Zarządzeniem wprowadzam następujące zasady odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach niecovidowych SP ZOZ MSWiA w Katowicach
im. sierż. Grzegorza Załogi:

 1. Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi odbywają się za zgodą i po ustaleniu z Ordynatorem / Kierownikiem lub wskazanym lekarzem oddziału terminu i godziny odwiedzin.
 2. W oddziałach prowadzone są rejestry osób odwiedzających. W rejestrze personel oddziału zobowiązany jest odnotować dane osobowe osoby odwiedzanej oraz osoby odwiedzającej, temperaturę ciała osoby odwiedzającej, godzinę wejścia i opuszczenia oddziału przez osobę odwiedzającą.
 3. Przed wejściem do oddziału zaleca się okazanie przez osobę odwiedzającą certyfikatu szczepienia przeciwko COVID-19.
 4. Przed wejściem do oddziału osoba odwiedzająca zobowiązana jest włożyć odzież ochronną i zdezynfekować dłonie.
 5. Podczas odwiedzin należy nosić maseczkę zakrywającą nos i usta oraz zachowywać dystans społeczny podczas całego pobytu w Szpitalu.
 6. Odwiedziny chorych odbywają się wyłącznie w sali chorego.
 7. Podczas odwiedzin, w sali chorego jednocześnie może przebywać wyłącznie jedna osoba odwiedzająca, z najbliższego otoczenia pacjenta z zachowaniem 1,5 m. odległości pomiędzy wszystkimi osobami przebywającymi w pomieszczeniu.
 8. Czas odwiedzin pacjentów w salach chorych nie może przekraczać 15 minut.
 9. Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby dotknięte chorobą zakaźną, wykazujące objawy infekcji wirusowej, jak również osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 10. W przypadku braku możliwości odbycia  osobistych odwiedzin pacjenta w Szpitalu umożliwia się i wspiera pacjenta w podtrzymywaniu kontaktu z bliskimi w sposób zdalny poprzez wykorzystanie telefonu.
 11. Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego nie zaleca się odwiedzin u pacjentów, niezaszczepionych przez osoby niezaszczepione, które nie przedstawiają ujemnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 (wynik ważny przez 48 godzin od pobrania), z wyjątkiem sytuacji szczególnych tj. wizyt pożegnalnych.
 12. W sytuacji izolacji pacjenta niezwiązanej z infekcją COVID-19 obowiązują dotychczasowe procedury postępowania epidemiologicznego z zachowaniem w/w zasad.

 

§2

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierzam Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

 

§3

 1. Traci moc Zarządzenie Nr 91/2021 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi z dnia 2 lipca 2021 roku.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.     
{"register":{"columns":[]}}