W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zasady odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w szpitalu

Zarządzenie Nr 59/2022

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach  im. sierż. Grzegorza Załogi

z dnia 12 maja 2022 roku 
w sprawie wprowadzenia zasad odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach SP ZOZ MSWiA w Katowicach im sierż. Grzegorza Załogi w sytuacji stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego

 

Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej z późn. zm.,
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i o Rzeczniku Praw Pacjenta z późn. zm., ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi z późn. zm. oraz § 11 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi

zarządzam, co następuje:

§1

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów niniejszym Zarządzeniem wprowadzam następujące zasady odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi:

 1. Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych SP ZOZ MSWiA
  w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi odbywają się w następującym przedziale czasowym:
 1. Oddział Anestezjologii i  Intensywnej Terapii od godziny 15:00 do godziny 17:00,
 2. pozostałe oddziały od godziny  16:00 do godziny 18:00.
 1. W sytuacjach szczególnych możliwe jest ustalenie z Ordynatorem / Kierownikiem oddziału innych godzin odwiedzin pacjentów.
 2. Odwiedziny chorych odbywają się w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu. W przypadku braku możliwości wyznaczenia w/w pomieszczenia odwiedziny pacjenta możliwe są w sali chorego.
 3. Podczas odwiedzin w sali chorego jednoczasowo może przebywać jedna osoba odwiedzająca, z najbliższego otoczenia pacjenta, w czasie nie przekraczającym 30 minut
  (w sytuacjach szczególnych, po uzyskaniu zgody Ordynatora / Kierownika oddziału możliwe jest przebywanie w sali hospitalizacji chorego jednoczasowo 2 osób odwiedzających).
 4. Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby posiadające objawy infekcji układu oddechowego, jak również osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Niedozwolone są odwiedziny w szczególności pacjentów przebywających w wieloosobowych salach chorych oraz pacjentów, których stan zdrowia określany jest jako ciężki przez dzieci poniżej 12-go roku życia.
 6. Przed wejściem do oddziału, pomieszczenia w którym odbywają się odwiedziny chorych lub sali chorego osoba odwiedzająca zobowiązana jest zdezynfekować lub dokładnie umyć dłonie. Czynność tę należy wykonać również po opuszczeniu w/w pomieszczeń.
 7. Osoba odwiedzająca pacjenta zobowiązana jest przez cały okres pobytu przebywać w masce zasłaniającej usta i nos.
 8. Odwiedziny pacjentów z obniżoną odpornością, izolowanych, z infekcją COVID-19 oraz
  w szczególności niezaszczepionych przeciwko COVID-19 bez historii przebycia zakażenia SARS-CoV-2 w okresie ostatnich 180 dni możliwe są wyłącznie w sytuacji szczególnej (np. wizyty pożegnalnej).
 9. Podczas odwiedzin pacjentów poddanych izolacji lub pacjentów z obniżoną odpornością
  (w tym również pacjentów OAiIT) odwiedzający zobowiązani są do stosowania dodatkowych środków ochrony indywidualnej w postaci fartucha ochronnego, rękawic, przyłbicy.
 10. Pracownicy Szpitala zobowiązani są do regularnego wietrzenia oraz przeprowadzania każdorazowo dezynfekcji pomieszczeń w których odbywały się odwiedziny chorych.     
 11. W sytuacji wystąpienia zagrożenia epidemicznego w oddziale, odwiedziny chorych mogą zostać wstrzymane przez Dyrektora Szpitala, o czym pacjenci oraz odwiedzający zobowiązani są zostać powiadomieni przez personel oddziału.
 12. Pacjent ma prawo ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny w stosunku do wskazanych przez siebie osób.
 13. W przypadku braku możliwości odbycia  osobistych odwiedzin pacjenta w Szpitalu umożliwia się i wspiera pacjenta w podtrzymywaniu kontaktu z bliskimi w sposób zdalny poprzez wykorzystanie telefonu.
 14. Odwiedzający nie stosujący się do zasad odwiedzin pacjentów mogą zostać zobligowani do opuszczenia oddziału.

 

§2

Zobowiązuje Kierownika Działu Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Informatyką do zamieszczenia niniejszego Zarządzenia na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi.

§3

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierzam Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.     

{"register":{"columns":[]}}