Konsultacje społeczne do Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza

Komunikat Ministerstwa Środowiska

Ministerstwo Środowiska prowadzi prace nad projektem Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza [1]. Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 22 lutego 2019 r.

Dyrektywa NEC wprowadziła przepisy, które mają przyczynić się do stopniowego zmniejszania zanieczyszczenia powietrza, opierając się na redukcjach emisji określonych substancji wynikających z przepisów Unii w zakresie ograniczania zanieczyszczeń powietrza u źródła.

Zgodnie z art. 6 dyrektywy NEC każde państwo członkowskie powinno przyjąć i wdrożyć krajowy program ograniczania zanieczyszczenia powietrza (KPOZP), który ma zapewnić wykonywanie przez państwa ich zobowiązań w zakresie redukcji emisji, a także skutecznie przyczynić się do realizacji celów dotyczących jakości powietrza. Program ten ma być okresowo aktualizowany. Dokument ten ma skoordynować działania w zakresie redukcji emisji wynikających z krajowych ram polityki dotyczącej jakości powietrza w powiązaniu z obszarami polityk odnoszących się do rolnictwa, przemysłu czy transportu.

Zapraszamy zainteresowane podmioty do przesyłania swoich stanowisk do projektu Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza (za pomocą dedykowanego formularza uwag), w terminie do 22  lutego 2019 r. na adres poczty elektronicznej kinga.majewska@mos.gov.pl.

docx Pobierz dokument: Krajowy program ograniczania zanieczyszczenia powietrza.

23.69MB

docx Pobierz: formularz uwag.

0.01MB

Podstawa prawna

[1] na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (dyrektywa NEC)

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 01.02.2019 15:30
Osoba publikująca: Małgorzata Czeszejko-Sochacka
Zmodyfikowano: 01.02.2019 15:30
Osoba modyfikująca: Małgorzata Czeszejko-Sochacka