W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Informacja o opłatach za korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska

Obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska [1] dotyczy tylko opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz składowania odpadów. Natomiast obowiązek ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz poboru wód od 1 stycznia 2018 r. został uregulowany przepisami ustawy - Prawo wodne oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

Podmioty korzystające ze środowiska ustalają we własnym zakresie wysokość należnych opłat za okres, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce. Opłaty za dany rok kalendarzowy wnoszone są na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego do 31 marca następnego roku. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń, wnoszone są na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska, a pozostałe opłaty na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska (art. 277 ustawy – Prawo ochrony środowiska).

Opłaty za korzystanie ze środowiska w latach 2016-2017 dotyczyły korzystania z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód oraz składowania odpadów. Należy je ponosić stosując zasady określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, w którym zostały określone stawki opłat na rok 2016. Natomiast stawki opłat obowiązujące w roku 2017 ogłoszono w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017.

Począwszy od roku 2018 opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz składowania odpadów należy ponosić zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska, w którym zostały określone stawki opłat na rok 2018, a w przypadku składowania niektórych odpadów także na kolejne lata. Natomiast stawki opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza obowiązujące w roku 2019 ogłoszono w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019.

Raz w roku do 31 marca podmioty korzystające ze środowiska przedkładają marszałkowi województwa wykazy za rok poprzedni zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych z tego tytułu opłat. Wykazy te za lata 2016-2017 należy sporządzić zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat oraz rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Natomiast wykazy na kolejne lata należy sporządzić zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat.

W celu ułatwienia podmiotom korzystającym ze środowiska realizację obowiązków ustawowych dotyczących opłat za emisje zanieczyszczeń do powietrza oraz składowanie odpadów, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami IOŚ-PIB uruchomił na swojej stronie internetowej dodatkową funkcjonalność umożliwiającą przygotowanie wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Od 1 stycznia 2019 r. podmioty korzystające ze środowiska wprowadzające gazy lub pyły do powietrza są zobowiązane przedkładać marszałkowi województwa wykaz sporządzony na podstawie informacji zawartych w raporcie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji [2], [3]. Przepis ten po raz pierwszy ma zastosowanie w odniesieniu do wykazów za rok 2019, które będą przedkładane do 31 marca 2020 r.

Nie wnosi się opłat za korzystanie ze środowiska, których roczna wysokość dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 800 zł. Natomiast gdy roczna wysokość takiej opłaty nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów o zakresie korzystania ze środowiska (art. 289 ustawy – Prawo ochrony środowiska).

Informacje na temat opłat za korzystanie ze środowiska znajdują się również na stronie biznes.gov.pl.

[1] Zmiana przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 779, z późn. zm.) wprowadzona przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396), od 1 stycznia 2018 r.;

[2] Zmiana art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1447 z późn. zm.);

[3] Od 2010 r. podmioty korzystające ze środowiska, których działalność powoduje emisje, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, mają obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy raportu, który zawiera informacje o wielkościach emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji i parametrach z nią związanych, w terminie do końca lutego każdego roku za rok poprzedni. Krajową bazę prowadzi Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami IOŚ-PIB. Podmioty korzystające ze środowiska, które dotychczas nie realizowały obowiązku wprowadzania raportu do Krajowej bazy, są zobowiązane do rejestracji w systemie poprzez złożenie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Krajowej bazy.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
10.09.2019 12:17 Małgorzata Czeszejko-Sochacka
Pierwsza publikacja:
24.07.2019 13:54 Małgorzata Czeszejko-Sochacka