Raporty do Komisji Europejskiej za 2018 r. dotyczące F-gazów oraz SZWO

Komunikat Ministerstwa Środowiska

Przypominamy o obowiązku raportowania w zakresie Fluorowanych Gazów Cieplarnianych (F-gazów) i Substancji Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO).

Raporty w zakresie F-gazów

Raporty do Komisji Europejskiej za 2018 r. dotyczące F-gazów, pozostałych F-gazów oraz produktów i urządzeń je zawierających, przekazywane na podstawie art. 19 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 517/2014.

Przypominamy o obowiązku przekazania raportu do KE za 2018 r. do 31.03.2019 r. Raport przekazuje się on-line na stronie BDR (Business Data Repository) obsługiwanej przez europejską Agencję EEA.

Firmy zarejestrowane wcześniej otrzymały już z EEA przypomnienie o składaniu raportów.

Kontakt w przypadku pytań: BDR helpdesk lub BDR.helpdesk@eea.europa.eu.

Zgodnie z art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 wymagane jest przekazywanie raportów do 31 marca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok.

Kto powinien raportować?

Raport powinien złożyć:

  • każdy producent, importer i eksporter, który w poprzednim roku kalendarzowym wyprodukował, przywiózł lub wywiózł co najmniej jedną tonę metryczną lub 100 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych i gazów wymienionych w załączniku II, włącznie z podmiotami którym zostały przekazane kontyngenty;
  • każdy podmiot, który w poprzednim roku kalendarzowym zniszczył co najmniej jedną tonę metryczną lub 1000 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych i gazów wymienionych w załączniku II;
  • każdy podmiot, który w poprzednim roku kalendarzowym stosował jako substrat co najmniej 1000 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych;
  • każdy podmiot, który w poprzednim roku kalendarzowym wprowadził do obrotu co najmniej 500 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych i gazów wymienionych w załączniku II zawartych w produktach lub urządzeniach.

Producenci produktów i urządzeń wyprodukowanych w Unii nie zgłaszają produktów ani urządzeń, w przypadku których zawarte w nich gazy były uprzednio objęte przywozem do Unii lub w niej wyprodukowane [1].

Raporty w zakresie SZWO

Raporty do Komisji Europejskiej (KE) za 2018 r. dotyczące SZWO, przekazywane na podstawie art. 27 rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 1005/2009.

Przypominamy o obowiązku przekazania raportu do KE za 2018 r. do dnia 31.03.2019 r. Raport przekazuje się on-line na stronie BDR (Business Data Repository) obsługiwanej przez europejską Agencję EEA. Firmy zarejestrowane wcześniej otrzymały już z EEA przypomnienie o składaniu raportów.

Kontakt w przypadku pytań: BDR helpdesk lub BDR.helpdesk@eea.europa.eu.

Podstawa prawna

[1] zgodnie z rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 1191/2014 z dnia 30 października 2014 r., oraz rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2017/1375 z dnia 25 lipca 2017 r., i rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 2018/1992 z dnia 14 grudnia 2018 r.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 24.01.2019 15:51
Osoba publikująca: Małgorzata Czeszejko-Sochacka
Zmodyfikowano: 24.01.2019 15:51
Osoba modyfikująca: Małgorzata Czeszejko-Sochacka