W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

„Polskie problemy z wodą” – najnowszy komunikat Centrum Badań Opinii Społecznej

06.10.2021

Terytorium Polski jest obszarem, na którym zasoby wody są niezbyt duże prognozuje się, że w niedalekiej perspektywie odczuwalny będzie w naszym kraju deficyt wody. Dodatkowo zmiany klimatyczne powodują, że częściej występują nie tylko takie zjawiska jak ulewne opady i związane z nimi powodzie i podtopienia, ale także okresy suszy – czytamy w najnowszym komunikacie z badań CBOS. W poniższej treści prezentujemy wybrane zagadnienia w kontekście zjawiska suszy oraz podtopień.

Splash of the falling drops of water

W przedmiotowym badaniu CBOS zapytał Polaków, czy i jak często doświadczają ekstremalnych  zjawisk związanych zarówno z deficytem  wody, jak i z nadmiarem wód opadowych, a także czy – w ich ocenie – w ostatnim czasie coś się w tej kwestii zmieniło oraz czy w ich miejscu zamieszkania lub okolicy podejmowane są działania mające na celu przeciwdziałanie tym zjawiskom lub łagodzenie ich skutków.

Z deklaracji wynika, że:

• Polacy znacznie częściej doświadczają skutków deficytu wody niż jej nadmiar

• 65% (niemalże 2/3)  badanych  przynajmniej od czasu do czasu w miejscu zamieszkania  lub okolicy odnotowało występowanie okresów suszy, które mają wpływ na stan przyrody i gospodarki rolnej – przy czym co piąty pytany (20%) twierdzi, że taka sytuacja ma miejsce regularnie co roku lub niemal każdego roku

• 31% badanych respondentów zetknęło się z powodziami i podtopieniami w miejscu zamieszkania przynajmniej od czasu do czasu a  tylko 4% obserwuje je regularnie co roku lub niemal każdego roku

• 24% badanych doświadcza od czasu do czasu obu zjawisk (susza i podtopienia)

• 23% badanych zadeklarowało, że w ich miejscu zamieszkania lub okolicy nie występują ani okresy suszy, które mają wpływ na stan przyrody i gospodarki rolnej, ani powodzie, podtopienia

SUSZA:

Z deklaracji badanych wynika, iż z okresami suszy, które mają wpływ na stan przyrody i gospodarki rolnej, najczęściej mają do czynienia mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

W woj. kujawsko-pomorskim – 90% badanych styka się z suszą w okolicy miejsca zamieszkania przynajmniej od czasu do czasu, a 8% uważa, że to zjawisko tam nie występuje. Ponadto 42% mieszkańców tego województwa twierdzi, że zjawisko to zdarza się regularnie co roku lub niemal każdego roku.

W woj. wielkopolskim – pojawianie się okresów suszy, które mają wpływ na stan przyrody i gospodarki rolnej dostrzega tam 79% badanych, z czego 43% zauważa, że zdarzają się one regularnie co roku lub niemal każdego roku.

Najrzadziej takie problemy dostrzegają natomiast respondenci z województwa śląskiego, gdzie aż 53% z nich twierdzi, że okresy poważnej suszy w okolicy ich miejsca zamieszkania nie występują, natomiast regularne występowanie tego zjawiska zauważa 7%, a 34% obserwuje je od czasu do czasu.

Ze zjawiskiem suszy w miejscu zamieszkania lub okolicy na tle pozostałych badanych relatywnie rzadziej spotykali się też mieszkańcy województwa małopolskiego.

Województwo

Czy w Pana (i) miejscu zamieszkania lub okolicy występują okresy suszy, które mają wpływ na stan przyrody i gospodarki rolnej?

Tak regularnie co roku lub niemal każdego roku

Tak, od czasu do czasu

Nie

Trudno powiedzieć / odmowa odpowiedzi

w procentach

Dolnośląskie

21

47

30

2

Kujawsko-pomorskie

42

48

8

2

Lubelskie

21

61

14

4

Lubuskie

31

22

33

14

Łódzkie

5

49

36

10

Małopolskie

11

37

46

6

Mazowieckie

21

43

25

11

Opolskie

5

72

18

6

Podkarpackie

14

59

22

5

Podlaskie

26

36

32

6

Pomorskie

34

36

23

7

Śląskie

7

34

53

6

Świętokrzyskie

15

52

27

7

Warmińsko-mazurskie

4

58

32

6

Wielkopolskie

43

36

17

4

Zachodniopomorskie

23

58

17

2

Postrzeganie zmiany częstotliwości występowania problemów z brakiem wody i ich przyczyn:

POWODZIE I PODTOPIENIA:

Powodzie i podtopienia dotykają najczęściej mieszkańców województw podkarpackiego, małopolskiego i opolskiego. W przypadku województwa podkarpackiego jedynie 34% badanych deklaruje, że w ich miejscu zamieszkania lub okolicy powodzie lub podtopienia nie występują, natomiast regularnie co roku lub niemal każdego roku obserwuje je 11% badanych, a 54% twierdzi, że występują one tam od czasu do czasu. Lepiej sytuację oceniają mieszkańcy województwa małopolskiego i opolskiego, ale większość z nich twierdzi, że w ich miejscu zamieszkania lub okolicy przynajmniej od czasu do czasu zdarzają się powodzie lub podtopienia (odpowiednio 51% i 70%). Częściej takie zjawiska mają miejsce w województwie małopolskim – 12% badanych jego mieszkańców twierdzi, że zdarzają się one regularnie co roku lub niemal każdego roku.

Województwo

Czy w Pana (i) miejscu zamieszkania lub okolicy występują powodzie, podtopienia?

Tak regularnie co roku lub niemal każdego roku

Tak, od czasu do czasu

Nie

Trudno powiedzieć / odmowa odpowiedzi

w procentach

Dolnośląskie

5

42

51

2

Kujawsko-pomorskie

3

21

69

7

Lubelskie

2

18

80

0

Lubuskie

6

16

74

4

Łódzkie

1

26

70

3

Małopolskie

12

39

48

1

Mazowieckie

5

18

73

4

Opolskie

6

64

26

5

Podkarpackie

11

54

34

1

Podlaskie

6

18

70

7

Pomorskie

4

21

73

2

Śląskie

2

27

70

1

Świętokrzyskie

0

31

67

3

Warmińsko-mazurskie

0

7

93

0

Wielkopolskie

1

14

85

0

Zachodniopomorskie

0

27

71

2

 

Postrzeganie zmiany częstotliwości występowania problemów z nadmiarem wody i ich przyczyn:

 

Więcej szczegółów:

https://cbos.pl  

 

Źródło: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

 

{"register":{"columns":[]}}