W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Szczepienia w zakładach pracy

Wytyczne dotyczące organizacji i realizacji szczepień w zakładach pracy zostały opracowane przez zespół KPRM, MZ, NFZ, RARS, GIS i CeZ. Podstawowe wymogi bezpieczeństwa zostały sporządzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny.

Podstawowe zasady programu szczepień w zakładach pracy

Pracodawcy uczestniczący w programie:

 • pojedynczy pracodawca,
 • grupa pracodawców (np. z jednego budynku lub strefy przemysłowej, grupa kapitałowa, podwykonawcy głównego zgłaszającego podmiotu itp.),
 • samorząd zawodowy lub stowarzyszenia branżowe,
 • szkoły wyższe: pracownicy i studenci (którzy ukończyli 18. rok życia).

Szczepienia odbywają się we współpracy z wybranym podmiotem wykonującym działalność leczniczą (PWDL) zgłoszonym do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jako punkt szczepień.

Zgłoszenia pracowników

Aby wziąć udział w programie, zakład pracy powinien zgłosić się przez formularz udostępniony na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Formularz będzie dostępny od 4 maja. W formularzu należy wskazać liczbę chętnych do zaszczepienia pracowników bez podawania ich danych osobowych. Zakład pracy może wystawić w tym samym czasie maksymalnie 1 zgłoszenie, które powinno spełniać następujące kryteria:

 • PWDL: w zgłoszeniu należy podać dane współpracującego PWDL (zakład pracy musi uzyskać jego zgodę).
 • Liczba zgłoszonych osób: min. 300, bez górnego limitu (w przypadku dużych zgłoszeń, pow. 10 tys. osób, należy liczyć się z możliwym etapowaniem dostaw szczepionek).
 • Pracodawca, we współpracy ze zgłoszonymi PWDL, powinien być w stanie zaszczepić wszystkie zgłoszone osoby w ciągu maksymalnie 5 dni (należy odpowiednio dobrać liczbę zgłaszanych osób i podmiotów medycznych).

Wysłanie zgłoszenia przez formularz oznacza gotowość do zaszczepienia wpisanych pracowników we współpracy z wybranym PWDL. Zgłoszenie przez formularz powinno zostać wysłane dopiero po uzgodnieniu logistyki wykonywania szczepień z wybranym PWDL (miejsce szczepień i sposób jego przygotowania). W przypadku dużej liczby zgłoszonych osób lub potrzeby uruchomienia szczepień w kilku lokalizacjach, w akcji szczepień zgłoszonych pracowników uczestniczyć mogą inne PWDL. Warunki współpracy powinny być uzgodnione indywidualnie przez uczestniczące podmioty. W formularzu należy zgłosić jeden, wiodący PWDL.

Zakład pracy może zgłosić następujące osoby:

 • pracowników zakładów pracy,
 • członków samorządów zawodowych i stowarzyszeń branżowych,
 • osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą),
 • studentów, którzy ukończyli 18 r.ż. (zgłasza szkoła wyższa),
 • członków rodzin w/w osób.

Data rozpoczęcia szczepień w zakładach pracy zależy od dostępności szczepionek. W maju i w czerwcu będą sukcesywnie dodawane kolejne przedsiębiorstwa do programu szczepień. O kolejności zadecyduje moment prawidłowego wypełnienia formularza przez pracodawcę oraz dostępność szczepionek. Terminy rozpoczęcia szczepień w danym zakładzie będą wskazywane przez RARS, poprzez zwiększenie oferty w Systemie Dystrybucji Szczepionek (SDS) dla obsługującego PWDL.

Reguły postępowania w przypadku pracowników zgłoszonych przez pracodawcę przy pomocy formularza, którzy posiadają już termin na szczepienie:

 • Jeżeli uprzednio umówiony termin wypada wcześniej niż data wyznaczona do przeprowadzenia szczepień w zakładzie pracy, pracownik jest szczepiony w punkcie szczepień zgodnie z zapisem (nie szczepi się w zakładzie pracy).
 • Jeżeli uprzednio umówiony termin wypada później niż data wyznaczona do przeprowadzenia szczepień, zostanie on automatycznie anulowany w momencie wystawienia elektronicznej karty szczepień (pracownik szczepi się w zakładzie pracy).

Podstawowe informacje

Rodzaj szczepionki: dostępne w danym terminie w punkcie szczepień.
Miejsce wykonywania szczepień: zakłady pracy lub placówki medyczne.
Stawka rozliczeniowa z NFZ: 61,24 zł za każde jedno wykonane szczepienie.
Ewentualne dodatkowe koszty organizacyjne szczepień: pokrywa pracodawca - jeżeli okażą się koniecznie (np. wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na punkty szczepień lub inne koszty organizacyjne). Stawka rozliczeniowa otrzymywana przez PWDL za szczepienia powinna pokrywać całość podstawowych kosztów.
Rekomendowane dni wykonywania szczepień: sobota, niedziela i poniedziałek (i dwa dodatkowe dni w przypadku dużej liczby zgłoszonych osób).

Pracodawca może uznać nieobecność w pracy w związku ze szczepieniem przeciwko COVID-19 za usprawiedliwioną. Decyzja o zwolnieniu pracownika od pracy w związku z poddaniem się szczepieniu przeciwko COVID-19 zależy od woli pracodawcy. Pracodawca może zwolnić pracownika od pracy bez jak i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, przy czym decyzja co do zachowania wynagrodzenia należy do pracodawcy.

Procedura zgłaszania i organizacji szczepień w zakładach pracy

 1. Zakład pracy nawiązuje współpracę z istniejącym punktem szczepień, który zgadza się zorganizować szczepienia dla pracowników.
 2. Pracodawca wysyła zgłoszenie przez formularz RCB podając liczbę osób chętnych do szczepienia i dane współpracującego PWDL.
 3. Kiedy przyjdzie kolej na dany zakład pracy, RARS wystawi ofertę dla PWDL (kolejność wg daty wysłania formularza i dostępności szczepionek). Co do zasady wielkość oferty jest równa liczbie pracowników zgłoszonych w formularzu RCB; w przypadku dużych zgłoszeń możliwe jest jednak etapowanie.
 4. PWDL może poprosić o redukcję oferty (np. jeśli część pracowników zaszczepi się w międzyczasie w punktach populacyjnych).
 5. Po akceptacji oferty przez PWDL, RARS dostarcza zamówioną liczbę dawek (PWDL wskazuje adresy odbioru dawek).
 6. PWDL wykonuje szczepienia, wypełniając po każdym szczepieniu e-kartę szczepień.


Zadania organizacyjne po stronie uczestników procesu

Pracodawca odpowiada za:

 • nawiązanie współpracy z PWDL, który przeprowadzi szczepienia,
 • zebranie listy zatrudnionych pracowników chętnych do szczepienia oraz oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego (równoznaczne z gotowością do zaszczepienia zgłoszonych pracowników),
 • zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa w przypadku wykonywania szczepień w zakładzie pracy (we współpracy z PWDL),
 • pokrycie ew. dodatkowych kosztów jakie mogą powstać przy organizacji szczepień (wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na punkty szczepień lub inne koszty organizacyjne). Stawka rozliczeniowa otrzymywana przez PWDL za szczepienia powinna pokrywać całość podstawowych kosztów.

 PWDL odpowiada za:

 • organizację niezbędnych zasobów do przeprowadzenia szczepień tj.: wskazanie miejsca przeprowadzenia szczepień zgodnego z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, zapewnienie odpowiedniego wyposażenia oraz organizację zespołów szczepiących,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i sprawności wykonywanych szczepień,
 • zamówienie odpowiedniej liczby dawek szczepionki w SDS,
 • odpowiednie przechowywanie szczepionek,
 • przeprowadzenie kwalifikacji do szczepienia oraz wykonanie szczepień,
 • sporządzenie dokumentacji medycznej w tym wystawienie kart szczepień,
 • przeprowadzenie szczepień uzupełniających dla pracowników, którzy nie mogli przystąpić do szczepienia w pierwszym terminie,
 • rozliczenie wykonanych szczepień z NFZ.

Wytyczne dla pracowników przed przystąpieniem do szczepienia

 • Przed udaniem się na szczepienie pracownicy powinni wydrukować i wypełnić kwestionariusz wywiadu przed szczepieniem.
 • Szczepieni pracownicy muszą mieć osłonięte maseczką usta i nos.
Wytyczne organizacyjne dla punktów szczepień

Szczepienia organizowane przez pracodawcę mogą być przeprowadzane na terenie zakładu pracy lub poza nim (np. w placówce medycznej). Poniższe wytyczne dotyczą szczepień realizowanych bezpośrednio na terenie zakładu pracy, poza placówką medyczną.

W punktach szczepień organizowanych na terenie zakładów pracy muszą być zachowane podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w związku z epidemią Covid-19 (osłona ust i nosa, odpowiednie odstępy między pacjentami, członkami personelu medycznego i pracownikami administracyjnymi).

Stanowiska szczepień

Kwalifikacja i szczepienie wykonywane są w tym samym miejscu - na tzw. stanowisku szczepień. Na stanowisku szczepień muszą być zapewnione wymagane warunki bezpieczeństwa (szczegółowe wymogi sanitarne dot. punktów szczepień znajdują się w części Minimalne wymogi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia). Punkty szczepień zorganizowane na terenie zakładu pracy powinny przygotować odpowiednie rozwiązania, aby chronić osoby szczepione przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które znacząco utrudniają wykonywanie szczepień lub zwiększają ryzyko z nim związane.

Kadra obsługująca punkt na terenie zakładu pracy

Punkt szczepień na terenie zakładu pracy powinien zapewnić odpowiednie osoby do obsługi i szczepienia pacjentów:

 • osoby z uprawnieniami do kwalifikowania i wykonywania szczepień,
 • osoby przygotowujące dokumentację pacjentów (m.in. wypełnianie e-kart szczepień) i wykonujące czynności administracyjne,
 • osoby nadzorujące stan pacjentów w miejscu szczepienia na terenie zakładu pracy.

Kto może przeprowadzać badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

Uprawnione do kwalifikowania są osoby wykonujące zawód: lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, felczera, ratownika medycznego, higienistki szkolnej, fizjoterapeuty, farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego oraz osoby, które kształcą się: na piątym lub szóstym roku studiów na kierunku lekarskim albo na trzecim roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Uprawnieni do przeprowadzania szczepień są: lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, farmaceuci, higienistki szkolne i diagności laboratoryjni. Osoby wykonujące niektóre z w/w zawodów powinny uzyskać dokument potwierdzający posiadanie umiejętności kwalifikowania i/lub wykonywania szczepień. Szczegółowe wymogi opisane są w Rozporządzeniu (szczegóły poniżej); informacje o kursach uprawniających do kwalifikowania i wykonywania szczepień przeciwko Covid-19 znajdują się m.in. na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19.

Zespoły szczepiące

Szczepienia w punktach szczepień na terenie zakładu pracy będą przeprowadzane przez zespoły szczepiące, w skład jednego zespołu wchodzą 1-4 osoby:

 • 1-2 osoby kwalifikujące i wykonujące szczepienia (kwalifikacja i szczepienie mogą być wykonywane przez tę samą osobę),
 • 0-2 osoby w administracji. W każdym punkcie szczepień musi być dostępna osoba z doświadczeniem w udzielaniu pierwszej pomocy: lekarz lub ratownik medyczny – co najmniej jeden lekarz lub ratownik medyczny na 4 zespoły szczepiące.
Minimalne wymogi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia

Niezbędne wyposażenie punktów szczepień:

 • sprzęt biurowy (dla administracji): stolik, krzesła, szafka/pudełko na dokumentację medyczną, telefon, sprzęt komputerowy (laptop, drukarka, dostęp do Internetu),
 • miejsce na artykuły sanitarne i inne materiały medyczne,
 • stolik/taca do przygotowania szczepionki,
 • zestaw do udzielania pierwszej pomocy, w tym zestaw przeciwwstrząsowy (zestawy do przetaczania płynów infuzyjnych),
 • aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, stetoskop, termometr,
 • środki do odkażania i dezynfekcji,
 • środki do dezynfekcji powierzchni dotykowych,
 • lodówka/ urządzenie chłodnicze (niezbędne urządzenia do przechowania szczepionek we właściwych warunkach).

W punkcie szczepień zlokalizowanym na terenie zakładu pracy lub jego pobliżu musi być zapewniona co najmniej jedna umywalka z bieżącą wodą oraz dozownik z mydłem w płynie, aby umożliwić szybkie i łatwe umycie rąk. Dopuszczalne jest użycie mobilnej umywalki.

Dodatkowo w punktach szczepień na terenie zakładu pracy konieczne jest zapewnienie:

 • dozownika/ dozowników ze środkiem dezynfekcyjnym,
 • pojemnika z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnika na zużyte ręczniki,
 • toalety dla personelu i pacjentów w miejscu/ w pobliżu miejsca udzielania świadczenia,
 • pojemników na odpady medyczne (szczegóły w tabeli poniżej),
 • zabezpieczenia odpadów medycznych i ich odbiór oraz utylizację przez podmiot realizujący szczepienia.
  ​​​​​

Odpady o ostrych końcach i  krawędziach                                       

Sposób postępowania

- Igły bezpośrednio po szczepieniu lub podaniu leków w iniekcji.

- Ampułki i fiolki po zużytych szczepionkach.

- Ampułkostrzykawki.

Wrzuca się do plastikowego sztywnego, odpornego na przekłucie lub przecięcie, pojemnika jednorazowego użycia.

Inne odpady medyczne

Sposób postępowania

- Fiolki z gumowymi korkami po zużytych szczepionkach.

- Strzykawki jednorazowego użytku (bez igieł).

- Szpatułki jednorazowego użytku.

- Materiały opatrunkowe (gaziki, gaza, lignina, wata) zużyte w związku ze szczepieniem, udzielaniem pierwszej pomocy po dezynfekcji powierzchni dotykowych.

Wrzuca się do pojemnika wyłożonego workiem jednorazowego użycia z folii polietylenowej koloru czerwonego.


Przechowywanie i transport szczepionek 

 • Szczepionki przechowuje się wg zaleceń producentów dotyczących zarówno transportu, jak i przechowywania produktów immunologicznych, w tym również szczepionek, zapewniając temperaturę w przedziale od +2°C do +8°C jako warunek zachowania ich trwałości oraz skuteczności (jeśli produkt wymaga innych temperatur to muszą być zapewnione warunki przechowania zgodnie z CHPL).
 • Szczepionki są transportowane i przechowywane z zachowaniem łańcucha chłodniczego, który oznacza środki techniczne i rozwiązania organizacyjne służące utrzymaniu oraz monitorowaniu, zgodnych z zaleceniami wytwórcy warunków przechowywania, transportu i dystrybucji produktów immunologicznych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, w celu zachowania ich trwałości i zapobieżenia zmniejszeniu ich skuteczności.

Dokumentacja medyczna

 • Dokumentacja medyczna przechowywana w sposób zapewniający zachowanie poufności wrażliwych danych osobowych (ważne z uwagi na m. in. potwierdzenie przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego, ew. przeprowadzenia konsultacji i badań dodatkowych w celu kwalifikacji ustalenia istnienia przeciwwskazań do szczepienia lub wskazań do czasowego odroczenia przeprowadzania szczepienia, zaszczepienia z odnotowaniem rodzaju i numeru seryjnego szczepionki, odtworzenie informacji na wypadek wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego).
 • Dokumentacja medyczna zewnętrzna - po przeprowadzonym szczepieniu osobie szczepionej wydawane jest zaświadczenie o przeprowadzonym szczepieniu ochronnym.

Zgłaszanie NOP

Lekarz lub felczer zgłasza do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (w ciągu 24 godzin licząc od podejrzenia lub rozpoznania wystąpienia NOP):

 • za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl,
 • wyłącznie w przypadku niemożności zgłaszania NOP za pośrednictwem ww. aplikacji, na Karcie zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP), tj. według dotychczasowych sposobów zgłaszania NOP jednak nie dłużej niż do 31.12.2021 roku.


Wszyskie pytania prosimy kierować na adres: zakladypracy@rars.gov.pl.

Materiały

Szczepienia zakładów pracy - wytyczne
Szczepienia​_zakładów​_pracy​_wytyczne.pdf 3.65MB
Szczepienia w zakładach pracy - FAQ
210503​_Zakłady​_Pracy​_FAQ.pdf 1.33MB

Zdjęcia (3)