W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ambasada RP w Tunisie ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu KIA OPIRUS

24.08.2020

Ogłoszenie nr AMB/TUNIS/1/2020 o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego KIA OPIRUS

przetarg

Ambasada RP w Tunisie, z siedzibą Le Grand Boulevard de la Corniche, 2045 Les Berges du Lac II ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu służbowego KIA OPIRUS

 

 

    1. Dane techniczne pojazdu

 

1)    Marka/typ:  KIA OPIRUS

2)    Rodzaj paliwa: BENZYNA

3)    Ilość cylindrów: 14

4)    Pojemność silnika w cm3: 2656

5)    Rok produkcji: 2008

6)    Numer podwozia: 226095174534

7)    Numer rejestracyjny: 42 MD 8

8)    Data zakupu: 21.12.2008

9)    Skrzynia biegów: automatyczna

10)  Kolor karoserii: biały

11)  Inne wyposażenie: ABS, klimatyzacja, skórzana tapicerka

12)  Stan licznika:  111 300 km

 

2.      Cena wywoławcza: 6 500 EUR

bądź równowartość kwoty 20.833 TND - według kursu placówki z dnia operacji (na dzień 17.08.2020 wynosi 3,205)

 

3.       Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie Ambasady RP w Tunisie, Le Grand Boulevard de la Corniche, 2045 Les Berges du Lac II  w dniach roboczych od  24.08.2020 – 04.09.2020 r. w godzinach 09:00–14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu daty spotkania pod nr telefonu +216 99 161 670 lub +216 98 370 584.

 

4.      Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 650,00 EUR. bądź równowartość kwoty  2083 TND - według kursu placówki z dnia operacji (na dzień 17.08.2020 wynosi 3,205).  Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Ambasady RP w Tunisie w terminie do 04.09.2020 br. do godziny 15.00 czasu lokalnego. 

 

5.      Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej według załączonego wzoru – załącznik nr 1 i powinna zawierać:

1) Imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres i telefon kontaktowy Oferenta.

2) Oferowaną cenę (wyrażoną cyframi i słownie) i sposób dokonania płatności.

3) Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub
że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

 

6.       Oferty pisemne (według załączonego wzoru – załącznik nr 1) należy składać w siedzibie Ambasada RP w Tunisie, Le Grand Boulevard de la Corniche, 2045 Les Berges du Lac II  (w zamkniętych kopertach) z dopiskiem „Przetarg na samochód KIA Opirus – nie otwierać”, w terminie do dnia 04 września 2020 r. do godz. 15:00 czasu lokalnego.

 

7.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji przetargowej w dniu 7 września 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Ambasady RP w Tunisie, Le Grand Boulevard de la Corniche, 2045 Les Berges du Lac II.

 

8.       Komisja wybierze oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę

 

9.      Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane, bądź zostały odrzucone zwrócone zostanie w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 

10.   Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. 

 

11.  Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli zostanie złożona po wyznaczonym terminie,
w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium, a także gdy nie zawiera danych i dokumentów wskazanych w ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożone wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

 

12.   W przypadku zgłoszenia tej samej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami.

 

13.  Umowa sprzedaży zostanie zawarta do dnia 30 września 2020 r.

 

14.  Nabywca zobowiązany jest uiścić cenę nabycia najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

 

15.   Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wszelkich formalności związanych z przerejestrowaniem pojazdu.

 

16.  Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z ocleniem oraz  z zakupem przedmiotu przetargu ponosi nabywca. Nabywca przystępując do przetargu wyraża zgodę i zobowiązuje się do opłacenie wszelkich podatków i opłat wymaganych przez władze Tunezji, Polski lub innego kraju, do którego pojazd trafi po sprzedaży.

 

18.  Ambasada RP w Tunisie zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu
w każdej chwili, bez rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

 

19.  Ambasada RP w Tunisie nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu. Sprzedaż odbywa się zgodnie z klauzulą: ”pojazd w stanie takim jaki jest widoczny w miejscu jego garażowania” bez jakiejkolwiek gwarancji ze strony sprzedającego lub państwa polskiego.

 

Przetarg jest prowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r.
w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 r. poz. 2004).

 

 

 

 

 

Materiały

Klauzula​_informacyjna​_art​_13​_RODO​_Ambasada​_RP​_w​_Tunisie
Klauzula​_informacyjna​_art​_13​_RODO​_Ambasada​_RP​_w​_Tunisie.docx 0.02MB
Zalacznik​_nr​_1​_do​_ogloszenia​_o​_sprzedazy​_samochodu​_KIA​_OPIRUS
Zalacznik​_nr​_1​_do​_ogloszenia​_o​_sprzedazy​_samochodu​_KIA​_OPIRUS.docx 0.01MB

Zdjęcia (4)