W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Praca i pobyt

Wideo

1. Kogo dotyczy wniosek?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę składa Cudzoziemiec, którego celem pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy. Cudzoziemiec dołącza wypełniony przez pracodawcę załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, w którym wskazane są warunki jego zatrudnienia.
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę przez okres swojej ważności upoważnia do pobytu w Polsce i pracy na zasadach w nim określonych. Cudzoziemiec zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (np. jako absolwent studiów stacjonarnych w Polsce), jeśli w toku postępowania złoży dokumenty potwierdzające ten fakt, otrzymuje decyzję bez wskazanych warunków zatrudnienia. Zezwolenie wydawane jest na okres przewidywanego zatrudnienia wskazany w załączniku,  od 3 miesięcy do 3 lat.
Na jego podstawie Cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu.

2. Warunki, które muszę spełnić
 • wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • kartę pobytu możesz odebrać tylko osobiście;

 • zostaną od Ciebie pobrane odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu;

 • dokumenty powinnaś/powinieneś złożyć w języku polskim w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu;

 • do dokumentów w języku obcym powinny być sporządzone tłumaczenia na język polski, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Ważne! Zanim przejdziesz dalej, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

3. Jakie dokumenty muszę złożyć?
 • 2 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy: wniosek  (do edycji), załącznik nr 1 (wypełnia pracodawca! - do edycji);
 • 4 aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 45x35 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami:

- Cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność a w przypadku ich braku oświadczenie cudzoziemca o niepełnosprawności.

- Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku należy dołączyć oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

 • ważny dokument podróży (2 kserokopie wszystkich zapisanych stron, oryginał do wglądu);
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Uwaga! Złożenie powyższych dokumentów jest niezbędne do wszczęcia postepowania. W wypadku złożenia wniosku bez któregoś z powyższych dokumentów, Cudzoziemiec wzywany jest do uzupełnienia braków formalnych we wniosku. Postępowanie może być wszczęte dopiero po uzupełnieniu brakujących dokumentów we wskazanym terminie i ich pozytywnej weryfikacji przez Urząd.

Dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

 • informacja starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca (a gdy specyfika pracy nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy) o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, wydana nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, jeżeli jest ona wymagana;

- Lista osób zwolnionych z obowiązku składania informacji starosty znajduje się na stronie: ZWOLNIENIE Z INFORMACJI STAROSTY.

- Przypominamy, że informacji starosty nie muszą również dostarczać osoby zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, np. jako absolwenci polskich uczelni, studiów stacjonarnych, pod warunkiem złożenia dokumentów potwierdzających ten fakt (np. dyplom ukończenia studiów). Szczegółowa informacja o osobach zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • rozliczenie podatkowe np. PIT składany do urzędu skarbowego;
 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi środków finansowych lub źródeł dochodu niezbędnych do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi oraz potwierdzających prowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej.

Jeśli pełnisz funkcję prokurenta lub członka zarządu osoby prawnej podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców, powinieneś dodatkowo złożyć:

 • dokumenty potwierdzające osiągnięcie w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku dochodu nie niższego niż dwunastokrotność aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, np. CIT 8 spółki za poprzedni rok wraz z dowodem nadania do urzędu skarbowego, dokumenty księgowe potwierdzające aktualny wynik finansowy spółki lub
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy najkrócej przez okres roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065) lub
 • dokumenty potwierdzające posiadanie środków pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych wyżej lub dokumenty potwierdzające prowadzenie działań pozwalających na spełnienie
  w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniających się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzenia korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

Uwaga! Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Akty stanu cywilnego potwierdzające pokrewieństwo lub stan cywilny wydane przez państwa obce powinny być opatrzone klauzulą apostille lub potwierdzone przez polskiego konsula. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

4. Jakie opłaty muszę wnieść? 
 • 440 zł w momencie złożenia wniosku na konto:

Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Podanie o zwrot opłaty skarbowej (440 zł) po wydaniu ostatecznej decyzji negatywnej lub o umorzeniu postępowania, albo po wydaniu postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania należy kierować do Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Obozowej 57. UWAGA! W przypadku wniesienia odwołania od decyzji wojewody do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców ZWROT OPŁATY NIE PRZYSŁUGUJE!

 • za wydanie karty pobytu 50 zł w momencie odbioru decyzji na konto:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Biuro Finansów Urzędu
NBP O/O Warszawa
83-1010-1010-0137-1022-3100-0000

Podanie o zwrot opłaty za wydanie Karty Pobytu (50 zł) można składać w Biurze Podawczym lub za pośrednictwem poczty. Pobierz formularz o zwrot opłaty  za wydanie Karty Pobytu (50 zł).

5. Gdzie mogę złożyć wniosek?

Kompletny wniosek wraz z odciskami palców złożyć można wyłącznie podczas umówionej wizyty za pośrednictem portalu cudzoziemca inPOL. Składane kopie dokumentów są poświadczane za zgodność z oryginałem wyłącznie przy składaniu wniosku podczas umówionej wizyty. Stempel w paszporcie w chwili składania wniosku można uzyskać wyłącznie podczas umówionych wizyt (jeśli zachowany został termin na złożenie wniosku i nie zachodzą wątpliwości co do legalności pobytu cudzoziemca w Polsce). Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt powinno się złożyć najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce.   

Ważne! Zanim przejdziesz dalej, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

6. Jak długo będę czekać na decyzję?

Zgodnie z art. 112a ustawy o cudzoziemcach decyzję w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy wydaje się w terminie sześćdziesięciu dni. Przywołany termin biegnie od dnia, w którym nastąpiło ostatnie z następujących zdarzeń:

 1. cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy osobiście lub nastąpiło jego osobiste stawiennictwo w urzędzie wojewódzkim po złożeniu tego wniosku, chyba że wobec cudzoziemca nie stosuje się wymogu osobistego stawiennictwa, lub
 2. cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, który nie zawiera braków formalnych lub zostały one uzupełnione, lub
 3. cudzoziemiec przedłożył dokumenty, o których mowa w art. 106 ust. 2 pkt 2, lub wyznaczony przez wojewodę termin, o którym mowa w art. 106 ust. 2a, upłynął bezskutecznie.
7. Uzupełnianie brakujących dokumentów w sprawie

Dokumenty w sprawie należy uzupełniać zgodnie z treścią otrzymanych wezwań.

Ważne! Zanim przejdziesz dalej, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

8. Tryb odwoławczy

Jeśli nie zgadzasz się z  otrzymaną decyzją, możesz złożyć odwołanie. Odwołanie składa się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Dodatkowe informacje.

9. Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 

Jeżeli w trakcie posiadanego zezwolenia na pobyt i pracę zmieniłeś pracodawcę lub zmieniły się warunki świadczenia pracy wskazane w decyzji możesz złożyć wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Dodatkowe informacje. 

10. Dodatkowe informacje

Podstawa prawna
Najczęściej zadawane pytania w sprawach cudzoziemców
Najczęściej zadawane pytania w sprawie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę
Wzory najczęściej używanych pism
Poradnik: Pierwsze kroki
Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/
Portal Cudzoziemca inPOL:
https://inpol.mazowieckie.pl/
Pouczenie dla cudzoziemca o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach w sprawach o przedłużenie okresu ważności wydanej wizy lub okresu pobytu objętego tą wizą, udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej:

(dostępne wersje językowe: PL   EN   RU   UA)

 

Materiały

Wniosek o udzielenie pobytu czasowego
wniosek​_o​_udzielenie​_zezwolenia​_na​_pobyt​_czasowy.docx 0.10MB
Załącznik nr 1 do wniosku
zalacznik​_nr​_1​_do​_wniosku.docx 0.06MB
Wniosek o udzielenie pobytu czasowego
wniosek​_pobyt​_czasowy-​_obowiazujacy​_od​_29​_04​_2019.pdf 0.35MB
Załącznik nr 1 do wniosku
zalacznik​_nr​_1​_-​_obowiazujacy​_od​_29​_04​_2019.pdf 0.23MB
Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej
Oswiadczenie​_pod​_rygorem​_odpowiedzialnosci​_karnej.pdf 0.17MB
,,Oświadczenie" (pod rygorem odpowiedzialności karnej dotyczące wykonywania pracy i rozliczeń podatkowych cudzoziemca w roku ubiegłym, tzw. ,,tabelka")
Oswiadczenie.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}