W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przydatne informacje dotyczące Trybu obsługi koordynowanej

Co trzeba zrobić aby mieć możliwość skorzystania z Trybu obsługi koordynowanej i złożenia wniosku osobiście przy stanowisku w Urzędzie?

Należy skorzystać z formularza zgłoszeń wniosków do obsługi w Trybie obsługi koordynowanej, który po otwarciu sesji formularza można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/nowa-strona-dostepowa-dla-pracodawcow. Przygotowane zostały 3 formularze:

FORMULARZ M – dla pracodawcy chcącego zatrudnić cudzoziemca do wykonywania pracy jako personel w szpitalach, a także domach pomocy społecznej wpisanych do rejestru Wojewody Mazowieckiego oraz w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, wpisanych do rejestru Wojewody Mazowieckiego,

FORMULARZ O – dla pracodawcy chcącego zatrudnić cudzoziemca w gospodarstwie domowym do pełnienia opieki nad członkiem rodziny na stanowisku opiekunka dziecięca, opiekun osoby starszej lub asystent osoby niepełnosprawnej na podstawie zezwolenia na pracę,

FORMULARZ D – dla pracodawcy chcącego zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia typu A na stanowiska pracy, które nie są zwolnione z informacji starosty, na umowę o pracę oraz cały etat, w sytuacji braku uprawnień do nawiązania zatrudnienia na podstawie oświadczenia zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy.

W jakich terminach dostępny jest formularz zgłoszeń wniosków do obsługi stanowiskowej w trybie obsługi koordynowanej?

Formularz udostępniany jest na stronie internetowej Urzędu 2 razy w miesiącu, najczęściej na początku miesiąca i w jego połowie. Sesja formularza jest otwarta przez mniej więcej 24 godziny.

Co trzeba zrobić aby uzyskać termin i zakwalifikować się obsługi stanowiskowej w ramach Trybu obsługi koordynowanej?

Najpierw należy wybrać właściwy formularz, który dotyczy Państwa firmy i cudzoziemca, którego chcecie Państwo zatrudnić. Następnie należy z największą starannością wypełnić wybrany formularz uprzednio zapoznając się z warunkami go obejmującymi (wskazanymi przy wyborze formularza) oraz zamieszczonym zarówno na stronie jak i w formularzu regulaminem, a także korzystając z podpowiedzi dla pól wypełnianych w samym formularzu. Dalszemu procedowaniu podlegają te wnioski, które spełniają wymogi formalne i nie zawierają braków lub błędów – zgodnie z pkt. 20 regulaminu formularza. Przy wypełnianiu formularza należy zwrócić uwagę, aby wszystkie dane pracodawcy i pracownika były poprawnie wypełnione (dotyczy to również nazw, imion i nazwisk, adresów, numerów pesel i regon, dat urodzenia. numerów paszportów). Równie ważne jest rzetelne i poprawne wpisywanie wszelkich dat w formularzu, gdyż błędy w tym zakresie czy daty wykraczające poza wymagania dla danego formularza mogą stanowić o niezakwalifikowaniu zgłoszenia do obsługi.

Czy muszę wypełnić pole numer regon / pesel? Co mam zrobić w przypadku gdy nie posiadam numeru regon / pesel?

Podmioty gospodarcze wpisane do KRS lub CEiDG mają obowiązek wpisania w formularzu poprawnego numeru regon (nie należy podawać numeru NIP), natomiast osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej pola pesel. Podmioty gospodarcze nieposiadające numeru regon (w tym podmioty zagraniczne) oraz obcokrajowcy nieprowadzący działalności gospodarczej nieposiadający numeru pesel odpowiednio w pola regon i pesel powinni wpisać „brak”.

Dlaczego konieczne jest podawanie w niektórych przypadkach danych dotyczących Informacji Starosty?

W przypadku wysyłania zgłoszenia dla cudzoziemca, dla którego w polu kod zawodu wnioskowanego wybrano „Inne” z uwagi na brak pożądanego zawodu na liście wyboru zawodów wpisać w odpowiednich polach formularza numer i datę wydania Informacji Starosty, w przypadku braku wystąpienia przesłanek do jej uzyskania.

W przypadku zwolnienia z obowiązku posiadania Informacji Starosty na podstawie rozporządzenia lub zarządzenia wydanego przez innego Wojewodę niż Wojewoda Mazowiecki wypełniane w formularzu pole „Miejsce wykonywania pracy (powiat)” powinno wskazywać powiat znajdujący się na terenie określonym w ww. akcie prawnym, w województwie właściwym dla danego zwolnienia. Dodatkowo należy w polu „Numer Informacji Starosty” wpisać kod i nazwę zawodu oraz dane aktu prawnego i województwo, w którym został on wydany oraz w polu „Data wydania Informacji Starosty” wpisać datę wydania aktu prawnego.

W jakich lokalizacjach przyjmowane są wnioski?

Aktualnie stanowiskowe przyjmowanie wniosków w Toku obsługi koordynowanej możliwe jest w Płocku, Siedlcach i Warszawie. Ilość miejsc w poszczególnych lokalizacjach dla każdej sesji uwarunkowana jest różna i zależy od wielu obiektywnych czynników (w tym ilości zgłoszeń i typu zgłoszeń dla poszczególnych lokalizacji, dostępności pracowników czy też innych realizowanych zadań). W formularzu istnieje możliwość wskazania czy akceptujecie Państwo przydzielenie dowolnej innej lokalizacji w przypadku braku miejsc w lokalizacji preferowanej, gdyż zastrzegamy sobie możliwość, w wypadku zakwalifikowania Państwa zgłoszenia i wyrażenia przez Państwa na to zgody, umówienia wizyty w innej niż preferowana lokalizacji.

Co mogę zrobić, jeśli w otwartej sesji formularza okazało się, że przesłałem/przesłałam formularz zawierający niepoprawne dane bądź nie jestem pewien/pewna, czy moje zgłoszenie dotarło do Urzędu?

Co do zasady zgodnie z pkt 21 regulaminu formularza wielokrotne wysyłanie tego samego zgłoszenia w danej sesji formularza może skutkować niezakwalifikowaniem zgłoszeń do obsługi w ramach Trybu obsługi koordynowanej.

Natomiast w przypadku chęci skorygowania niepoprawnego zgłoszenia wcześniej wysłanego przez formularz w danej sesji lub problemami technicznymi przy jego wysyłaniu możecie Państwo wypełnić odpowiedni formularz w aktywnej sesji formularza ponownie, z zastrzeżeniem, iż uwzględniane będą jedynie te zgłoszenia, w których wskazano w polu Uwagi formularza przyczynę wysłania zgłoszenia po raz kolejny.