W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Studia i absolwenci dokumenty

Niezbędne dokumenty:

 

 • 2 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy:    wniosek  (do edycji) ;
 • 4 aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 45x35 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami:

-cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność a w przypadku ich braku oświadczenie cudzoziemca o niepełnosprawności.

-cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku należy dołączyć oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

 • ważny dokument podróży (2 kserokopie wszystkich zapisanych jego stron zawierających pieczątki, adnotacje i wpisy, oryginał do wglądu);
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

 

Uwaga! Złożenie powyższych dokumentów jest niezbędne do wszczęcia postepowania. W wypadku złożenia wniosku bez któregoś z powyższych dokumentów, Cudzoziemiec wzywany jest do uzupełnienia braków formalnych we wniosku. Postępowanie może być wszczęte dopiero po uzupełnieniu brakujących dokumentów we wskazanym terminie i ich pozytywnej weryfikacji przez Urząd.

 

Dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

 

- w wypadku studenta studiów stacjonarnych:

 

 • zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów/kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na studiach w języku polskim wskazujące: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości oraz nazwę państwa, które go wydało; nazwę i adres jednostki prowadzącej studia, termin rozpoczęcia studiów, okres kształcenia na studiach, na jaki cudzoziemiec został przyjęty, kierunek studiów, określenie formy, poziomu studiów i informację o ich odpłatności, informację w jakim języku odbywają się studia oraz o poziomie biegłości językowej wymaganym do ich odbycia, informację, czy cudzoziemiec jest objęty programem unijnym lub programem wielostronnym obejmującym środki w zakresie mobilności lub porozumieniem między przynajmniej dwiema instytucjami szkolnictwa wyższego przewidującym mobilność wewnątrzunijną oraz nazwę programu lub porozumienia i nazwę oraz adres jednostek prowadzących studia, objętych tym porozumieniem oraz jeżeli zaświadczenie dotyczy kontynuacji studiów – informację dotyczącą dotychczasowej realizacji toku studiów i zaliczenia przez niego wymaganych programem studiów przedmiotów; (wzór)
 • zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie o wysokości opłat za naukę za cały rok akademicki 2019/2020 oraz semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021
 • dowód uiszczenia opłaty za naukę ze wskazaniem daty uiszczenia opłat czesnego lub jego części (w przypadku podjęcia lub kontynuacji studiów odpłatnych);
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez Cudzoziemca/kę ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  (np. deklaracja ZUS RCA za ostatni miesiąc, aktualny wpis w legitymacji ubezpieczeniowej, polisa ubezpieczeniowa wraz z dowodem uiszczenia ostatniej składki;
 • dokumenty wskazujące wysokość kosztów zamieszkania zawierające informację o wysokości stałych opłat eksploatacyjnych, opłat za dostawę do lokalu energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych (np. umowa najmu wraz z ostatnim rachunkiem za gaz, prąd oraz za czynsz administracyjny luz zaświadczenie z domu studenckiego o wysokości opłat)
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez Cudzoziemca/kę wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce (tj. 701 zł x 15 miesięcy = 10515 zł),  kosztów nauki (czesne za rok akademicki 2019/2020 i semestr letni 2020/2021) i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania (tj. 200 złotych, jeżeli cudzoziemiec przybył z państwa sąsiadującego z Rzeczypospolitą Polską, 500 złotych, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż wskazanego wyżej, 2500 złotych, jeżeli przybył z państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej) oraz koszty zamieszkania, np. aktualne zaświadczenie o wysokości środków finansowych na posiadanym przez Cudzoziemca/kę rachunku bankowym  lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czek podróżny, zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową, dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego wraz ze wskazaniem okresu oraz wysokości świadczenia.

Aktualne saldo konta bankowego – koszty nauki, koszt podróży powrotnej do kraju pochodzenia -  koszty zamieszkania = minimum 10515 zł

 

- w wypadku studenta studiów niestacjonarnych:

 

 • zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie o podjęciu bądź kontynuacji nauki, wskazujące termin rozpoczęcia i zakończenia nauki, kierunek, rok, semestr, poziom oraz wysokość;
 • zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie o wysokości opłat za naukę za cały rok akademicki 2019/2020;
 • dowód uiszczenia opłaty za naukę ze wskazaniem daty uiszczenia opłat lub ich części;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez Cudzoziemca/kę ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. polisa ubezpieczeniowa wraz z dowodem uiszczenia ostatniej składki, deklaracja ZUS RCA za ostatni miesiąc, aktualny wpis w legitymacji ubezpieczeniowej);
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez Cudzoziemca/kę zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. umowa najmu, potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie z hotelu, zaświadczenie  o zakwaterowaniu z domu studenckiego);
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez Cudzoziemca/kę wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce (tj. 701 zł x 12 miesięcy = 8412 zł), kosztów nauki (czesne za rok akademicki 2019/2020) i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania (tj. 200 złotych, jeżeli Cudzoziemiec przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską, 500 złotych, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż wskazanego wyżej, 2500 złotych, jeżeli przybył z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej), np. aktualne zaświadczenie o wysokości środków finansowych na posiadanym przez Cudzoziemca/kę rachunku bankowym  lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czek podróżny, zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową, dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego wraz ze wskazaniem okresu oraz wysokości świadczenia.

 

Aktualne saldo konta bankowego – koszty nauki oraz koszt podróży powrotnej do kraju pochodzenia = minimum 8412 zł

 

- w wypadku absolwenta polskiej uczelni, poszukującego pracy:

 

 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zaświadczenie o ukończeniu studiów lub dyplom potwierdzający ukończenie polskiej uczelni.

Uwaga! Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Akty stanu cywilnego potwierdzające pokrewieństwo lub stan cywilny wydane przez państwa obce powinny być opatrzone klauzulą apostille lub potwierdzone przez polskiego konsula. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

 

Materiały

Wniosek o udzielenie pobytu czasowego
wniosek​_o​_udzielenie​_zezwolenia​_na​_pobyt​_czasowy.docx 0.10MB
Wzór zaświadczenia o przyjęciu lub kontynuacji studiów
zaświadczenie​_o​_przyjęciu​_lub​_kontynuacji​_studiów.pdf 0.27MB
Wniosek o udzielenie pobytu czasowego
wniosek​_pobyt​_czasowy-​_obowiazujacy​_od​_29​_04​_2019.pdf 0.35MB