W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wydanie/wymiana Karty Pobytu

1. Kogo dotyczy wniosek?

 

UWAGA! Jeśli posiadasz Kartę Pobytu czasowego, nie ma możliwości jej przedłużenia!

Należy wówczas złożyć wniosek o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt!
 

Wniosek o wymianę karty pobytu musisz złożyć w przypadku:

 • zmiany danych umieszczonych w dotychczas posiadanej karcie pobytu;
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty;
 • utraty karty pobytu;
 • uszkodzenia dokumentu.

Wniosek o wymianę karty pobytu powinnaś/powinieneś złożyć w  ciągu 14 dni od wystąpienia przyczyn do wymiany dokumentu.

W przypadku zagubienia karty pobytu lub jej uszkodzenia powinnaś/powinieneś w terminie 3 dni od dnia utraty lub uszkodzenia dokumentu zawiadomić o tym fakcie wojewodę, który wydał kartę.

Wniosek o wydanie karty pobytu składasz:

 • w przypadku wydania pierwszej karty pobytu, gdy:

-  przybywasz na terytorium Polski lub przebywasz na tym terytorium w celu połączenia z rodziną (po uzyskaniu decyzji wojewody w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy);
-   jesteś członkiem najbliższej rodziny repatrianta.

 • w przypadku wydania kolejnej karty pobytu, gdy posiadasz zezwolenie na pobyt stały (wcześniej „zezwolenie na osiedlenie się”) lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i twoja karta pobytu traci ważność

Wniosek o wydanie karty pobytu powinieneś złożyć, co najmniej na 30 dni przed upływem ważności posiadanego dokumentu.
 

W sytuacji, gdy posiadasz już kartę pobytu z prawem do pracy, lecz zmieniłeś pracodawcę musisz złożyć wniosek o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w związku z nowymi warunkami pracy. Więcej szczegółów znajdziesz w poradniuku ,,Praca w Polsce".

Karta pobytu potwierdza tożsamość cudzoziemca oraz uprawnia wraz z dokumentem podróży do przekraczania granicy.

Dane na karcie pobytu umieszcza się zgodnie z zapisami będącymi w ważnym paszporcie Cudzoziemca.

W przypadku przedłożenia potwierdzenia zameldowania na okres poniżej 2 miesięcy – karta zostanie wygenerowana bez adresu.

Jeśli zawiadomienie o zagubieniu/uszkodzeniu dokumentu przekażesz na specjalnym formularzu – nieodpłatnie otrzymasz zaświadczenie potwierdzające fakt zgłoszenia utraty/uszkodzenia dokumentu. Zaświadczenie to jest ważne do czasu wydania kolejnego dokumentu, nie dłużej jednak niż przez okres 2 miesięcy od dnia wystawienia.

 

2. Warunki, które muszę spełnić

 

 • Podczas składania wniosku pobierane są odciski linii papilarnych w celu zakodowania ich w karcie pobytu;
 • W przypadku przekazania wniosku za pośrednictwem poczty lub złożenia wniosku przez pełnomocnika - zostaniesz powiadomiona/-y o konieczności stawienia się w urzędzie w celu złożenia odcisków linii papilarnych;
 • Brak złożenia odcisków linii papilarnych będzie skutkował odmową wszczęcia postępowania w sprawie wydania karty pobytu lub jej wymiany;
 • W przypadku, gdy pobranie linii papilarnych od cudzoziemca jest fizycznie niemożliwe – organ administracji odstępuje od ich pobrania.
 • Kartę pobytu możesz odebrać tylko osobiście.
 • Dokumenty powinnaś/powinieneś złożyć w języku polskim w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu;
 • Do dokumentów w języku obcym powinny być sporządzone tłumaczenia na język polski, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.
   
3. Jakie dokumenty muszę złożyć?

 

W celu wydania lub wymiany karty powinieneś złożyć:

 • 1 egzemplarz wypełnionego wniosku o wydanie/wymianę karty pobytu: wniosek (wniosek przykładowo wypełniony);
 • 2 aktualne, nieuszkodzone, kolorowe fotografie osoby, której wniosek dotyczy, o wymiarach 4,5 cm × 3,5 cm, wykonanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mających dobrą ostrość oraz pokazujących wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, fotografie winny być trwale złączone z wnioskiem przez ich naklejenie w miejscu do tego przeznaczonym; osoba z wadą narządu wzroku, nosząca okulary z ciemnymi szkłami może dołączyć fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy, ale nakrycie to nie może uniemożliwiać identyfikacji osoby);
 • ważny dokument podróży (w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz i nie masz możliwości uzyskania dokumentu podróży, zamiast ważnego dokumentu podróży dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu potwierdzającego tożsamość); Jednocześnie informujemy, że do okazanego oryginału dokumentu podróży należy przedłożyć kserokopie wszystkich jego stron zawierających wizy, adnotacje, wpisy itp.
 • aktualne potwierdzenie  zameldowania w miejscu zamieszkania;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie/wymianę karty;
 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku, tj. w przypadku:

- utraty dokumentu – zaświadczenie z policji o zgłoszeniu utraty oraz formularz zgłoszenia utraty karty;

- zmiany miejsca zamieszkania – potwierdzenie zameldowania w nowym miejscu zamieszkania (w przypadku braku możliwości zameldowania się w aktualnym miejscu zamieszkania składasz oświadczenie o powyższym fakcie pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 kk (karta zostanie wydrukowana bez adresu);

- zmiany danych osobowych (zmiana nazwiska, pisowni imion rodziców lub miejsca urodzenia, itp.) – akty stanu cywilnego, wyroki sądowe potwierdzające ww. fakt.

Przy składaniu kserokopii wymaganych dokumentów należy okazać ich oryginały do wglądu.

 

4. Jakie opłaty muszę wnieść?

 

 • za wydanie/wymianę karty pobytu - 50 zł  (opłata ulgowa 25 zł).
 • za wymianę karty pobytu w przypadku utraty/zniszczenia karty pobytu:

- 100 PLN - w przypadku pierwszej zawinionej przez cudzoziemca utraty/zniszczenia karty;
- 150 PLN - w przypadku kolejnej zawinionej przez cudzoziemca utraty/zniszczenia karty.

Opłatę należy wnieść przelewem na konto:  

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Wydział Finansów i Budżetu

83-1010-1010-0137-1022-3100-0000

tytułem: "wydanie/wymiana karty pobytu"
 

W przypadku kolejnej zawinionej utraty/zniszczenia dokumentu pobiera się opłatę w wysokości 300% kwoty bazowej.

Ulga 50 % w opłacie za wydanie lub wymianę karty pobytu przysługuje cudzoziemcom:

 • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
 • których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadpodstawowej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu lub dokumentu nie ukończyli 16 lat.

Uwaga! Jeśli zrezygnowałeś ze złożenia wniosku o wymianę lub wydanie karty pobytu po wniesieniu wymaganej opłaty możesz złożyć podanie o zwrot tych kosztów.

Pobierz formularz o zwrot opłaty  za wydanie Karty Pobytu.
 

5. Gdzie mogę złożyć wniosek?


Dokumenty możesz złożyć osobiście w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5 (antresola, stanowisko 17, pokój A09), po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji wizyty w  kalendarzu internetowym (kolejka E).
Dokumenty możesz również złożyć w systemie kolejkowym – po przybyciu do urzędu należy pobrać numerek z literą E i oczekiwać na przyjęcie zgodnie z kolejnością wywoływanych numerków.
 
  Godziny przyjęć: 10:00- 17:30 (poniedziałek), 8:00-15:00 (wtorek - piątek)

Bilet "E" dotyczy  wyłącznie złożenia wniosku o wydanie kolejnej karty pobytu stałego lub rezydenta długoterminowego UE, wydania karty pobytu członka rodziny cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt na podst. art. 159 ustawy o cudzoziemcach, wymiany karty ukradzionej, zniszczonej lub w wypadku zmiany podanych na niej danych. Klienci umówieni na wizytę w niewłaściwej kolejce mogą nie zostać obsłużeni!

Inne możliwości złożenia wniosku:

 • Biura podawcze delegatur Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:

 -   w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53, II piętro, pokój 293
-    w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60
-    w Płocku przy ul. Kolegialnej 15, pokój 109
-    w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, parter, pokój 12
-    w Ostrołęce przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 15, I piętro, pokój 66

 Godziny przyjęć w delegaturach: poniedziałek– piątek:  8:00 - 16:00

 •  Punkt Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, wejście F od Al. Solidarności.

Godziny przyjęć: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

 • Pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,

Wydział Spraw Cudzoziemców, Oddział Obsługi Klienta,

ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa

Uwaga!

Dokumenty składane pocztą, w biurach podawczych i w Punkcie Obsługi Klienta nie podlegają weryfikacji i nie są poświadczane za zgodność z oryginałem. Po złożeniu wniosku w ten sposób, cudzoziemiec otrzyma listownie wezwanie do uzupełnienia jego braków.

 

6. Jak długo będę czekać na decyzję?


Wydanie/wymiana karty pobytu następuje w ciągu miesiąca czasu od wpłynięcia kompletu dokumentów. W sytuacji, gdy aktualna karta pobytu została wydana przez innego wojewodę procedura wymiany karty może potrwać do dwóch miesięcy. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego zostaniesz na piśmie powiadomiony/a na jaki termin przewidziane jest wydanie wnioskowanego dokumentu i z jakich przyczyn wynikają opóźnienia.
 

7. Uzupełnianie brakujących dokumentów w sprawie


Dokumenty należy uzupełniać zgodnie z treścią otrzymanych wezwań. Dokumenty możesz złożyć w systemie kolejkowym – po przybyciu do urzędu należy pobrać numerek z literą E i oczekiwać na przyjęcie zgodnie z kolejnością wywoływanych numerków. Możesz również zarezerwować wizytę w kalendarzu internetowym – kolejka ,,E”.
 

8. Tryb odwoławczy


Jeśli jesteś niezadowolona/-y z otrzymanej decyzji, możesz złożyć odwołanie. Odwołanie składa się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemca za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 

9. Dodatkowe informacje


Podstawa prawna.

Najczęściej zadawane pytania w sprawach cudzoziemców.

Najczęściej zadawane pytania w sprawie wydania/wymiany Karty Pobytu.

Poradnik: Pierwsze kroki.

Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

Kalendarz internetowy
https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/pol

Pouczenie dla cudzoziemca o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach w sprawach o przedłużenie okresu ważności wydanej wizy lub okresu pobytu objętego tą wizą, udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej:

PL   EN   RU   UA

 

Materiały

Formularz zgłoszenia utraty karty
Formularz-zgloszenia-utraty-lub-uszkodzenia-dokumentow.pdf 0.30MB
Wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu (przykładowo wypełniony)
wydanie-wymiana​_karty​_pobytu​_-WYPELNIONYpdf.pdf 0.47MB
Wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu
wydanie-wymiana​_karty​_pobytu.pdf 0.35MB