W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Usługa dla osób mających trudności w komunikowaniu się

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) uprzejmie informujemy, że Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu zapewnia osobom mającym trudności w  komunikowaniu się korzystanie:

 • z pomocy osoby „przybranej” w kontaktach z Urzędem,
 • z pomocy wybranego tłumacza: polskiego języka migowego (PJM), systemu języka migowego (SJM) i  sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Aby skorzystać z usług Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się), należy co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem wypełnić formularz kontaktowy lub pobrać jego wersję elektroniczną i po wypełnieniu wybrać jedną z poniższych opcji:

 • przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
 • przesłać pocztą elektroniczną: bok@opole.uw.gov.pl
 • przesłać faksem pod numer 77 45 24 478
 • złożyć wniosek poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP
  Adres skrytki ePUAP: /55s5j1nbiz/skrytka    lub   /55s5j1nbiz/SkrytkaESP
 • zgłosić telefonicznie pod nr 77 45 24 125, za pośrednictwem osoby przybranej, potrzebę spotkania
 • złożyć wniosek osobiście w Kancelarii Ogólnej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Piastowska 14, I piętro, pokój nr 151.

W przypadku, gdy wnioskowana sprawa nie leży w kompetencjach Wojewody Opolskiego, wniosek zostanie niezwłocznie przesłany do właściwego organu, o czym powiadomi wnioskodawcę.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Opolski Urząd Wojewódzki zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji określonych w ustawie uprawnień.

Wpis do Rejestru Tłumacza 

Wojewoda Opolski prowadzi i udostępnia rejestr tłumaczy PJM, SJM i SKOGN świadczących usługi tłumacza na obszarze województwa opolskiego. Wpis do rejestru jest bezpłatny. 

Poniżej dokumenty udostępniane przez Urząd, niezbędne do wykonania usługi.

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 774524125, email: bok@opole.uw.gov.pl
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail iod@opole.uw.gov.pl lub listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • umówienia spotkania z tłumaczem,
  • prowadzenia i publikacji „Rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych”.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani /Pana danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z art. 12 ust.1 i art. 15 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  Pani/Pana dane będą również publikowane na stronie BIP Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, tj. przez 10 lat.  
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 9. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie niewpisanie Pani/Pana do Rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych.
 11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Materiały

Wzór zgłoszenia chęci skorzystania z usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN
Wzór​_zgłoszenia.docx 0.02MB
Wniosek o wpis do rejestru tłumaczy
Wniosek​_o​_wpis​_do​_rejestru​_tłumaczy.docx 0.03MB
Oświadczenie potwierdzające znajomość PJM, SJM lub SKOGN
Oświadczenie​_potwierdzające​_znajomość​_PJM.docx 0.01MB
Wniosek o zmianę danych podlegających wpisowi do rejestru tłumaczy polskiego języka
Wniosek​_o​_zmianę​_danych​_podlegających​_wpisowi.pdf 0.13MB
Wyciąg z rejestru tłumaczy PJM, SJM, SKOGN
Wyciąg​_z​_rejestru​_tłumaczy​_polskiego​_języka​_migowego.docx 0.01MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.09.2020 13:31 Joanna Wiesiołek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Biuro Obsługi Urzędu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Usługa dla osób mających trudności w komunikowaniu się 1.0 14.09.2020 13:31 Joanna Wiesiołek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP