W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych - lista zadań powiatowych oraz zadań gminnych - 2019r.

Prezes Rady Ministrów w dniu 30 sierpnia br. zatwierdził Listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku dla województwa warmińsko-mazurskieg
 

Nabór wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2020)

Nabór wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2020)

Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020, który odbędzie się w terminie od 29 lipca do 28 sierpnia 2019 roku. Celem Funduszu Dróg Samorządowych jest wsparcie budowy, przebudowy oraz remontów dróg gminnych i powiatowych. Dofinansowaniem objęte zostaną również wnioski dotyczące budowy, przebudowy oraz remonty mostów.

Pula środków na 2020 r. wynosi 99 960 582,25 zł

Środki przeznaczone na zadania powiatowe (realizacja 2020): 49 980 291,12 zł
Środki przeznaczone na zadania gminne (realizacja 2020): 49 980 291,13 zł

Wojewoda nie ustala limitu ilości złożonych wniosków, dotyczących zadań dla poszczególnych rodzajów jednostek.

Zgodnie z art.14 oraz art.24 Ustawy z dnia 23 października 2018 r., o Funduszu Dróg Samorządowych wysokość dofinansowania zadań zostanie określona przez Komisję, po ocenie formalnej i merytorycznej złożonych wniosków. Dane tabelaryczne, zostaną opublikowane na stronie urzędu wraz z określonymi wielkościami procentowymi dofinansowania dla poszczególnych jst.

Wniosek o udzielenie dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2020) składany może być jedynie na wzorze wniosku zatwierdzonym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Wnioskodawca zobowiązany jest wypełnić wniosek rzetelnie i z należytą starannością, szczególnie, w zakresie spójności wykazywanych danych i informacji w poszczególnych punktach wniosku. Wnioskodawca wypełnia tylko białe pola. Wniosek o udzielenie dofinasowania należy złożyć w jednym oryginalnym egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami (wpięty do skoroszytu w kolejności wymienionej we wniosku).

UWAGA: Wnioskodawca może podczas wypełniania wniosku zmieniać format czcionki czy też dopasować daną rubrykę do tekstu, w celu wpisania wszelkich niezbędnych informacji, ale powinien to zrobić w taki sposób, aby zachować obowiązujący wzór wniosku – nie ma możliwości modyfikacji wzorów wniosku w zakresie dodawania kolumn, wierszy, czy też samodzielnego scalania komórek.

W celu usprawnienia pracy Komisji oceniającej proszę nie umieszczać poszczególnych załączników w koszulkach, a wniosek wydrukować jednostronnie.

W przypadku uznania, iż konieczne jest przedstawienie dodatkowych informacji (tylko w przypadku, gdy mogą one mieć znaczenie przy ocenie merytorycznej wniosku), stwierdzenia powinny być poparte konkretnymi danymi (faktami) oraz w miarę możliwości udokumentowane. Dokumenty i informacje uzupełniające charakterystykę zadania mogą być załączone do wniosku w formie załączników (umieszczamy je na końcu, po załącznikach wymaganych).

Dofinasowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zostaną objęte inwestycje realizowane w systemie „Zaprojektuj i zbuduj". Inwestycje należy zaplanować w systemie wieloletnim (będą one finansowane z puli środków przeznaczonych na zadania wieloletnie).
Planowany zakres zadania powinien być przedstawiony w formie Oświadczenia. Powinno ono zawierać szczegółowe dane planowanej inwestycji (łącznie z elementami w pasie drogowym), niezbędne do oceny wniosku przez Komisję. Koszt związany z zaprojektowaniem dokumentacji jest kosztem kwalifikowalnym.

Wydatkiem kwalifikowalnym w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, oprócz pasa drogowego i jego elementów jest koszt dodatkowej dokumentacji projektowej, niezbędnej do realizacji zadania, badań technicznych, nadzoru inwestorskiego oraz koszt tablic informacyjnych.

Wnioski o udzielenie dofinasowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2020) należy składać w Punkcie Obsługi Klienta (parter) Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 - 575 Olsztyn, w terminie od 29 lipca do 28 sierpnia 2019 roku, osobiście w godzinach pracy Urzędu tj. 730-1530 lub przesyłając pocztą na ww. adres.

W przypadku wniosków składanych osobiście godzina 1530 dnia 28 sierpnia 2019 roku jest ostatecznym terminem wpływu wniosku do Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wnioski złożone po ww. terminie zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.
W przypadku wniosków przesłanych pocztą data 28 sierpnia 2019 roku jest ostatecznym terminem nadania przesyłki. Wnioski opatrzone późniejszą datą nadania zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

Za zadanie jednoroczne rozumiemy zadanie, realizowane w okresie do 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy z wykonawcą. W przypadku, gdy czas ten kończy się w kolejnym roku, następuje wypłata dofinansowania w grudniu 2020 r., w formie zaliczki.

Za zadanie wieloletnie, dofinansowane w ramach FDS, rozumiemy zadanie, którego czas realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy (art. 15 ustawy FDS), z planowanym podziałem na poszczególne lata.

Z uwagi na trwającą procedurę zatwierdzania list zadań rekomendowanych do dofinansowania w 2019 r., ostateczna kwota przeznaczona na dofinansowanie zadań w ramach naboru na 2020 rok po zatwierdzeniu może ulec zmianie.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa - p. Izabelą Sielicką-Werner tel. (89) 5232-330, pokój 332, p. Marcinem Sikorskim tel. (89) 5232- 467 p. Jolantą Warzycką tel. (89) 5232 - 426, lub p. Violettą Gąsiorowską tel. (89) 5232- 471, pok. 310.

Materiały

Wniosek​_FDS​_​_29072019
Wniosek​_FDS​_​_29072019.xlsx 0.67MB
FDS​_Karta​_oceny​_merytorycznej​_29072019
FDS​_Karta​_oceny​_merytorycznej​_29072019.xlsx 0.02MB
FDS​_Karta​_oceny​_formalnej​_29072019
FDS​_Karta​_oceny​_formalnej​_29072019.docx 0.03MB
PDS​_Zbiorcza​_karta​_oceny​_merytorycznej​_29072019
PDS​_Zbiorcza​_karta​_oceny​_merytorycznej​_29072019.xlsx 0.02MB
Instrukcja​_oceny​_szczegółowa​_dla​_komisji​_29072019
Instrukcja​_oceny​_szczegółowa​_dla​_komisji​_29072019.doc 0.11MB
Harmonogram​_jst
Harmonogram​_jst.xlsx 0.01MB
Rozliczenie dofinansowania FDS 10092019
Rozliczenie​_dofinansowania​_FDS​_10092019.doc 0.07MB
wniosek​_o​_wypłatę​_dofinansowania​_FDS​_27062019
wniosek​_o​_wypłatę​_dofinansowania​_FDS​_27062019.doc 0.06MB
FDS​_03​_2019​_warm​_maz
FDS​_03​_2019​_warm​_maz.pdf 1.19MB
Wzór tablicy informacyjnej FDS
Wzór​_tablicy​_informacyjnej​_FDS.docx 0.02MB
Zmieniona Lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania z FDS nabór 092018-zmiana nr2
Zmieniona​_Lista​_zadań​_zatwierdzonych​_do​_dofinansowania​_z​_FDS​_nabór​_092018​_-​_zmiana​_nr​_2.pdf 3.86MB
Wzór​_-​_Formularz​_razliczenia​_zaliczki​_FDS
Wzór​_-​_Formularz​_razliczenia​_zaliczki​_FDS.docx 0.02MB
Wzór​_Wniosku​_o​_płatność​_zaliczkową​_FDS
Wzór​_Wniosku​_o​_płatność​_zaliczkową​_FDS.docx 0.02MB
Zmieniona​​_Lista​​_nr​​_1​​_zadań​​_przyjętych​​_do​​_dofinansowania​​_FDS​​_03-2019​​_warm-maz​​_(zmiana​​_nr​​_1)-2
Zmieniona​​_Lista​​_nr​​_1​​_zadań​​_przyjętych​​_do​​_dofinansowania​​_FDS​​_03-2019​​_warm-maz​​_(zmiana​​_nr​​_1)-2​_v2.pdf 0.66MB
str​_1​_Zmieniona​_Lista​_nr​_1​_zadań​_przyjętych​_do​_dofinansowania​_FDS​_03-2019​_warm-maz​_(zmiana​_nr​_1)-2
str​_1​_Zmieniona​_Lista​_nr​_1​_zadań​_przyjętych​_do​_dofinansowania​_FDS​_03-2019​_warm-maz​_(zmiana​_nr​_1)-2.pdf 0.46MB
Aktualizacja​_wniosku​_FDS​_po​_zmianach(1)
Aktualizacja​_wniosku​_FDS​_po​_zmianach(1).xlsx 0.08MB
Wzór​_Sprawozdanie​_z​_realizacji​_zadań​_powiatowych​_i​_zadań​_gminnych​_-​_dla​_jst
Wzór​_Sprawozdanie​_z​_realizacji​_zadań​_powiatowych​_i​_zadań​_gminnych​_-​_dla​_jst.xls 0.04MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.08.2019 17:12 Urszula Kalinowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Fundusz Dróg Samorządowych 23.0 18.12.2019 14:47 Łukasz Lidman
Fundusz Dróg Samorządowych 22.0 07.11.2019 11:11 Łukasz Lidman
Fundusz Dróg Samorządowych 21.0 04.11.2019 14:52 Łukasz Lidman
Fundusz Dróg Samorządowych 20.0 31.10.2019 12:43 Łukasz Lidman
Fundusz Dróg Samorządowych 19.0 28.10.2019 13:45 Łukasz Lidman
Fundusz Dróg Samorządowych 18.0 28.10.2019 13:19 Łukasz Lidman
Fundusz Dróg Samorządowych 17.0 23.10.2019 13:35 Łukasz Lidman
Fundusz Dróg Samorządowych 16.0 11.10.2019 10:10 Łukasz Lidman
Fundusz Dróg Samorządowych 15.0 03.10.2019 12:07 Urszula Kalinowska
Fundusz Dróg Samorządowych 14.0 03.10.2019 11:57 Urszula Kalinowska
Fundusz Dróg Samorządowych 13.0 03.10.2019 11:54 Urszula Kalinowska
Fundusz Dróg Samorządowych 12.0 02.10.2019 12:08 Łukasz Lidman
Fundusz Dróg Samorządowych 11.0 02.10.2019 12:07 Łukasz Lidman
Fundusz Dróg Samorządowych 10.0 01.10.2019 09:10 Łukasz Lidman
Fundusz Dróg Samorządowych 9.0 01.10.2019 09:07 Łukasz Lidman
Fundusz Dróg Samorządowych 8.0 01.10.2019 09:05 Łukasz Lidman
Fundusz Dróg Samorządowych 7.0 11.09.2019 11:32 Łukasz Lidman
Fundusz Dróg Samorządowych 6.0 04.09.2019 12:01 Łukasz Lidman
Fundusz Dróg Samorządowych 5.0 04.09.2019 11:49 Łukasz Lidman
Fundusz Dróg Samorządowych 4.0 04.09.2019 11:41 Łukasz Lidman
Fundusz Dróg Samorządowych 3.0 04.09.2019 11:02 Łukasz Lidman
Fundusz Dróg Samorządowych 2.0 04.09.2019 11:00 Łukasz Lidman
Fundusz Dróg Samorządowych 1.0 26.08.2019 17:12 Urszula Kalinowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP