W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – dodatkowy nabór wniosków na 2020 rok

21.05.2020

Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłasza dodatkowy nabór wniosków na 2020 rok w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

Wojewoda Warmińsko-Mazurski informuje, że kwota środków na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przyznanych dla województwa warmińsko-mazurskiego na 2020 rok wynosi 58 817 753,08 zł.

Organizator składa wniosek do wojewody o objęcie w danym roku dopłatą, zawierający w szczególności:

1) nazwę organizatora i numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) linie komunikacyjne, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej;

3) planowaną wielkość pracy eksploatacyjnej wyrażonej w wozokilometrach wykonywaną na każdej linii, o której mowa w pkt 2, w danym roku budżetowym;

4) planowaną kwotę deficytu każdej linii, o której mowa w pkt 2, w danym roku budżetowym;

5) planowaną łączną kwotę dopłaty w danym roku budżetowym.

Do wniosku organizator dołącza dokumenty potwierdzając dane i informacje zawarte we wniosku.

Od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. dopłatę ustala się w kwocie nie wyższej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra (przejazd 1 autobusu na odległość 1 km) przewozu o charakterze użyteczności publicznej.

Organizator planuje wyłącznie linie komunikacyjne, które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy tj. 18 lipca 2019 r. i umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na tych liniach została zawarta po wejściu  w życie ustawy tj. po 18 lipca 2019 r.

Wnioski o udzielenie dofinasowania w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” należy przesyłać listownie na adres: Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 - 575 Olsztyn oraz poprzez platformę e-PUAP,. w terminie od 22 maja 2020 r. do 29 maja  2020 r.

Wnioski można też składać przy wejściu od strony ul. Piłsudskiego w Olsztynie, gdzie ustawione są skrzynki nadawcze na składanie dokumentów. Daje to możliwość przekazania kompletu podpisanych dokumentów bez fizycznego kontaktu z pracownikami urzędu. Jeżeli potrzebujesz potwierdzenia złożenia dokumentów, w takim przypadku nastąpi to za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Ciebie adres. Dlatego pamiętaj, aby do przekazanego kompletu dokumentów dołączyć adres e-mail do kontaktu i informację     z prośbą o przesłanie na wskazany adres e-mail potwierdzenia złożenia dokumentów. Wniosek doręczony po upływie tego terminu lub nieuzupełniony w ww. terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Wnioski złożone po ww. terminie zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych. Dla wniosków przesłanych pocztą data 29 maja 2020 roku jest ostatecznym terminem nadania przesyłki. Wnioski opatrzone późniejszą datą nadania zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

Materiały

WNIOSEK O OBJĘCIE DOPŁATĄ W 2020 ROKU REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH ORGANIZATORA W ZAKRESIE PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
wniosek.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.05.2020 12:50 Urszula Kalinowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Infrastruktury i Nieruchomości
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – dodatkowy nabór wniosków na 2020 rok 3.0 22.05.2020 12:45 Kamil Olszewski
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – dodatkowy nabór wniosków na 2020 rok 2.0 21.05.2020 07:19 Urszula Kalinowska
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – dodatkowy nabór wniosków na 2020 rok 1.0 11.05.2020 12:50 Urszula Kalinowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP