W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

WJAZD – PRZEJAZD - POBYT NA WĘGRZECH

22.01.2021

Flag_of_Hungary

Przywrócono tymczasowo kontrole na granicy Węgier od 1 września 2020 roku - Rozporządzenie Rządu Nr 407/2020 (VIII.30.) (A Kormány 407/2020. (VIII. 30.) Korm. Rendelete a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról).

Wprowadzono ograniczenia w podróżach od 1 września 2020 roku - Rozporządzenie Rządu Nr 408/2020 (VIII.30.) XXXX) (A Kormány 408/2020. (VIII. 30.) (Korm. Rendelete a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól). Rozporządzenie dotyczy przekraczania granicy Węgier
z paszportem lub innym dokumentem podróży w celach nieoficjalnych (prywatnych). Ww. rozporządzenie uzupełniono Rozporządzeniem Rządu nr 422/2020 (IX.4.) o modyfikacji zasad podróżowania podczas epidemii zawartych w Rozporządzenia Rządu nr 408/2020 o ograniczeniach w podróżowaniu podczas trwania stanu gotowości epidemicznej (A Kormány 422/2020. (IX. 4.) Korm. Rendelete a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet járványügyi utazási részletszabályaival kapcsolatos módosításáról).

Obcokrajowcy posiadający stały pobyt i członkowie ich rodzin oraz osoby posiadające dokumenty uprawniające do pobytu powyżej 90 dni, wydane przez węgierski urząd migracyjny traktowani są na równi z obywatelami węgierskimi. Przy wjeździe należy okazać dokumenty potwierdzające powyższe. Tak jak obywateli Węgier traktuje się sportowców, artystów i personel techniczny wydarzeń artystycznych.

Rozporządzenie nie dotyczy:

- przekraczania granicy w ruchu towarowym;

- przekraczania granicy z paszportem dyplomatycznym i służbowym (ustawa XII. Z 1998 roku);

- osób przekraczających granicę z paszportem prywatnym lub innym dokumentem z wizytą oficjalną (cel wizyty należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami)

- osób, które udowodnią, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy przeszły chorobę COVID-19.

 

W dniu 5 listopada br. Rozporządzenie Rządu nr 484/2020 (XI.10.) o drugim etapie działań ochronnych stosowanych w okresie stanu zagrożenia (A Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. Rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről) wprowadza na Węgrzech stan wyjątkowy oraz kolejne ograniczenia na 30 dni. Obowiązywanie ograniczeń przedłużono do dnia 1 lutego br. (możliwe jest dalsze przedłużenie tego okresu). Na obszarze całego kraju wprowadzono zakaz poruszania się w godzinach 20.00 – 05.00 (wyjątkiem są wykonujący pracę, dojeżdżający do pracy, konieczność uniknięcia strat materialnych, sytuacje dotyczące zagrożenia zdrowia i życia itp.). Pozostałe osoby powinny powrócić do miejsca zamieszkania do godziny 20.00. Obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa w miejscach publicznych (m.in. na ulicy, w sklepach, urzędach itp.). Maseczkę lekarską, ochronną, tekstylną lub wykonaną z innego materiału należy nosić w taki sposób aby stale zakrywała nos i usta. Obowiązuje zachowywanie tzw. dystansu społecznego (1,5 metra pomiędzy osobami znajdującymi się w jednym miejscu). Zamknięte zostają restauracje (możliwa sprzedaż posiłków na wynos). Sklepy, zakłady fryzjerskie, punkty rzemieślniczo-usługowe itp. będą otwarte do godz. 19:00, dużej jedynie apteki i stacje benzynowe. Hotele nie przyjmują turystów, jedynie podróżujących w celach biznesowych lub szkoleniowych. Zamknięte są obiekty rozrywkowe (kluby fitness, pływalnie kryte, teatry, muzea, ZOO). Zakazano wszystkich zgromadzeń/imprez. W imprezach rodzinnych, prywatnych może brać udział po 10 osób. W uroczystościach kościelnych jak i cywilnych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby odpowiedzialne za ich organizowanie oraz spośród rodziny rodzice, rodzeństwo i świadkowie. W pogrzebach może brać udział najwyżej 50 osób. Imprezy sportowe odbywają się jedynie bez udziału widzów. Dozwolone jest uprawianie sportu na wolnym powietrzu, natomiast zabrania się uprawiania amatorskiego sportu zespołowo. Szkolnictwo wyższe może funkcjonować tylko on-line, zamknięte zostały domy studenckie, internaty. Szkoły średnie powyżej 8 klas przechodzą na nauczanie zdalne. Tylko żłobki, przedszkola i szkoły podstawowe dla dzieci poniżej 14 roku życia pozostają otwarte. Wprowadzono/potwierdzono prawo bezpłatnego parkowania w centrach miast. Zapowiedziano kontrole policyjne przestrzegania przepisów
i nakładanie kar na osoby, które nie przestrzegają ww. przepisów.

TRANZYT

Cudzoziemcy w tranzytowym ruchu osobowym mogą wjechać na terytorium Węgier jeśli poddadzą się na granicy badaniu zdrowia (zwykle pomiar temperatury) i badanie to nie stwierdzi podejrzenia zarażenia COVID-19.

Dalszym warunkiem wjazdu w celu tranzytu jest:

 

- spełnienie warunki kodeksu kontroli granicznej Schengen;

- wiarygodne potwierdzenie celu podróży oraz kraj docelowego;

- gwarancja wjazd do kraju sąsiadującego z Węgrami i będącego na planowanej trasie jego podróży.

 

Cudzoziemcy w ruchu osobowym tranzytowym przez terytorium Węgier mogą przejechać tylko wyznaczonymi trasami:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo

Informacje o przejściach granicznych, wjeździe i wyjeździe z Węgier w drogowym ruchu tranzytowym,  trasach przejazdu, czasie oczekiwania na odprawę, informacje o sytuacji drogowej, miejscach postojów oraz czasie wyznaczonym na opuszczenie terytorium Węgier itp. znajdują się na stronie internetowej policji http://www.police.hu/en/news

Terytorium Węgier należy opuścić w ciągu 24 godzin. Poruszając się wyznaczoną trasą, można przerwać podróż - oprócz miejsc wyznaczonych - tylko w sytuacji awaryjnej wymagającej nagłej interwencji technicznej lub medycznej.

TRANZYT NA LOTNISKO I Z LOTNISKA

Przejazd tranzytowy na lotnisko, jak również z lotniska może się odbyć tak jak ogólny tranzyt. Tranzytowy przewóz osób może się odbyć w ramach działalności gospodarczej podmiotu zajmującego się trasportem drogowym osób. Kierowcę zatrudnionego w podmiocie zajmującym się trasportem drogowym osób obowiązują § 10/A. i § 10/B Rozporządzenia Rządu nr 408/2020 (VIII.30.) o ograniczeniach w podróżowaniu w okresie gotowości epidemicznej, tj. może wjechać na terytorium Węgier bez ograniczeń. Wobec osoby wjeżdżającej (będącej w tranzycie) stosuje się zasady zawarte w § 14 ww. Rozporządzenia. Pasażer korzystający z lotniska ma obowiązek zgłosić tranzyt, okazać np. kolejny bilet i dokument umożliwiający wjazd do kolejnego państwa. Nie jest wymagany test na obecność wirusa.

 

Ogólne warunki tranzytu stosuje się również w przypadku osób, które z ww. powodu przemieszczają się własnym pojazdem na lotnisko lub z lotniska. Należy poruszać się najkrótszymi trasami pomiędzy lotniskiem a wyznaczonymi trasami tranzytowymi.

Wjazd i transport osób inny niż w ww. przypadkach możliwy jest tylko na podstawie ogólnych zasad wjazdu (§ 2 – 7 Rozporządzenia).

 

PODRÓŻ BIZNESOWA I W CELACH GOSPODARCZYCH

Cudzoziemiec przyjeżdżający na Węgry w związku z działalnością biznesową lub gospodarczą mogący potwierdzić faktyczne okoliczności przy wjeździe, może wjechać na terytorium Węgier bez ograniczeń.

Za podróż biznesową lub w celu gospodarczym można uznać działalność gospodarczą podmiotu gospodarczego lub innego podmiotu prawnego prowadzoną w celu uzyskania zysku lub dochodu itp.

Jeśli w trakcie wjazdu na Węgry cudzoziemca powstaną wątpliwości związane z potwierdzeniem wiarogodności ww. uzasadnienia, będą go obowiązywać postanowienia zgodne z § 5 -7 (nie zostanie wpuszczony; może wystąpić o pozwolenie, które wiąże się z odbyciem kwarantanny).

Wzór poświadczenia celu podróży biznesowej

http://www.police.hu/sites/default/files/Igazol%C3%A1s%20%C3%BCzleti%20vagy%20gazdas%C3%A1gi%20c%C3%A9l%C3%BA%20beutaz%C3%A1shoz%20-%20Certificate%20for%20business%20travellers.pdf

Bez ograniczeń może wjechać na terytorium Węgier osoba pełniąca funkcje kierowniczą lub pracownik firmy - podmiotu powiązanego. Służbowy cel podróży należy udowodnić. 

 

PRZYJAZD NA IMPREZY SPORTOWE I KULTURALNE

Możliwy jest przyjazd na międzynarodowe imprezy sportowe i kulturalne pod warunkiem:

- poddania się na granicy badaniu zdrowia, które nie stwierdzi podejrzenia zarażenia COVID-19;

- przedstawienia biletu uprawniającego do udziału w ww. imprezach;

- przedstawienia negatywnego wyniku badania molekularnego - SARS-CoV-2 PCR test – wykonanego w ciągu 3 dni, potwierdzonego w języku węgierskim lub angielskim.

Terytorium Węgier należy opuścić w ciągu 72 godzin licząc od momentu wjazdu.

 

POBYT NA WĘGRZECH

Od 1 września 2020 r. cudzoziemcy nie mogą wjechać na Węgry w ruchu osobowym W CELU POBYTU.

Wyjątek stanowią osoby, które udowodnią cel podróży i otrzymają pozwolenie od odpowiedniego organu policji w zależności od planowanego miejsca przekroczenia granicy (należy wskazać
w formularzu miejsce przekroczenia granicy).

https://ugyintezes.police.hu/en/ugyinditas-ellenorzes?caseid=636f7669642d3032

O pozwolenie można ubiegać się tylko drogą elektroniczną poprzez stronę www.police.hu w języku węgierskim lub angielskim dokumentując swoją prośbę zgodnie z celem podróży:

- udział w postepowaniach sądowych lub urzędowych;

- skierowanie do placówki leczniczej;

- przystąpienie do egzaminów szkolnych/studenckich;

- wykonywanie pracy związane z działalnością transportową (dotarcie do miejsca rozpoczęcia pracy);

- udział w uroczystościach rodzinnych (śluby, chrzciny, pogrzeby);

- opieka nad bliskimi zgodnie z Kodeksem Cywilnym;

- udział w znaczących międzynarodowych imprezach sportowych, kulturalnych, kościelnych;

- inny szczególny powód nie wymieniony powyżej.

 

Oryginały dokumentów potwierdzających ww. cele POBYTU należy mieć przy sobie podczas przekraczania granicy i okazać je na wezwanie urzędnika.

Stan zdrowia osób posiadających powyższe pozwolenia może być sprawdzany na granicy. Podróżny musi poddać się badaniu. Osoby podejrzane o zarażenie koronawirusem nie będą wpuszczone na terytorium Węgier.

Jeżeli badanie nie stwierdzi zarażenia, osoby będą kierowane do odbycia 10-dniowej kwarantanny lub kwarantanny domowej. 

Osoba odbywająca we wskazanym ośrodku kwarantannę może ubiegać się - w urzędzie sanitarnym, który kwarantannę zarządził - o wydanie pozwolenia na wykonanie 2 testów (SARS-CoV-2 PCR test)
w ciągu 5 dni w odstępie 48 godzin, celem uzyskania zwolnienia z kwarantanny.

Do zwolnienia z kwarantanny bierze się pod uwagę również test wykonany w jednym z krajów strefy Schengen, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie (badanie molekularne SARS-CoV-2 PCR potwierdzone
w języku węgierskim lub angielskim).