W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona danych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Celem wypełnienia obowiązku, wynikającego z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) uprzejmie informuję, co następuje:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, mający siedzibę przy ul. Kujawskiej 4, 
(85 -031) Bydgoszcz.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz,
 2. przez adres skrzynki do e-doręczeń, lub e-mail: wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl.​​​​​​
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD) z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pwisbydgoszcz.pl lub danych kontaktowych administratora.

Do IOD w WSSE w Bydgoszczy należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

 1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań publicznych powierzonych do realizacji administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 3. gdy będzie to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6. ust. 1 lit. d RODO);
 4. do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, diagnozy medycznej, opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
 5. ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, jak ochrona przed transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi (art. 9 ust. 2 lit. i RODO);
 6. gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby, przed zawarciem umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO);
 7. na podstawie udzielonej zgody (art. 6. ust. 1 lit. a RODO).

Jako podmiot publiczny możemy się z Panią/Panem komunikować za pośrednictwem usługi doręczeń elektronicznych na podstawie art. 20 i 25 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1, art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Możemy również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie spraw wyłączonych z RODO, a wynikających z przepisów prawa, tj. art. 13 ustawy o ochronie danych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom.

W przypadkach, gdy przepisy prawa tego nie wymagają, nie powinna Pani/Pan przekazywać nam danych osobowych osób trzecich, a jeśli dane takie zostaną jednak przekazane uważa się, że odbyło się to za zgodą tych osób.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą:

 1. strony i uczestnicy postępowań;
 2. osoby które w związku z przetwarzaniem danych będą mogły się z nimi zapoznać, jeśli mamy obowiązek upubliczniania tych danych;
 3. wszystkie osoby objęte Pani/Pana zgodą;
 4. w przypadkach określonych przepisami prawa, zobowiązującymi nas do przekazywania posiadanych danych osobowych innym podmiotom w celu:
 • zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, rozpoznawania i monitorowania sytuacji epidemiologicznej oraz zapewnienia systemu wczesnego powiadamiania o zagrożeniu epidemicznym w kraju, w tym również w celu analizy i interpretacji wyników badań;
 • prowadzenia spraw przez organy publiczne. Organy publiczne w ramach prowadzonych postępowań nie są jednak uznawane za odbiorców tych danych, a przetwarzanie przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do celów przetwarzania.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi WSSE w Bydgoszczy zawarła umowę na dostawę oprogramowania, serwisu teleinformatycznego, zewnętrznego audytu.

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
W oparciu o przetwarzane Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania przez nas Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od:

 1. rodzaju sprawy, jaka została wniesiona do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt. Pani/Pana dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej ze względu na to, że materiały będące we władaniu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego;
 2. okresu obowiązywania umowy oraz czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy;
 3. realizacji celu przetwarzania lub odwołania zgody. W przypadku przetwarzania danych osobowych wyłącznie na podstawie wyrażania zgody na takie przetwarzanie, odwołanie zgody nie na wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • zaistnieją uzasadnione przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;
 • ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

Aby mieć pewność, że nie udostępnimy Pani/Pana danych osobom nieuprawnionym w przypadku powzięcia wątpliwości, co do tożsamości osoby, stosujemy w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej procedury autoryzacji, co może wiązać się ze skierowaniem do Pani/Pana prośby o dodatkowe informacje weryfikujące.

Informacje o źródle pochodzenia danych osobowych przysługują Pani/Panu w zakresie, w jakim nie ma to wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek lub dowolność podania nam danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację uzależnione jest od rodzaju sprawy w związku, z którą dane są przetwarzane. Może to być sytuacja, kiedy podanie danych jest: 

 1. warunkiem uczestniczenia w czynnościach podejmowanych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego lub Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy - niepodanie tych danych, może oznaczać utratę możliwości podjęcia czynności lub niemożność zawarcia umowy;
 2. obowiązkiem wynikających z przepisu prawa, jeśli tych danych nie będziemy posiadali, Pani/Pana sprawa nie będzie mogła zostać rozpatrzona;
 3. niezbędne do wykonania zadania powierzonego do realizacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jeśli tych danych nie będziemy posiadali, realizacja takiego zadania może być utrudniona, jak również Pani/Pana sprawa nie będzie mogła zostać rozpatrzona; 
 4. niezbędne do dokonania czynności, na którą wyrazi Pani/Pan zgodę.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  narusza przepisy o ochronie tych danych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW WSSE w Bydgoszczy zostały określone w naszej Polityce Prywatności, której treść jest dostępna na stronie internatowej www.gov.pl/web/wsse-bydgoszcz Baza wiedzy.

Materiały

Informacja dotycząca spraw załatwianych milcząco
informacja​_dotyczaca​_spraw​_zalatwianych​_milczaco​_20210525.pdf 0.33MB
Informacja dla spraw załatwianych drogą elektroniczną v.1.0
informacja​_dla​_spraw​_zalatwianych​_droga​_elektroniczna​_v10​_20210525.pdf 0.34MB
Informacja do wniosku o udostępnienie informacji publicznej i na BIP v.1.0
informacja​_do​_wniosku​_o​_udostepnienie​_informacji​_publicznej​_i​_na​_BIP​_v10​_20210525.pdf 0.31MB
Informacja dla składanych skarg i wniosków v.1.1
informacja​_dla​_skladanych​_skarg​_i​_wnioskow​_v11​_20210525.pdf 0.33MB
Informacja dla podmiotu medycznego v.1.1
informacja​_dla​_podmiotu​_medycznego​_v11​_20210525.pdf 0.25MB
Informacja o realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych
informacja​_o​_realizacji​_zadan​_w​_sytuacjach​_kryzysowych​_20210525.pdf 0.23MB
Informacja do wniosku o odbycie stażu, praktyki zawodowej v.1.1
informacja​_do​_wniosku​_o​_odbycie​_stazu,​_praktyki​_zawodowej​_v11​_20210525.pdf 0.23MB
Informacja dla KM uczestników spotkań i uroczystości PWIS v.1.0
informacja​_dla​_KM​_uczestnikow​_spotkan​_i​_uroczystosci​_PWIS​_v10​_20210525.pdf 0.46MB
Informacja dla uczestników procesu rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych innych
informacja​_dla​_uczestnikow​_procesu​_rekrutacji​_oraz​_zgoda​_na​_przetwarzanie​_danych​_innych​_20210525.pdf 0.33MB
Informacja o przetwarzaniu DO wz z zamówieniami publicznymi
informacja​_o​_przetwarzaniu​_DO​_wz​_z​_zamowieniami​_publicznymi​_20210525.pdf 0.23MB
Polityka prywatności v.1.1
polityka​_prywatności​_v11​_20210525.pdf 0.30MB
Wniosek o zabezpieczenie nagrania z monitoringu wizyjnego
wniosek​_o​_zabezpieczenie​_nagrania​_z​_monitoringu​_wizyjnego​_20210525.pdf 0.59MB
Wniosek o realizację praw osób v.1.1
wniosek​_o​_realizacje​_praw​_osob​_v11​_20210525.pdf 0.67MB
Informacja dotycząca pomiaru temperatury w WSSE w Bydgoszczy
informacja​_dotyczaca​_pomiaru​_temperatury​_w​_WSSE​_w​_Bydgoszczy​_20210525.pdf 0.22MB
Informacja dla osób fizycznych związana z działaniami podejmowanymi przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19. - v.2.0
informacja​_dla​_osob​_ktorych​_dane​_osobowe​_sa​_przet​_przez​_PWIS​_w​_celu​_zapob​_przeciwdz​_i​_zwalczania​_chorob​_zakaznych​_v​_20.pdf 0.39MB
Informacja dotycząca przetwarzania i informowania pracowników o przetwarzaniu ich danych osobowych w zw. z zawarciem, trwaniem i zakończeniem stosunku pracy. - v.2.0
informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych​_pracownikow​_WSSE​_w​_Bydgoszczy​_v​_20.pdf 0.35MB
{"register":{"columns":[]}}