W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie reprezentowana przez Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego/Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 i Nowogrodzkiej 82.
2.    Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej można uzyskać pod adresem iod@wsse.waw.pl telefon 22 620 90 01-06.
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu:
 
•    ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych,
•    wykonywania badań laboratoryjnych i pomiarów.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
•    ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
•    ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
•    ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
•    ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
•    ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych;
•    ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;
•    ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych;
•    ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
•    ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
•    ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
•    ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
 
4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
6.    Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadku gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
8.    Podanie przez Państwa danych osobowych w celu realizacji zleconych badań jest konieczne, aby Administrator mógł dopełnić żądanie od osoby której dane dotyczą. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość wykonania zlecenia.
9.    Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10.    Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Jakie dane zbieramy?

Podczas wizyty na stronie automatycznie zbierane są dane dotyczące odwiedzin. Znamy datę i czas nadejścia zapytania, adres IP, informacje o przeglądarce, protokole wykorzystywanym do komunikacji oraz błędach, które wystąpiły.
Korzystamy również z dodatkowych narzędzi do analizy zachowań użytkowników.

W jaki sposób wykorzystujemy dane?

Dane zebrane podczas wizyty są wykorzystywane do celów związanych z administrowaniem strony. Informacje uzyskane z narzędzi do analizy zachowań użytkowników dają nam wiedzę o tym w jakim kierunku się rozwijać.

Wykorzystanie ciasteczek

Podczas wizyty na stronie serwer zapisuje na dysku użytkownika krótkie pliki tekstowe zwane ciasteczkami. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych oraz nie ingerują w działanie komputera. Służą do identyfikacji przeglądarki i są wymagane do korzystania z niektórych funkcji dostępnych na stronie.

W przypadku naruszenia prawa lub kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dane mogą zostać udostępnione osobom do tego uprawnionym.

                                                                                                                       

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.12.2020 08:37 Iwona Sobiechowska - Żołna
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Michał Majewski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna RODO 3.0 08.02.2021 12:46 Iwona Sobiechowska - Żołna
Klauzula informacyjna RODO 2.0 28.01.2021 08:58 Iwona Sobiechowska - Żołna
Klauzula informacyjna RODO 1.0 15.12.2020 08:37 Iwona Sobiechowska - Żołna

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP