W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

DANE KONTAKTOWE ADMINISTARTORA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie reprezentowana przez Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego/Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 79, 00-875 Warszawa.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie można uzyskać pod adresem iod@wsse.waw.pl lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu /fn0v57sx3v/skrytka

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobieganie powstawania chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
 • wykonywanie badań laboratoryjnych i pomiarów;
 • przyjmowanie skarg, wniosków oraz udzielanie informacji.

PODSTAWY PRZETWARZANIA
a) w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora Danych na podstawie przepisów prawa – Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

b) w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez Administratora Danych Osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 • ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

c) w przypadku zawarcia umowy na wykonanie badań, usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – Państwa dane osobowe przetwarzane są:
w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy;

 • na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 • na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
 • ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.         

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH WYNIKA W SZCZEGÓLNOŚCI Z:

 • ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
 • z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
 • ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
 • ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych;
 • ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;
 • ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych;
 • ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków;
 • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych.   

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

INFORMACJA NA TEMAT PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora Danych Osobowych, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych
i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, banki w celu realizacji przelewów, podmiotom publicznym w ramach zawartych porozumień
i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego/Wojewódzką Stację Sanitarno–Epidemiologicznej w Warszawie. Przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub brak realizacji umowy.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI ORAZ PROFILOWANIU     
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Jakie dane zbieramy?

Podczas wizyty na stronie automatycznie zbierane są dane dotyczące odwiedzin. Znamy datę i czas nadejścia zapytania, adres IP, informacje o przeglądarce, protokole wykorzystywanym do komunikacji oraz błędach, które wystąpiły.
Korzystamy również z dodatkowych narzędzi do analizy zachowań użytkowników.

W jaki sposób wykorzystujemy dane?

Dane zebrane podczas wizyty są wykorzystywane do celów związanych z administrowaniem strony. Informacje uzyskane z narzędzi do analizy zachowań użytkowników dają nam wiedzę o tym w jakim kierunku się rozwijać.

Wykorzystanie ciasteczek

Podczas wizyty na stronie serwer zapisuje na dysku użytkownika krótkie pliki tekstowe zwane ciasteczkami. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych oraz nie ingerują w działanie komputera. Służą do identyfikacji przeglądarki i są wymagane do korzystania z niektórych funkcji dostępnych na stronie.

W przypadku naruszenia prawa lub kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dane mogą zostać udostępnione osobom do tego uprawnionym.
                                                                                                         

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.12.2020 08:37 Iwona Sobiechowska - Żołna
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Michał Majewski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna RODO 7.0 04.04.2022 08:04 Iwona Sobiechowska - Żołna
Klauzula informacyjna RODO 6.0 18.08.2021 12:26 Joanna Narożniak
Klauzula informacyjna RODO 5.0 21.06.2021 13:50 Iwona Sobiechowska - Żołna
Klauzula informacyjna RODO 4.0 21.06.2021 13:48 Iwona Sobiechowska - Żołna
Klauzula informacyjna RODO 3.0 08.02.2021 12:46 Iwona Sobiechowska - Żołna
Klauzula informacyjna RODO 2.0 28.01.2021 08:58 Iwona Sobiechowska - Żołna
Klauzula informacyjna RODO 1.0 15.12.2020 08:37 Iwona Sobiechowska - Żołna

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}