W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nowy wzór karty zgonu

23.02.2015

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 marca 2015 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741 i 1888), które regulują zasady i tryb rejestracji stanu cywilnego oraz dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 144 ust. 7 w związku z art. 149 ww. ustawy, z dniem 1 marca 2015 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu. W załączniku do rozporządzenia zawarty jest (możliwy do pobrania i korzystania) wzór karty zgonu.

W związku z powyższym należy zwrócić uwagę, że od dnia 1 marca 2015 r. w ww. rozporządzeniu określono zakres danych jakie będą zawarte w karcie zgonu od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 1 stycznia 2018 r. Zgodnie z ww. rozporządzeniem karta zgonu, będzie możliwa do sporządzenia w obu postaciach tj. papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem lub elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego bezpiecznym podpisem elektronicznych weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu osoby sporządzającej kartę zgonu.

Stosownie do zakresu upoważnienia (art. 144 ust. 7 ww. ustawy), oraz zgodnie z brzmieniem art. 144 ust. 3 ww. ustawy, opracowując wzór karty zgonu uwzględniono regulacje w zakresie danych, które są zawarte w art. 11 ust. 3b i 3c ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.), które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Odpowiednie przepisy ustawowe dopuszczają możliwość odstępstwa od wskazywania określonych danych, jeżeli nie są one znane.

Ww. rozporządzenie traci moc z dniem 1 stycznia 2018 r.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 144 ust. 4 ww. ustawy dane zawarte w karcie zgonu dla potrzeb statystyki publicznej będą przetwarzane przez kierownika urzędu stanu cywilnego i przesyłane służbom statystyki publicznej.

Lekarze wykonujący indywidualną praktykę lekarską, lekarze (osoby) powołane przez starostę do stwierdzania zgonu i jego przyczyny, oraz dyrektorzy szpitali są zobowiązani do zapoznania się z wchodzącymi w życie nowymi przepisami prawnymi.

Art. 144 ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego stanowi:

„3. Do dnia 1 stycznia 2018 r. karta zgonu zawiera oprócz danych, o których mowa w art. 11 ust. 3b i 3c ustawy zmienianej w art. 114 (ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych), jeżeli są znane:

 1. informacje o miejscu zgonu, jego przyczynach, osobie stwierdzającej przyczyny zgonu oraz sposobie stwierdzenia przyczyn zgonu;
 2. w przypadku dziecka do roku życia:
  1. godzinę urodzenia, informacje o stanie jego zdrowia w chwili urodzenia: długość, ciężar ciała, punkty w skali Apgar,
  2. informacje o przebiegu ciąży i porodzie: okres trwania ciąży, wielorakość porodu oraz liczbę dzieci urodzonych przez matkę;
 3. nazwę podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz nazwisko i imię (imiona) sporządzającego kartę zgonu;
 4. wykształcenie zmarłego;
 5. miejsce zamieszkania zmarłego, w tym okres przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy.
 6. Dane, o których mowa w ust. 1–3, są przetwarzane, dla potrzeb statystyki publicznej, przez kierownika urzędu stanu cywilnego i przesyłane służbom statystyki publicznej.
 7. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty zgonu, o której mowa w ust. 3, w tym sporządzanej w formie dokumentu elektronicznego, uwzględniając zakres danych konieczny do sporządzenia aktu zgonu oraz umożliwienia pochówku osoby zmarłej”.

Materiały


Komunikat.doc 0.09MB

Komunikat.pdf 2.84MB

Załącznik - karta zgonu - wzór.doc 0.17MB

Załącznik - karta zgonu - wzór.pdf 0.20MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
30.10.2017 10:01 Dominika Waligórska
Pierwsza publikacja:
22.11.2017 13:17 Dominika Waligórska