Katarzyna Głowala

Podsekretarz stanu

 • Sławomir Gadomski

  Sławomir Gadomski

sekretariat: (22) 63 49 230
fax: (22) 634 95 40

email: sekretariat-sg@mz.gov.pl 

Kompetencje

Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 1. Departament Budżetu i Finansów,
 2. Departament Oceny Inwestycji,
 3. Wieloosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego.

Nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

 1. Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
 2. Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
 3. Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
 4. Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
 5. Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
 6. regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
 7. Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.

Wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 - zdrowie.

Wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należące do właściwości Ministra w zakresie:

 1.  zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, opracowania planu działalności na rok następny, sporządzania sprawozdania z wykonania planu działalności i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok,
 2. audytu wewnętrznego. 

Sławomir Gadomski posiada wykształcenie wyższe z zakresu finansów i bankowości oraz matematyki finansowej, jest na końcowym etapie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta.
Posiada 10-letnie doświadczenie w audycie wewnętrznym w sektorze finansowym, głównie w zakładach ubezpieczeń (w Grupie PZU), w tym ponad 4 lata jako zarządzający zespołami audytowymi. Brał udział w projektach audytowych / doradczych w obszarach finansów, zarządzania korporacyjnego, zarządzania ryzykiem i sprawozdawczości finansowej.
Przez ostatnie 2 lata jako Zastępca Dyrektora, kierował pionem Zarządzania i Finansów w największym instytucie badawczym w Polsce - Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, gdzie nadzorował obszary:

 • zarządzania strategicznego i korporacyjnego,
 • controllingu finansowego,
 • HR,
 • IT
 • inwestycji,
 • zakupów,
 • audytu wewnętrznego,
 • bezpieczeństwa,
 • prowadził nadzór nad projektami restrukturyzacyjnymi / optymalizacyjnymi w różnych obszarach działalności Instytutu (medyczny, finansowy, administracyjny).

Obszary specjalizacji Sławomira Gadomskiego to:

 • zarządzanie strategiczne i zarządzanie korporacyjne,
 • zarządzanie finansami i controlling finansowy,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • zarządzanie inwestycjami,
 • sprawozdawczość finansowa i rachunkowość finansowa,
 • audyt wewnętrzny i rewizja finansowa.

Prywatnie żonaty, ojciec dwójki dzieci. Pasjonat sportów wytrzymałościowych, w szczególności kolarstwa i triathlonu. 

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.02.2019 09:45
Osoba publikująca: Mateusz Klimczak
Zmodyfikowano: 07.02.2019 09:45
Osoba modyfikująca: Mateusz Klimczak
Wytwarzający/ Odpowiadający: Rafał Babraj
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Sławomir Gadomski 1.0 07.02.2019 09:45 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP