Katarzyna Głowala

Podsekretarz stanu

 • Sławomir Gadomski

  Sławomir Gadomski

sekretariat: (22) 63 49 230
fax: (22) 634 95 40

email: sekretariat-sg@mz.gov.pl 

Kompetencje

1) Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomiski inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 1. Departament Budźetu, Finansów i Inwestycji
 2. Departament Polityki Zdrowotnej
 3. Wieloosobowe Stanowisko Pracy do sprawy Audytu Wewnętrznego

2) Nadzoruje też działalność jednostek Organizacyjnych podległuch lub nadzorowanych:

 1. Banku Tkanek Oka w Warszawie
 2. Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant" w Warszawie
 3. Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
 4. Krajowego  Centrum Bankowania Tkanek i Komórek
 5. Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
 6.  Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
 7.  Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
 8.  Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie,
 9.  regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
 10. Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
 11. Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie;

3)  wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) oraz innych przepisów
w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 - Zdrowie;
4) wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należące do właściwości Ministra w zakresie:

 1.  zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, opracowania planu działalności na rok następny, sporządzania sprawozdania z wykonania planu działalności i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok,
 2. audytu wewnętrznego. 

Sławomir Gadomski posiada wykształcenie wyższe z zakresu finansów i bankowości oraz matematyki finansowej, jest na końcowym etapie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta.
Posiada 10-letnie doświadczenie w audycie wewnętrznym w sektorze finansowym, głównie w zakładach ubezpieczeń (w Grupie PZU), w tym ponad 4 lata jako zarządzający zespołami audytowymi. Brał udział w projektach audytowych / doradczych w obszarach finansów, zarządzania korporacyjnego, zarządzania ryzykiem i sprawozdawczości finansowej.
Przez ostatnie 2 lata jako Zastępca Dyrektora, kierował pionem Zarządzania i Finansów w największym instytucie badawczym w Polsce - Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, gdzie nadzorował obszary:

 • zarządzania strategicznego i korporacyjnego,
 • controllingu finansowego,
 • HR,
 • IT
 • inwestycji,
 • zakupów,
 • audytu wewnętrznego,
 • bezpieczeństwa,
 • prowadził nadzór nad projektami restrukturyzacyjnymi / optymalizacyjnymi w różnych obszarach działalności Instytutu (medyczny, finansowy, administracyjny).

Obszary specjalizacji Sławomira Gadomskiego to:

 • zarządzanie strategiczne i zarządzanie korporacyjne,
 • zarządzanie finansami i controlling finansowy,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • zarządzanie inwestycjami,
 • sprawozdawczość finansowa i rachunkowość finansowa,
 • audyt wewnętrzny i rewizja finansowa.

Prywatnie żonaty, ojciec dwójki dzieci. Pasjonat sportów wytrzymałościowych, w szczególności kolarstwa i triathlonu. 

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 11.10.2018 17:47
Osoba publikująca: Kinga Łuszczyńska
Zmodyfikowano: 11.10.2018 17:47
Osoba modyfikująca: Kinga Łuszczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Rafał Babraj
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Sławomir Gadomski 1.0 11.10.2018 17:47 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP