Katarzyna Głowala

Podsekretarz stanu

 • Sławomir Gadomski

  Sławomir Gadomski

sekretariat: (22) 63 49 230
fax: (22) 634 95 40

email: sekretariat-sg@mz.gov.pl 

Kompetencje

Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 1. Departament Budźetu, Finansów i Inwestycji,
 2. Departament Polityki Zdrowotnej,
 3. Wieloosobowe Stanowisko Pracy do sprawy Audytu Wewnętrznego.

Nadzoruje działalność jednostek Organizacyjnych podległuch lub nadzorowanych:

 1. Banku Tkanek Oka w Warszawie
 2. Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
 3. Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant" w Warszawie,
 4. Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,
 5. Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
 6. Instytutu Gruźlicy i Chorób Pluc w Warszawie,
 7. Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
 8. Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia  Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
 9. Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
 10. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
 11. Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
 12. Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
 13. Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
 14. Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 15. Krajowego  Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
 16. Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
 17. Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
 18. Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr. hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
 19. Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
 20. Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie,
 21. regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
 22. Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
 23. Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie;

Wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 - Zdrowie;

Wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należące do właściwości Ministra w zakresie:

 1.  zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, opracowania planu działalności na rok następny, sporządzania sprawozdania z wykonania planu działalności i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok,
 2. audytu wewnętrznego. 

Sławomir Gadomski posiada wykształcenie wyższe z zakresu finansów i bankowości oraz matematyki finansowej, jest na końcowym etapie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta.
Posiada 10-letnie doświadczenie w audycie wewnętrznym w sektorze finansowym, głównie w zakładach ubezpieczeń (w Grupie PZU), w tym ponad 4 lata jako zarządzający zespołami audytowymi. Brał udział w projektach audytowych / doradczych w obszarach finansów, zarządzania korporacyjnego, zarządzania ryzykiem i sprawozdawczości finansowej.
Przez ostatnie 2 lata jako Zastępca Dyrektora, kierował pionem Zarządzania i Finansów w największym instytucie badawczym w Polsce - Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, gdzie nadzorował obszary:

 • zarządzania strategicznego i korporacyjnego,
 • controllingu finansowego,
 • HR,
 • IT
 • inwestycji,
 • zakupów,
 • audytu wewnętrznego,
 • bezpieczeństwa,
 • prowadził nadzór nad projektami restrukturyzacyjnymi / optymalizacyjnymi w różnych obszarach działalności Instytutu (medyczny, finansowy, administracyjny).

Obszary specjalizacji Sławomira Gadomskiego to:

 • zarządzanie strategiczne i zarządzanie korporacyjne,
 • zarządzanie finansami i controlling finansowy,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • zarządzanie inwestycjami,
 • sprawozdawczość finansowa i rachunkowość finansowa,
 • audyt wewnętrzny i rewizja finansowa.

Prywatnie żonaty, ojciec dwójki dzieci. Pasjonat sportów wytrzymałościowych, w szczególności kolarstwa i triathlonu. 

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.12.2018 08:50
Osoba publikująca: Mateusz Klimczak
Zmodyfikowano: 07.12.2018 08:50
Osoba modyfikująca: Mateusz Klimczak
Wytwarzający/ Odpowiadający: Rafał Babraj
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Sławomir Gadomski 1.0 07.12.2018 08:50 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP