W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu 

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiegow wPrzemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.gov.pl/web/zpsmprzemysl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2020 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 09.12.2022 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • część filmów może nieposiadać napisów i audiodeskrypcji.

Oświadczenie sporządzono dnia 09.12.2022 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jacek Szott, adres poczty elektronicznej j.szott@muzyk.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 16 678 37 66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Brama wjazdowa na teren szkoły usytuowana jest przy ulicy Słowackiego 91. Siedziba szkoły mieści się w trzech, 1-piętowych budynkach oznaczonych jako A, B i C. Wszystkie budynki skomunikowane są ze sobą drogami wewnętrznymi. Na parkingu szkolnym wyznaczone zostało miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W każdym z budynków znajduje się schodołaz umożliwiający transport osób niepełnosprawnych na wózku na każdą kondygnację.

Portiernia znajduje się na parterze w prawym skrzydle budynku nr A i pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 20.00, w soboty 8.00 – 14.00.

Sekretariat szkoły znajduje się na I piętrze w budynku nr A i pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00

Szkoła w budynku A posiada toaletę przystosowaną bezpośrednio dla osób niepełnosprawnych. Toalety są ogólnodostępne i znajdują się na parterze i piętrze każdego budynku. Budynki ze względu na swój zabytkowy charakter nie posiadają windy.

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Podstawa prawna:
• art. 20a i 20b ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 poz. 1172, z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 nr 64, poz. 399).

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.12.2022 16:50 Jacek Szott
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jacek Szott
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 1.0 09.12.2022 16:50 Jacek Szott

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}