Konstanty Radziwiłł

Minister zdrowia

 • Łukasz Szumowski

  Łukasz Szumowski

sekretariat: (22) 63 49 326

Kompetencje

Minister zdrowia uczestniczy w ustalaniu polityki państwa w zakresie ochrony zdrowia. Odpowiada za jej treść i realizację poprzez kierowanie działem administracji rządowej – zdrowie oraz wypełnianie zadań wyznaczonych mu przez prezesa Rady Ministrów. Minister zdrowia jest dysponentem części 46. budżetu państwa.

Szef resortu zdrowia Inicjuje, opracowuje i realizuje politykę rządu w zakresie ochrony zdrowia poprzez, między innymi, przygotowywanie projektów aktów normatywnych, współpracę z innymi członkami Rady Ministrów, nadzorowanie działalności terenowych organów administracji rządowej i współdziałanie z samorządami zawodów medycznych, organizacjami społecznymi i przedstawicielami środowisk zawodowych i twórczych.

Prowadzi politykę ustaloną przez Radę Ministrów i koordynuje jej realizację za pośrednictwem organów, urzędów i jednostek organizacyjnych, które mu podlegają lub są przez niego nadzorowane. Jest także członkiem Rady Dialogu Społecznego

Minister zdrowia wykonuje swoje zadania z pomocą sekretarza stanu, podsekretarzy stanu, Gabinetu Politycznego Ministra oraz dyrektora generalnego Ministerstwa Zdrowia. Bezpośrednio inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 1. Gabinet Polityczny Ministra,
 2. Biuro Ministra,
 3. Biuro Prasy i Promocji,
 4. Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 5. Departament Prawny,
 6. Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.

 

Minister zdrowia sprawuje nadzór nad:

 1. Głównym Inspektorem Farmaceutycznym,
 2. Głównym Inspektorem Sanitarnym,
 3. Inspektorem do spraw Substancji Chemicznych,
 4. Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

Życiorys

Urodzony 3 czerwca 1972 roku.

Od listopada 2016 roku pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym. Następnie rozpoczął pracę w Instytucie Kardiologii w Warszawie-Aninie. W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2010 – doktora habilitowanego nauk medycznych. Od 2011 kierował zespołem specjalistycznym nauk o życiu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tytuł profesora otrzymał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy w 2016 roku.

Kierował Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie, gdzie przez wiele lat był członkiem rady naukowej. Pełnił liczne funkcje w europejskich i polskich towarzystwach naukowych. Należy do Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Współpracował z fundacją Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom, zajmującą się pomocą obywatelom polskim pozostawionym poza wschodnimi granicami, w szczególności dzieciom z Grodna i Wołkowyska. Współpracował również z fundacją Serce dla Arytmii promującą wiedzę dla pacjentów i lekarzy w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia arytmii oraz ze Stowarzyszeniem Pacjentów Serce dla Arytmii.

Żonaty, ma czwórkę dzieci. W wolnym czasie zajmuje się żeglarstwem oraz narciarstwem. Gra również na pianinie i gitarze.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 19.06.2018 14:41
Osoba publikująca: Kinga Łuszczyńska
Zmodyfikowano: 19.06.2018 14:41
Osoba modyfikująca: Kinga Łuszczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Rafał Babraj
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Łukasz Szumowski 1.0 19.06.2018 14:41 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP