W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Czym jest rejestr PESEL

PESEL, czyli Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, jest jednym z podstawowych rejestrów w Polsce. Zawiera informacje o obywatelach polskich oraz cudzoziemcach, którzy mają numer PESEL.

Informacje:

  • obywateli Polski, którzy mieszkają w Polsce (zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące oraz dzieci, które otrzymały numer PESEL przy sporządzaniu aktu urodzenia w USC),
  • obywateli Polski, którzy nie mieszkają w Polsce, ale chcą otrzymać polski dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
  • cudzoziemców, którzy mieszają w Polsce (zameldowanych na pobyt stały lub czasowy) i uzyskali:
   • prawo stałego pobytu (dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej),
   • zezwolenie na pobyt stały,
   • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
   • status uchodźcy,
   • ochronę uzupełniającą,
   • azyl,
   • zgodę na pobyt tolerowany,
   • ochronę czasową,
   • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
  • członków rodziny cudzoziemców, którzy mieszkają w Polsce i uzyskali prawo stałego pobytu (dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej),
  • członków rodziny cudzoziemców, którzy mieszkają w Polsce i mają status uchodźcy albo ochronę uzupełniającą.

  W rejestrze PESEL mogą znajdować się również dane innych osób, które, na podstawie odrębnych przepisów, muszą posiadać numer PESEL.

  • numer PESEL -  Sprawdź, czym jest numer PESEL i PESEL jak go uzyskać?
  • poprzedni numer PESEL (jeśli był zmieniony),
  • nazwisko i imiona,
  • nazwisko rodowe,
  • poprzednie nazwiska i imiona wraz z datą ich zmiany oraz nazwą urzędu, który dokonał zmiany,
  • imiona i nazwiska rodowe rodziców (w przypadku zmiany danych: data oraz nazwa urzędu, który dokonał zmiany), 
  • data i miejsce urodzenia (w przypadku zmiany danych: data oraz nazwa urzędu, który dokonał zmiany), 
  • kraj urodzenia,
  • płeć (w przypadku zmiany danych: data oraz nazwa urzędu, który dokonał zmiany),
  • obywatelstwo lub status bezpaństwowca (w przypadku zmiany danych: data oraz nazwa urzędu, który dokonał zmiany), 
  • numer aktu urodzenia i urząd stanu cywilnego, który sporządził akt,
  • stan cywilny,
  • imię i nazwisko rodowe małżonka oraz jego numer PESEL,
  • data ślubu, numer aktu małżeństwa oraz urząd stanu cywilnego, który sporządził akt, 
  • data rozwodu, sygnatura akt oraz sąd, który rozwiązał małżeństwo,
  • sygnatura akt oraz sąd, który unieważnił małżeństwo,
  • sygnatura akt oraz sąd, który ustalił nieistnienie małżeństwa,
  • data zgonu małżonka, numer aktu zgonu oraz urząd stanu cywilnego, który sporządził akt,
  • adres i data zameldowania na pobyt stały,
  • data wymeldowania z pobytu stałego,
  • kraj zamieszkania,
  • kraj poprzedniego zamieszkania,
  • adres zameldowania na pobyt czasowy wraz z określeniem okresu zameldowania,
  • data wymeldowania z pobytu czasowego,
  • kraj i data wyjazdu poza granice Polski (jeśli wyjazd trwał dłużej niż 6 miesięcy) oraz data powrotu,
  • seria i numer ostatniego dowodu osobistego, data jego ważności oraz nazwa urzędu, który wydał dowód,
  • seria i numer ostatniego paszportu oraz data jego ważności,
  • data zgonu albo data znalezienia zwłok, numer aktu zgonu oraz urząd stanu cywilnego, który sporządził akt.

  Ponadto dla cudzoziemców:

  • seria i numer dokumentu podróży albo innego ważnego dokumentu, który może potwierdzić tożsamość i obywatelstwo wraz z datą ważności (w przypadku zmiany danych: data oraz nazwa urzędu, który dokonał zmiany),
  • data upływu zadeklarowanego terminu pobytu (data, która wynika z dokumentu, który potwierdza prawo pobytu).
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397, z późń.zm).

Ostatnia aktualizacja: 18.10.2021 14:07

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

{"register":{"columns":[]}}