W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności serwisu Gov.pl

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego gov.pl.

W ramach serwisu gov.pl działa kilka tysięcy stron internetowych prowadzonych przez różne podmioty publiczne. Każda z tych stron posiada własną deklarację dostępności opublikowaną w stopce lub w zakładce „Kontakt” tej konkretnej strony.

Data publikacji strony internetowej: 2019.08.05.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.08.05.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.06.14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Adam Pietrasiewicz, adres poczty elektronicznej dostepnosc.cyfrowa@mc.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu "+48 22 250 01 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
  • sposób kontaktu,
  • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

  • wejście główne A - jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim i osób niewidzących lub słabowidzących
  • wejście B - nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową - istnieje możliwość doraźnego skorzystania z przenośnej platformy obsługiwanej przez pracowników ochrony.

Do obiektu KPRM przy ul. Królewskiej 27 można dojechać samodzielnie (parking przed budynkiem w strefie płatnego parkowania; przed wejściem głównym A znajdują się dwa oznakowane miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych) lub środkami komunikacji publicznej.

Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanki Królewska 02, 03, 04, 08

Dojazd tramwajem: przystanek Królewska 06

Dojazd metrem: przystanek Metro Świętokrzyska.

W budynku KPRM przy ul. Królewskiej 27 zamontowany został system TOTUPOINT ułatwiający dostęp osobom niewidomym i słabowidzącym.  System składa się z:

  • zamontowanych na budynku (nad drzwiami wejściowymi) znaczników, które emitują komunikat głosowy dostępny dla osób korzystających z systemu,  zawierający informacje niezbędne dla osoby odwiedzającej: opis wejścia do budynku, lokalizacja recepcji, okienka pocztowego;
  • aplikacji mobilnej -  kiedy osoba korzystająca z aplikacji zbliża się do konkretnego miejsca, znacznik informuje ją sygnałem dźwiękowym o dotarciu na miejsce. Aplikacja daje także możliwość zapoznania się z informacją tekstową udostępnianą przez znacznik. Aplikacja jest bezpłatna -  do pobrania w Google play lub App store. 

Przy wejściu głównym A jest podjazd dla wózków. Drzwi wejściowe do budynku są sterowane automatycznie, przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. W holu głównym znajduje się recepcja budynku i posterunek ochrony- możliwość udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym.

Wejście do budynku, hol główny i klatki schodowe zostały specjalnie oznakowane w celu ułatwienia poruszania się osobom słabowidzącym.

W holu głównym A znajduje się platforma przyschodowa, umożliwiająca osobom z dysfunkcją ruchową- poruszającym się na wózkach dostęp do: sal konferencyjnych, szatni, pomieszczenia socjalnego oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się na każdym piętrze budynku.

Sale konferencyjne są przystosowane dla osób poruszających się na wózku.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

W KPRM przy ul. Królewskiej 27 obowiązuje zasada, że pracownicy odbierają umówionych gości z recepcji osobiście.

{"register":{"columns":[]}}