W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników NGO

Możesz skorzystać z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.

Złóż wniosek

Informacje:

Organizacja pozarządowa i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy wniosek o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.

 • Z dofinansowania można skorzystać przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Jest obowiązek utrzymania w zatrudnieniu pracowników przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania.

 • Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).

 • We wniosku o dofinansowanie należy oświadczyć o:
  1.    wystąpieniu spadku przychodów z działalności statutowej w wysokości, o której mowa w art. 15zze ust. 4 ustawy o COVID-19, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 tego artykułu;
  2.    niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do trzeciego kwartału 2019 r.;
  3.    zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;
  4.    wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;
  5.    numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności statutowej.

  W oświadczeniu należy zawrzeć klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

  Co miesiąc należy składać ponadto oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową o dofinansowanie zawartą ze starostą oraz o kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

  Dokumenty są dostępne na Praca.gov.pl. Możesz też skorzystać z poniższych linków:

   

 • Dokumenty możesz złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na miejsce działania organizacji, w postaci elektronicznej za pomocą portalu Praca.gov.pl lub w postaci papierowej.

 • Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

 • Skorzystanie z dofinansowania nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

 • Możesz skorzystać z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.

 • Art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – Dz. U. poz. 374, z późn. zm.; tzw. ustawa o COVID-19.

Ostatnia aktualizacja: 16.04.2020 17:58

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

{"register":{"columns":[]}}