W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Leasing operacyjny "Maszyneria" bez wpłaty własnej lub z karencją w spłacie dla klientów MŚP, na zakup maszyn i urządzeń

Wsparcie w formie leasingu operacyjnego i zwrotnego ma na celu poprawę płynności oraz zapewnienie możliwości szybszego powrotu do efektywnej kontynuacji bieżącej działalności gospodarczej. Istotną cechą nowego instrumentu jest możliwość dokonania przez klienta MŚP (sektora małych i średnich przedsiębiorst) wyboru wariantu produktu.

Informacje:

 • Wychodząc naprzeciw pojawiającym się, nowym potrzebom oraz oczekiwaniom polskich przedsiębiorców, ARP Leasing Sp. z o.o. wprowadziła kolejne instrumenty wsparcia. Maszyneria, to nowy instrument w ramach Tarczy Antykryzysowej polegający na leasingu maszyn i urządzeń dla klientów z sektora MŚP poszkodowanych na skutek pandemii COVID-19. Wsparcie w formie leasingu operacyjnego i zwrotnego ma na celu poprawę płynności oraz zapewnienie możliwości szybszego powrotu do efektywnej kontynuacji bieżącej działalności gospodarczej. Istotną cechą nowego instrumentu jest możliwość dokonania przez klienta wyboru wariantu produktu tj. skorzystanie z karencji w spłacie pierwszej raty leasingowej - nawet do 12 miesięcy - przy wpłacie czynszu inicjalnego w wysokości min. 10% lub brak wpłaty własnej (czynszu inicjalnego) przy braku skorzystania z karencji. Produkt wyróżnia się także wydłużonym okresem finansowania, do 7 lat (łącznie z karencją).

 • Jeżeli spełniasz następujące warunki:

  1. Prowadzisz firmę z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadającą dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto),
  2. Nie masz ograniczeń rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej,
  3. Prowadzisz pełną księgowość,
  4. Planujesz leasing w walucie PLN,
  5. Maszyny i urządzenia, które zamierzasz nabyć pochodzą od polskich dostawców lub od autoryzowanych przedstawicielstw w Polsce renomowanych dostawców zagranicznych.
 • Dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto).

 • Wypełniony Wniosek o zawarcie umowy leasingu oraz dokumenty:

  1. Pełne sprawozdanie finansowe za rok 2018 (e-sprawozdanie w formacie .xml).
  2. Sprawozdanie z badania sprawozdania przez biegłego rewidenta (o ile jest sporządzane) za rok 2018 (.pdf).
  3. Sprawozdanie finansowe za rok 2019 (e-sprawozdanie w formacie .xml) lub wstępny Bilans i Rachunek zysków i strat za rok 2019 (.pdf).
  4. Sprawozdania śródroczne proporcjonalnie do upływu czasu (aktualnie Q1’2020 v Q1’2019).
  5. Bilans i Rachunek zysków i strat lub sprawozdanie F-01/I-01 za ostatni kwartał (.pdf).
  6. Wypełniony załącznik Informacja o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz z parametrami ich spłaty (.pdf).
  7. Plan wpływów i wydatków w ciągu najbliższych 12 miesięcy („plan”) – dokument szczegółowo opisujący przewidywane ograniczenie działalności spowodowane epidemią koronawirusa, pokazujący spadek sprzedaży towarów lub usług). Zintegrowaną częścią „planu” jest Rachunek zysków i strat/F01 za 2 miesiące roku bieżącego oraz za analogiczne 2 miesiące roku poprzedniego (dla celów porównawczych) lub za kolejne 2 miesiące roku 2020. „Plan” powinien zawierać opis planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej oraz przedstawiać przepływy finansowe z uwzględnieniem zarówno przewidywanych wpływów, tj. przychodów z bieżącej działalności, środków z tytułu uzyskanego wsparcia z innych instytucji (o ile takie wystąpią), jak i wydatków z podziałem na kategorie operacyjne i finansowe: wynagrodzenia, składki ZUS, podatki, usługi obce, koszty: dzierżawy, najmu, inne obciążenia stałe, opłaty, planowane spłaty leasingów finansowych, kredytów, pożyczek, innych zobowiązań finansowych (.pdf)
  8. Zaświadczenia:zaświadczenie ZUS, zaświadczenie US (nie starsze niż 1 miesiąc), ewentualnie oświadczenia przedsiębiorcy o braku zaległości lub ich stanie (.pdf).
  9. Informacja o trudnej sytuacji finansowej w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w tym spadku obrotów i celu przeznaczenia udzielonego wsparcia w celu utrzymania płynności prowadzonej działalności.
  10. Dokumenty niezbędne do udzielenia leasingu:
  • faktura proforma, dotycząca przedmiotu leasingu lub oferta/specyfikacja przedmiotu leasingu do Dostawcy,
  • polisa ubezpieczeniowa przedmiotu leasingu, jeśli posiadasz,
  • wycena przedmiotu leasingu, przy leasingu zwrotnym (operat nie starszy niż 2 m-ce).

  Więcej o składaniu wniosku

 • Dokumenty wysyłasz na adre e-mail: tarcza.leasing@arpleasing.pl

 • Możliwość uwolnienia środków i przeznaczenia ich na bieżącą działalność lub możliwość wyposażenia firmy w nowe środki produkcji, przygotowując firmę do nowych wyzwań rynkowych.
  Dodatkowym elementem jest możliwość uzyskania karencji w spłacie i wydłużenie okresu leasingu (łącznie z karencją) nawet do 7 lat.

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - art. 2:

  Art.  2.  [Przedsiębiorcy objęci regulacją] 

  1. Ustawę stosuje się do przedsiębiorców, w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424), prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców, których trudna sytuacja finansowa nie jest następstwem okoliczności, o których mowa w art. 1.
  3. Ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość, oraz przedsiębiorców, wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne. W przypadku przedsiębiorców, względem których złożono wnioski w postępowaniach, o których mowa w zdaniu pierwszym, do czasu ich prawomocnego rozpatrzenia procedura udzielenia wsparcia określona w ustawie ulega zawieszeniu. 

Ostatnia aktualizacja: 03.08.2020 13:21

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP)

{"register":{"columns":[]}}