W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Pożyczka płynnościowa umożliwi podmiotom ekonomii społecznej, m.in. spółdzielniom socjalnym, spółdzielniom pracy, organizacjom pozarządowym, utrzymanie płynności finansowej oraz sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością. Zgłoś się do pośredników finansowych współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Informacje:

Pożyczka płynnościowa ma służyć przede wszystkim poprawie płynności finansowej podmiotów ekonomii społecznej (PES). Pożyczki te, jako udzielane ze środków krajowych, nie będą obwarowane szeregiem wymogów związanych z wydatkowaniem środków unijnych. Pożyczka płynnościowa będzie ponadto instrumentem wsparcia dla PES dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19. 

Maksymalna jednostkowa wartość pożyczki płynnościowej – do wysokości 25% wartości rocznego obrotu (tj. obrotu uzyskanego w ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym sprzed pandemii - 2019 r.) z działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności statutowej i nie więcej niż 100 tys. zł; 

Dzięki niej zapłacisz:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 • zobowiązania publiczno-prawne,
 • zobowiązania handlowe, koszty użytkowania infrastruktury itp.,
 • zakup towarów, półproduktów itp.,
 • koszty administracyjne,
 • koszty zakupu drobnego wyposażenia.

W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie i zwiększonym napływem obywateli tego kraju do Polski pożyczka płynnościowa może być przeznaczona również na:

 • pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy – o pożyczkę mogą ubiegać się PES, których działalność odpowiada przedmiotowi pomocy objętej pożyczką;
 • tworzenie miejsc pracy dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

Pożyczka misyjna jest szczególną formą pożyczki płynnościowej. Jest przynawana na takich samych warunkach jak pożyczka płynnościowa – o ile nie przyjęto odmiennych zasad jej przyznawania.

Maksymalna jednostkowa wartość pożyczki  misyjnej – nie więcej niż 100 tys. zł. Pożyczkobiorca, który korzysta już z pożyczki płynnościowej dla PES, może skorzystać także z pożyczki misyjnej.

Zarówno pożyczka płynnościowa, jak i pożyczka misyjna może finansować do 100 proc. wydatków ostatecznego odbiorcy. Finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT bez względu na to, czy ostateczny odbiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

 • Podmiot ekonomii społecznej:

  • musi istnieć co najmniej 12 miesięcy i posiadać co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy, 
  • spełniać kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
  • prowadzić działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
  • posiadać zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i wykazać realne źródła spłaty tych zobowiązań (weryfikowana na podstawie dokumentów finansowych właściwych dla formy prawnej PES).
 • Grupą docelową instrumentu płynnościowego są podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne zdefiniowane w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej, m.in. spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, inwalidów i socjalnych, centra integracji społecznej, organizacje pozarządowe czy zakłady aktywności zawodowej.

 • Procedura ubiegania się o pożyczki ma uproszczony charakter i uwzględnia specyfikę oraz możliwości finansowe PES. W celu ubiegania się o pożyczkę należy złożyć wniosek do właściwego pośrednika finansowego wraz wymaganymi dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową Podmiotu. W przypadku pożyczek z oprocentowaniem preferencyjnym może występować pomoc de minimis.

 • W celu ubiegania się o pożyczkę należy złożyć wniosek do właściwego pośrednika finansowego:

  wraz wymaganymi dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową podmiotu. 

  • Pokryjesz wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności.
  • Zapewnisz sobie płynność finansową. Zrealizujesz wypłaty dla pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US).
  • Spłacisz zobowiązania handlowe, pokryjesz koszty użytkowania infrastruktury itp.
  • Sfinansujesz koszty administracyjne, koszty zakupu drobnego wyposażenia.
  • Zapewnisz zatowarowanie; otrzymasz finansowanie bez opłat i prowizji.
  • Karencja w spłacie kapitału pożyczki:
  • dla pożyczek udzielonych w okresie do 3 miesięcy po dniu ogłoszenia zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2: do 12 miesięcy; dla pożyczek udzielonych po tym okresie: do 6 miesięcy;
  • w okresie karencji brak konieczności spłaty kapitału, spłata wyłącznie zobowiązań odsetkowych, przy czym odsetki w okresie karencji mogą być spłacane w okresach kwartalnych (niezależnie od tego, czy spłata rat kapitałowo-odsetkowych będzie następowała w okresach miesięcznych czy kwartalnych);
  • pożyczka misyjna – karencja do 12 miesięcy; w okresie karencji brak konieczności spłaty kapitału.
 • Informacje dodatkowe są dostępne na stronie BGK.

Ostatnia aktualizacja: 09.05.2022 08:27

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Bank Gospodarstwa Krajowego

{"register":{"columns":[]}}