W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Możesz skorzystać z pożyczki płynnościowej lub misyjnej dla podmiotów ekonomii społecznej (PP ES), aby utrzymać płynność finansową i sfinansować wydatki związane z bieżącą działalnością. Zgłoś się do pośredników finansowych, którzy współpracują z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Sprawdź, jak to zrobić.

Informacje:

 

 • Pożyczka płynnościowa umożliwi podmiotom ekonomii społecznej (PP ES), m.in.spółdzielniom socjalnym, spółdzielniom pracy czy organizacjom pozarządowym utrzymanie płynności finansowej i sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością. Aby z niej skorzystać, PES zgłasza się do pośredników finansowych, którzy współpracują z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK).

  PP ES służy przede wszystkim poprawie płynności finansowej podmiotów ekonomii społecznej (PES). Pożyczki te są udzielane ze środków krajowych, dlatego nie są objęte wymogami związanymi z wydatkowaniem środków unijnych. Pożyczka płynnościowa jest instrumentem wsparcia dla PES dotkniętych negatywnymi konsekwencjami epidemii COVID-19. 

  Dzięki niej zapłacisz:

  • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
  • zobowiązania publiczno-prawne, 
  • zobowiązania handlowe,
  • koszty użytkowania infrastruktury itp.,
  • zatowarowanie, półprodukty itp.
  • koszty administracyjne,
  • za drobne wyposażenie.

  Pożyczka może finansować do 100 proc. wydatków ostatecznego odbiorcy. Finansowane są wydatki w kwotach brutto, czyli z podatkiem VAT − bez względu na to, czy ostateczny odbiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

 • Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił pożyczkę misyjną w ramach pożyczki płynnościowej dla podmiotów ekonomii społecznej, które działają nie krócej niż 12 miesięcy. Pożyczka może być przeznaczona na:

  • pomoc dla osób, które uciekły z Ukrainy (dla PES, których charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką),
  • utworzenie miejsca pracy dla osoby z Ukrainy.

  Pożyczka misyjna jest szczególną formą Pożyczki Płynnościowej, do której stosuje się standardowe warunki i zasady PP ES, o ile nie zostały one wyraźnie uregulowane w inny sposób.

 • Podmiot ekonomii społecznej (PES):

  • musi istnieć co najmniej 12 miesięcy i mieć co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy, 
  • spełniać kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
  • prowadzić działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
  • mieć zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i wykazać realne źródła spłaty tych zobowiązań (zdolność ta jest weryfikowana na podstawie dokumentów finansowych właściwych dla formy prawnej PES).
 • Podmioty ekonomii społecznej (zgodnie z podstawą prawną):

  • spółdzielnie socjalne,
  • warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej,
  • centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej,
  • spółdzielnie pracy, w tym spółdzielnie inwalidów i niewidomych, oraz produkcji rolnej,
  • organizacje pozarządowe,
  • inne podmioty, prowadzące działaność pożytku publicznego.
 • Procedura ubiegania się o pożyczki ma uproszczony charakter i uwzględnia specyfikę i możliwości finansowe PES.

  Złóż wniosek i dokumenty, które potwierdzają sytuację finansową twojego podmiotu. Listę potrzebnych dokumentów otrzymasz od swojego pośrednika finansowego.

  Pożyczki z oprocentowaniem preferencyjnym mogą zostać objęte pomocą de minimis.

  • maksymalna wartość pożyczki do wysokości 40% rocznego obrotu za ostatni zamknięty rok obrachunkowy z działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności statutowej i nie więcej niż 50 tys. zł,
  • oprocentowanie – połowa stopy redyskonta weksli NBP w skali roku (stopa redyskonta z dnia podpisania umowy pożyczki), z zastrzeżeniem iż oprocentowanie pożyczki nie może wynosić mniej niż 0,00,
  • zabezpieczenie – preferowany weksel in blanco i/lub inne zabezpieczenie
  • w zależności od indywidualnej oceny wniosku o pożyczkę,
  • okres spłaty – do 36 miesięcy,
  • karencja w spłacie – do 6 miesięcy, w okresie karencji brak konieczności spłaty kapitału, spłata wyłącznie zobowiązań odsetkowych, przy czym odsetki w okresie karencji mogą być spłacane w okresach kwartalnych (niezależnie od tego, czy spłata rat kapitałowo-odsetkowych będzie następowała w okresach miesięcznych czy kwartalnych),
  • prowizja – brak; zwolnienie PES z prowizji i opłat nie dotyczy działań podejmowanych przez PF w związku z niewywiązywaniem się PES z warunków umowy pożyczki.
  • maksymalna wartość pożyczki – 100 tys. zł,
  • oprocentowanie – 0,00%,
  • zabezpieczenie – preferowany weksel in blanco i/lub inne zabezpieczenie
  • w zależności od indywidualnej oceny wniosku o pożyczkę,
  • okres spłaty – do 5 lat,
  • karencja w spłacie – do 12 miesięcy,
  • prowizja – brak opłat i prowizji,
  • możliwość częściowego umorzenia – 25 proc. wartości kapitału pożyczki (warunkiem umorzenia jest utrzymanie miejsca pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy w wymiarze co najmniej ¾ etatu).
 • Informacje dodatkowe są dostępne na stronie BGK.

Ostatnia aktualizacja: 22.02.2023 16:23

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Bank Gospodarstwa Krajowego

{"register":{"columns":[]}}