W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skorzystaj z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne

W przypadku spadku obrotów możesz uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy na pokrycie części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Złóż wniosek

Informacje:

Skorzystaj z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów w wyniku pandemii koronawirusa. Wysokość wsparcia uzależniona jest od wysokości spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów o:

 • co najmniej 30 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 50 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 80 proc. – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. 
Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Przedsiębiorca nie może mieć m.in. zaległości finansowych związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.

Odpowiedz na kilka pytań, żeby sprawdzić, czy możesz skorzystać z tej formy wsparcia.

Sprawdź, czy możesz skorzystać

  • Wykażesz spadek obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: od po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku. Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.
  • Złożysz wniosek do powiatowego urzędu pracy.
  • Te same koszty prowadzenia działalności nie będą pokryte z innych środków publicznych.
  • Nie możesz mieć zaległości finansowych związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.
  • Mikroprzedsiębiorca.
  • Mały przedsiębiorca.
  • Średni przedsiębiorca.

  - w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców.

 • Formularze są dostępne na stronie Praca.gov.pl. Możesz też skorzystać z linków poniżej: 

 • W Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) właściwym ze względu na miejsce prowadzenie działalności gospodarczej lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników.

  Wniosek składasz za pomocą formularza elektronicznego dostępnego w portalu Praca.gov.pl. lub w wersji papierowej bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy.

  Nabory wniosków nie ulegają zakończeniu z upływem 14 – dniowego terminu, lecz przekształcają się w nabory ciągłe i trwają do czasu ogłoszenia ich zakończenia przez dyrektora urzędu pracy.

 • Złożenie wniosku jest bezpłate. Otrzymane środki są bezzwrotne, o ile zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

  • Dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń i należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników objętych wnioskiem. Mogą nim być objęci - zależnie od woli przedsiębiorcy - wszyscy pracownicy, jak również tylko część z nich.
  • Dofinansowanie zostanie wypłacone w całości za dany miesiąc, za który zostało przyznane.
  • Komisja Europejska odstąpiła od warunku utrzymania zatrudnienia po okresie dofinansowania, co jest z korzyścią dla Przedsiębiorcy.
 • Informacji udzielają Powiatowe Urzędy Pracy właściwe ze względu na siedzibę firmy lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników.  Możesz też je znaleźć na stronie Praca.gov.pl.

Ostatnia aktualizacja: 09.07.2020 11:54

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej