W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skorzystaj z dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym

Jesteś osobą niepełnosprawną? Chcesz otrzymać dofinansowanie do nauki w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub do przeprowadzenia przewodu doktorskiego? Sprawdź, jak to zrobić.

Złóż wniosek

Informacje:

 • Przedmiotem dofinansowania jest pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

  Dofinansowanie obejmuje koszt opłaty za naukę (czesne) lub opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego (w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich). Dla uczniów szkół policealnych i studentów przewidziany jest także dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia.

  Wyjaśnienie:

  Dofinansowanie obejmuje koszt opłaty za naukę (czesne) lub opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Dla uczniów szkół policealnych i studentów przewidziany jest także dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia.

  Możemy ci zwrócić koszt czesnego, jeśli nie mogłeś złożyć wniosku w wyznaczonym terminie. Ale wniosek musisz złożyć w tym roku akademickim, którego dotyczy wniosek. Innymi słowy, dopóki trwa rok akademicki możesz ubiegać się o zwrot opłaty za naukę (czesne) w tym roku. Po zakończeniu roku akademickiego nie ma możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie w semestrach, które upłynęły.

  Pamiętaj, my odpowiadamy za środki publiczne. Jeśli nie zaliczyłeś semestru, powiatowe centrum pomocy rodzinie musi wiedzieć z jakich powodów to się zdarzyło, bo tylko nieprzewidziane zdarzenia (choroba, zamknięcie kierunku itp.) umożliwią  ponowne dofinansowanie powtarzanego semestru.

 • Każdy, kto:

  • ma znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • uczy się w szkole wyższej, w tym w doktorskiej, szkole policealnej lub kolegium,
  • ma otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

  Osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności mogą uzyskać pomoc finansową w ramach Modułu II, ale wyłącznie wtedy, gdy spełniają łącznie następujące warunki:

  • uczestnicząc w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” lub w programie pn. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych” – posiadały znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • w trakcie uczestnictwa w programie, o którym mowa w pkt 1, orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności uzyskały nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku nauki, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – pierwszego semestru nauki.

  Pomoc finansowa dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności może być przyznawana wyłącznie do czasu ukończenia przez wnioskodawcę nauki w ramach tej formy kształcenia, w trakcie której nastąpiła zmiana stopnia niepełnosprawności na lekki.

  Wyjaśnienie:

  Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Niestety – nie wszyscy (obowiązują kryteria uczestnictwa). Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

  Możesz liczyć na pomoc, jeśli jesteś doktorantem lub studentem. W grę wchodzi każdy rodzaj studiów. Uczeń szkoły policealnej albo słuchacz kolegium także otrzyma pomoc. Możesz liczyć na dofinansowanie kosztów opłaty za naukę (czesne). Jeśli wystarczy pieniędzy, przekażemy także dodatek na pokrycie innych kosztów nauki. Ty zadecydujesz na jakie cele go przeznaczysz.

  Jeśli masz otwarty przewód doktorski a nie jesteś studentem studiów III stopnia, to możesz uzyskać dodatek  na opłatę za przeprowadzenie przewodu. Osoby, które otwierają przewód doktorski w systemie eksternistycznym także mogą otrzymać pomoc – w formie dofinansowania wyznaczonej opłaty.

  Jeśli masz lekki stopień niepełnosprawności, to pomoc będzie możliwa tylko wtedy, gdy lekki stopień niepełnosprawności otrzymałeś w trakcie udziału w programie. Chcemy, abyś dokończył rozpoczęte studia (np. licencjat). Pomoc na wyższym poziomie (np. na studiach magisterskich) będzie możliwa, jeśli będziesz miał ponownie znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. 

 • Osoba, która nie spełnia chociaż jednego z obowiązujących warunków uczestnictwa w Module II, a także każdy, kto ma:

  • wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub wobec realizatora programu,
  • przerwę w nauce.

  Wyjaśnienie:

  Zaległości muszą być uregulowane – nie otrzymasz pomocy, jeśli zdarzyły się wcześniej problemy i zalegasz ze zwrotem wcześniej uzyskanej pomocy do PFRON lub samorządu powiatowego . Możesz złożyć wniosek, gdy uregulujesz wszystkie zaległości.

  Wykluczy cię z możliwości uczestnictwa w programie trwająca przerwa w nauce (urlop dziekański, urlop zdrowotny).

  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • zaświadczenie z uczelni/szkoły,
  • opcjonalnie: informację o poniesionych kosztach (ze szkoły/uczelni),
  • opcjonalnie: zaświadczenie z uczelni lub oświadczenie, że aktualnie nauka jest pobierana lub w poprzednim semestrze nauka była pobierana w formie zdalnej (w związku z pandemią),
  • opcjonalnie: informację o zaliczeniu semestru (ze szkoły/uczelni).

  Informacja dodatkowa – dokumenty dołącz do wniosku w formie: 

  1. skanu – jeśli składasz wniosek drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
  2. kopii – jeśli składasz wniosek tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załącz w oryginale.

  Ważne: jednostka, która udziela wsparcia, może wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

  • rok akademicki 2022/2023
   Wnioski przyjmowane są od 01.03.2023.
   Wnioski przyjmowane są do 31.03.2023.
    
  • rok akademicki 2023/2024
   Wnioski przyjmowane są od 01.03.2023.
   Wnioski przyjmowane są do 10.10.2023.
 • Maksymalna kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

  1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
   • do 1.100 zł - dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
   • do 1.650 zł - dla pozostałych wnioskodawców;
  2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.400 zł,
  3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, ale dofinansowanie powyżej kwoty 4.400 zł jest możliwe tylko, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę;
  4. jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków. Dofinansowanie powyżej kwoty 2200 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.
  5. Informacje dodatkowe:

  Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 764 zł (netto) na osobę lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu w Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego realizatora programu. W opinii tej realizator programu wskazuje w szczególności:

  • proponowaną wysokość dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego;
  • uzasadnienie proponowanej decyzji, w tym:
  1. dotyczące wysokości dofinansowania, przede wszystkim ze względu na atrakcyjność kierunku nauki wybranego przez wnioskodawcę na otwartym rynku pracy,
  2. wskazanie innych okoliczności zasługujących na indywidualne rozpatrzenie sprawy (na podstawie informacji przekazanych przez wnioskodawcę).

  Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (w wysokości 1.100 lub 1.650 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

  1. 770 zł - w przypadkach, które określi realizator programu (zapytaj swojego realizatora o warunki tego zwiększenia),
  2. 550 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
  3. 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
  4. 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
  5. 220 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,
  6. 330 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2021 lub w 2022 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
  7. 330 zł w  przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
  8. 880 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/ Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe),
  9. 550 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej, w tym w systemie hybrydowym.

  Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa powyżej, nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

  Wysokość faktycznie udzielonego dodatku (1.100 lub 1.650 zł ze zwiększeniami)  jest uzależniona od poziomu i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dot. jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:

  • do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku,
  • do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
  • do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

  przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

  Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

  Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

  Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

  Dopuszczalność udzielania pomocy:

  każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

  • „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
  • „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

  z uwzględnieniem poniższych punktów;

  • wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż 20, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit 20 semestrów nie został przekroczony,
  • decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej dofinansowanego semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem punktu poniżej, przy czym spowolnienie toku studiów nie jest traktowane jako powtarzanie semestru,
  • wypłata dofinansowania w sytuacji, o której mowa w punkcie powyżej, jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy (20) – z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku),
  • wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w punkcie powyżej (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt poniżej,
  • na pisemny wniosek realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w punkcie powyżej – nie ma zastosowania,
  • limit 20 semestrów, nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach  szkół doktorskich, studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia), co oznacza, że mogą uzyskać dofinansowanie do tych form edukacji pomimo, że limit ten został już osiągnięty.

  W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są doktorantami szkoły doktorskiej lub uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

  Ważne:

  • w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są doktorantami szkoły doktorskiej lub uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,
  • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. podczas urlopu dziekańskiego, urlopu zdrowotnego),
  • kwota dofinansowania nie może być większa niż kwota wnioskowana przez wnioskodawcę,
  • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego - aby wsparciem objąć wszystkich wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania  do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu,
  • wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

  Decyzję o wysokości pomocy dla wnioskodawcy podejmuje realizator programu, który ustala własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania.

  Udział własny wnioskodawcy

  Udział własny wnioskodawcy w kosztach opłaty za naukę, ale tylko w przypadku osób zatrudnionych, wynosi co najmniej 15% wartości czesnego (pierwszy kierunek). W takim przypadku, jeśli  podejmiesz jednocześnie studia na innym kierunku, to  twój udział  własny w kosztach czesnego na tym kierunku wzrośnie do 65%.obowiązuje tylko w przypadku osób zatrudnionych i wynosi co najmniej:

  Możesz być zwolniony z wniesienia udziału w wysokości 15% kosztów czesnego, gdy wysokość jego twojego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

  Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy - refundacja kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwa wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku szkolnego/akademickiego (którego dotyczy wniosek).

  Wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania, warunki uczestnictwa w programie musi spełniać także w okresie objętym refundacją.

 • Chcemy ci pomóc w zdobyciu jak najlepszego wykształcenia. Oferujemy wsparcie finansowe aż do 20 semestrów różnego rodzaju etapów nauki na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia I stopnia, studia II stopnia, studia III stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, szkoła doktorska, przewód doktorski, który został otwarty poza studiami). Zaplanuj swoją ścieżkę edukacji w ten sposób, by uzyskać jak najlepszą pozycję na rynku pracy, bo taki jest cel naszej pomocy. Rozliczamy się semestralnie. Ważny jest wynik twoich starań – dlatego, aby wypłacić dodatek będziemy cię prosić o informację o zaliczeniu semestru lub potwierdzenie frekwencji.

 •  

  Pamiętaj, że możesz skorzystać z innych form pomocy jednocześnie (o ile spełniasz wszystkie warunki uczestnictwa), np. z dofinansowania kosztów:

  • oprzyrządowania samochodu,
  • prawa jazdy,
  • sprzętu elektronicznego,
  • szkolenia z obsługi sprzętu elektronicznego,
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
  • protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • serwisu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
  • serwisu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera,
  • pobytu dziecka w żłobku albo przedszkolu.

Ostatnia aktualizacja: 08.02.2023 14:17

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kontakt: zadzwoń: 0 800 889 777, napisz: as@pfron.org.pl

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

{"register":{"columns":[]}}