W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skorzystaj z dofinansowania do zakupu oprzyrządowania samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu

Jesteś osobą niepełnosprawną słuchowo i trudno ci korzystać z samochodu? Chcesz dostosować go do swoich potrzeb? Chcesz skorzystać z dofinansowania do zakupu oprzyrządowania samochodu? Sprawdź, jak to zrobić.

Złóż wniosek

Informacje:

 • Przedmiotem dofinansowania jest pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.

  Możemy dofinansować każdy sprzęt i każde urządzenie, które ułatwią ci kierowanie samochodem. Musisz tylko w uzasadnieniu wniosku opisać - co chcesz kupić i dlaczego. Pamiętaj, my odpowiadamy za środki publiczne. Przekonaj nas, że właśnie to urządzenie rozwiąże twój problem w poruszaniu się. Dofinansowane mogą być koszty zakupu i usługi montażu oprzyrządowania samochodu.

  Oprzyrządowanie samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu to dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności wnioskodawcy wyposażenie/technologie, sprzęty i urządzenia, montowane fabrycznie lub dodatkowo w samochodzie, a także inne np. mobilne sprzęty i urządzenia (a także technologie i oprogramowanie), które umożliwiają użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją słuchu, w tym wspomagające poprawną komunikację z osobą niesłyszącą (komunikator, tablet ze specjalnym oprogramowaniem), sygnalizatory i aplikacje, z wyłączeniem aparatów słuchowych.

 • Każdy, kto:

  • ma znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i
  • dysfunkcję narządu słuchu.

  Wyjaśnienie:

  Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Niestety - nie wszyscy (obowiązują kryteria uczestnictwa). Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

  Jeśli przekroczyłaś 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), to pomoc możesz otrzymać tylko wtedy, gdy nadal pracujesz. W grę wchodzi w zasadzie każda praca, w tym własna działalność gospodarcza lub rolnicza.

 • Osoba, która nie spełnia chociaż jednego z obowiązujących warunków uczestnictwa w danym zadaniu,  a także każdy, kto:

  • ma wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub
  • wobec realizatora programu.

  Wyjaśnienie:
  Zaległości muszą być uregulowane - nie otrzymasz pomocy, jeśli zdarzyły się wcześniej problemy i zalegasz ze zwrotem wcześniej uzyskanej pomocy do PFRON lub samorządu powiatowego . Możesz złożyć wniosek, gdy uregulujesz wszystkie zaległości.

  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • dokument, który potwierdza opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
  • zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 03-L,
  • opcjonalnie: ofertę cenową,
  • opcjonalnie: opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności,
  • opcjonalnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.
  • Informacja dodatkowa – dokumenty dołącz do wniosku w formie: 

  • skanu – jeśli składasz wniosek drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
  • kopii – jeśli składasz wniosek tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załącz w oryginale.
  • Ważne: jednostka, która udziela wsparcia, może wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

  • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2023.
  • Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2023. 
 • Maksymalna kwota dofinansowania: 4.400zł

  Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest, aby uzasadnić potrzebę zakupu.

  Udział własny wnioskodawcy: co najmniej 15% ceny brutto zakupu/usługi.

 • Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

  Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem wyżej wymienionych okresów wobec wnioskodawców, którzy wskutek:

  • pogorszenia stanu zdrowia lub zmian w stanie fizycznym, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania.
  • zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę, a także wobec osób uczących się (nie wcześniej niż po uzyskaniu promocji do 6 klasy szkoły podstawowej), które w uzasadnieniu wniosku lub w dodatkowym wystąpieniu wykażą, że posiadany sprzęt lub oprogramowanie nie spełnia potrzeb wynikających z aktualnie realizowanego etapu edukacji – w szczególności w sytuacji zmiany formy kształcenia na wyższą.

  Wyjaśnienie:
  Pomoc w programie może być udzielana co 3 lata. Przykładowo, jeśli w 2020 roku otrzymałeś pomoc w zakupie ręcznego gazu-hamulca, to dopiero w 2024 roku możesz złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie oprzyrządowania.

  Jeśli jednak twój stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie możesz korzystać z kupionego wcześniej oprzyrządowania, albo w wyniku zdarzeń losowych je utraciłeś (np. kradzież lub wypadek) – zwróć się do  swojego powiatowego centrum pomocy  rodzinie o skrócenie okresu karencji. Pozytywna decyzja powiatu pozwoli ci złożyć kolejny wniosek wcześniej.

 •  

  Realizator programu każdorazowo i indywidualnie ocenia, czy dany przedmiot dofinansowania spełnia warunki określone w definicji (czy jest dostosowany do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata programu, czy umożliwi użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją słuchu. Istotnym elementem oceny wniosku jest związek wnioskowanego zakupu z realizacją celu szczegółowego programu, wskazanego w rozdziale V ust. 2 pkt 2 programu – „2) przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych”. W tym zakresie istotne będzie uzasadnienie wniosku, w którym wnioskodawca powinien przekonać realizatora, że wnioskowany przedmiot dofinansowania zlikwiduje bądź ograniczy ww. bariery.

  Dofinansowane mogą być koszty zakupu i usługi montażu oprzyrządowania samochodu.

  Pamiętaj, że możesz skorzystać z innych form pomocy jednocześnie (o ile spełniasz wszystkie warunki uczestnictwa), np. z dofinansowania kosztów:

  • prawa jazdy,
  • sprzętu elektronicznego,
  • szkolenia z obsługi sprzętu elektronicznego,
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
  • zakupu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • serwisu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
  • wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • serwisu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera,
  • pobytu dziecka w żłobku albo przedszkolu,
  • nauki na poziomie wyższym.

Ostatnia aktualizacja: 08.02.2023 10:05

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kontakt: zadzwoń: 0 800 889 777, napisz: as@pfron.org.pl

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

{"register":{"columns":[]}}